نبرد قادسیه – نبرد سپاه ساسانیان و اعراب

جنگ قادسیه، در ۱۴ هجری قمری (۶۳۵ میلادی) بین سپاه ایران و اعراب مسلمان در حمله اعراب به ایران در سرزمین قادسیه (کربلای کنونی) اتفاق افتاد.

نقشهٔ جنگ‌های خالد بن ولید در سواد (عراق)

پس از اینکه ابوبکر خلیفهٔ مسلمین فتنه‌های داخلی عربستان را فرونشاند و به حروب الردهجنگ های ارتداد پایان داد. در محرم سال دوازدهم هجری قمری خالد پسر ولید را مأمور عراق ساخت. در آن أوقات المثنی بن حارثه الشیبانی بأجازه خلیفه در آنحدود می‌گذرانید و با «حرمله» و «سلمی» و «عیاض بن غنم» به خالد پیوستند. چون این اخبار به «هرمز» فرمانده ایرانی آن اطراف رسید وقایع را بدربار اطلاع داده در مقابل دشمن شتافت در حفیر که یکی از ثغور مهم ایران نزدیک خلیج فارس بود جنگی واقع شد که معروف به ذات السلاسل است. «هرمز» در مبارزه باخالد بسر ولید کشته شد وبر لشکر او شکست وارد آمد. پس از آن در الیس (ساحل رود فرات) جنگ دیگری رخ داد چون فتح نصیب خالد شد عدهٔ زیازی از سربازان ایرانی به اسارت افتادند. سپس خالد متوجه حیره گشت. مرزبان آنحدود بدون اینکه اقدام بجنگ کند در مقابل لشکر عرب فرار اختیار کرد. وپیروزی از نصیب لشکر خالد بود. در واقعهٔ انبار خالد بلشکر خود دستور داد چشم دشمنان را هدف تیر قرار دهند وهزار چشم را یکمرتبه نابینا ساختند، وازهمین سبب این جنگ را ذات العیون نامند ودر نتیجه شیرزاد مجبور بصلح شد. پس از فتح انبار خالد به طرف عین التمر شتافت وهنگامی که «عقه بن أبی عقه» مشغول صف آرائی بود شخصاً ویرا بغل کرده أسیر ساخت. لشکر عقه بدون جنگ رو بفرار نهاد وبه حصار آنحدود پناهنده گشت. خالد بدون جنگ همه سربازان را اسیر نمود. سال بعد (۱۳ هجری قمری) ابوبکر خالد را با نصف لشکرش مأمور شام ساخت و نصف دیگر لشکر در عراق تحت فرماندهی المثنی بن حارثه الشیبانی باقی ماند.

GHadesiye

دراین سال هرمز جازویه از المثنی شکست خورد ، وابوبکر هم در همین سال فوت کرد وعمر برجایش نشست. عمر مجدداً المثنی را که که موقع بیماری ابوبکر بمدینه آمده بود با ابوعبیده ثقفى وعدهٔ دیگر به عراق باز فرستاد. المثنی به حیره آمد و پس او یک ماه «ابوعبیده» به أو پیوست. رستم فرخزاد دهقانان فرات را بر عرب بشورانید و در واقعهٔ معروف به جسر یا «مروحه» (در ساحل فرات) لشکر عرب شکست فاحش خورد «ابوعبیده» زیر پای فیل لگدمال شد و «مثنی» مجروح گردید وبا زحمت زیاد لشکر عرب توانست با دادن چهار هزار نفر تلفات به آن طرف جسر عبور نماید. بهمن جاذویه عزم تعقیب آنان را داشت ولی اوضاع در ایران طوری بود که بهمن مجبور گردید از آن خیال منصرف شود. در واقعهٔ بویب فتح نصیب عرب گردید و «مهران» سردار ایرانی کشته شد.

داستان جنگ

در چهار دهمین سال هجری قمری برابر با ۶۳۵ میلادی یزدگرد سوم شهریار ایران لشکری بالغ بر هفتاد هزار نفر جمع‌آوری کرده و سرداری این لشکر را به رستم فرخزاد واگذاشت ودر مقابل سپاه عرب فرستاد. در همان احوال «المثنی» سردار عرب بواسطهٔ زخمی که در جنگ «جسر» برداشته بود در گذشت، واز سوی خلیفه عمر بن خطاب سعد پسر ابی وقاص به جانب عراق مأموریت یافت وبا زحمت زیاد سی هزار لشکر در «سواد» گرد آورد. سعد در قادسیه خیمه افراشت. «رستم» نهر (العتیق) را باخاک و خاشاک وچوب ونی پر کرده از آن عبور نموده و در مقابل لشکر عرب صف آرائی نمود. این سردار از فرات عبور کرده داخل سواد شده دنبال لشکریان عرب افتاد. جنگ قادسیه که مانند نبرد ایسوس در شمار جنگهای قطعی دنیا بشمار می‌آید این هنگام رخ داد. این جنگ در چهار روز متوالی دوام داشت. در آن روز به علت بیماری تب سعد قادر بر جنگ نبود و خالد بن عرفطه را مأمور این کار ساخت.

  • در روز اول اسب‌های عرب از فیلان که آنها را جلو نگاهداشته بودند فرار کردند. چنین به نظر می‌آمد که فتح با لشکر ایران است ، جناحین لشکر عرب در مضیقه افتاده وبا اشاره سعد که ناظر اوضاع بود گروهی از تیر اندازان عرب فیل سواران را هدف ساخته آنها را بزمین افکندند وبدین وسیله عرب توانست حمله رستم را رد کند واز شکست حتمی نجات یابد، روی همرفته خسارت لشکر عرب بیش از ایرنیان بود.
  • در روز دوم لشکر امدادی عرب که از شام رسیده بود وارد میدان شد . و نبردهای تن به تن بین پهلوانان دو سپاه صورت گرفت. هنگام مبارزه سه نفر از سرداران ایرانی که از آن جمله «بهمن ذوالحاجب» و «بندوان» بودند کشته شدند. ولی نتیجهٔ قطعی بدست نیامد. چند نفر از فراریان لشکر ایران بعربها آموختند که هرگاه خواسته باشند دفع فیلان را نمایند بهترین تدبیر آنست که خرطوم یا چشم آنهارا هدف گیرند.
  • در روز سوم بار دیگر فیل‌ها در خط جنگ ظاهر شدند، عربها بهمان طریق فیلانرا زخمی کرده آنها را از میدان کار زار بدر بردند. قعقاع بن عمرو رییس نیروی امدادی که از شام آمده بود چشم فیل بزرگ سفیدی را با نیزه کور کرد، دیگری با فیل دیگر نظیر این را معمول داشت. بالاخره فیلها برگشته در لشکر ایران باعث اختلال شدند. دو لشکر بیگدیگر نزدیک شده تا زوال آفتاب با شمشیر و نیزه جنگیدند وفتح نصیب هیچیک از طرفین نشد. پس از جنگ رستم برای آسایش افراد لشکر خویش از (نهر العتیق) بدانطرف عبور کرد. این نکته قابل توجه‌است که لشکر رستم اغلب از افراد تازه کار و جنگ نیازموده تشکیل شده بود ودر آن چند روز سخت خسته گردیدند. اعراب به سبب رسیدن قوای عمده‌ای از شام قویدل شده و شب هنگام روحیهٔ مسلمانان بهتر از روحیهٔ لشکر ایران بود. چون عربها خیال ایرانیان را دریافتند که شب مایل باستراحتند، دسته أی از سربازان عرب همراه دو تن از سرداران لشکر مسلمان هر کدام جداگانه در تاریکی شب به لشکر ایران شبیخون زده عده أی را بکشند، و جنگ در تمام شب جریان داشت. این شب را «لیله الهریر» می‌نامند ، چه صداهایی شبیه به صدای شغال وسگ از مجروحین طرفین فضا را پر کرده بود. همچنین در برخی روایات «لیله القادسیه» نیز نامیده شده‌است.
  • در روز چهارم یعنی روز آخر جنگ اعراب قلب لشکر ایران را متزلزل ساختند،وکار لشکر ایران را یکسره وتقدیر بر جنگ قادسیه خاتمه دارد. هنگام کار زار طوفانی سهمگین برخاست، گرد وغبار ، و شن زیاد به سر و روی سپاه ایران می‌ریخت ولی اعراب که پشت به طوفان بودند چندان صدمه‌ای ندیدند . طولی نکشید که «هرمزان» حکمران شوش و «فیروز» عقب نشستند.

رستم فرخزاد در کنار درفش کاویان ایستاده بود و سپاه ایران را رهبری می‌کرد. در همان احوال تندباد عجیبی برخاست وچادری که تخت رستم زیر آن قرار گرفته بود برکند. رستم بزیر بار قاطری پناهنده گشت. هلال بن علقمه باضربت شمشیر بدون اینکه بداند زیر آن بار کیست طناب آن را برید لنگه أی از بار قطع شده رستم را صدمه رساند. رستم خودرا در (نهرالعتیق) انداخت و بنای شنا گذاشت.هلال بن علقمه پشت سر او در آب جست پای وی بگرفت وبساحل آورد وبکشت. سپس بر روی سریر رستم رفته بصوت بلند فریاد کرد «قتلت رستم و رب الکعبه» یعنی کشتم رستم را قسم بخدای کعبه. این ندا تولید وحشتی در لشکر ایران کرد، و سربازان را به هراس انداخته دل‌های خود را باختند و هزاران نفر خود را در آب انداخته غرق شدند، وبسیاری از آنان هدف تیر دشمن گشتند. فتحی که در این جنگ نصیب اعراب شد آسیب سختی به روحیهٔ ایرانیان وارد ساخت.

غنائم جنگی

از جمله غنائمی که بدست اعراب افتاد درفش معروف کاویانی است که طبری قیمت آنرا هزار هزار ودویست هزار درهم نوشته‌است. پس از جنگ قادسیه ساحل یسار فرات بکلی بدست عرب افتاد. دربار ایران قصد تغییر پایتخت را نمود ولی اقامت در استخر یا شهر دور دست دیگری را صلاح ندانستند، وبیم آن می‌رفت که تغییر پایتخت دلالت برضعف دولت ساسانی نماید وبرجسارت عرب بیفزاید. عجب اینجاست که در مدت یکسال ونیم پس از جنگ قادسیه که عرب در جای دیگر اشتغال داشت یزد گرد اقدامات جدی برعلیه آنان نکرد. حقیقت مسئله این است که یزد گرد بی تجربه بود. بروایتی پانزده سال و بروایت دیگر بیش از بیست ویک سال نداشته. ایران در آنموقع پادشاهی می‌خواست تجربه کرده و جنگ آزموده ویزد گرد از این دوصفت محروم بود.

سقوط مدائن

در شانزدهمین سال هجری قمری «سعد» باشصت هزار نفر به ساباط که یک روز راه تا مدائن است آمد. یزد گرد با کمال عجله پایتخت را ترک گفته به جانب «حلوان» (سر پل ذهاب) بشتافت و آنجا را مقر خود ساخت. سعد داخل در «مدائن» شد وخزاین ساسانیان را تصرف کرد، وزیبایی آنشهر، شکوه عمارات، تجمل و زینت پایتخت ساسانیان عربهای بادیه نشین را بحیرت انداخت. تخت طلای خسرو و دوازه ستون مرمر ، تالار عظیم ومخصوصاً سقف آن که بروج آسمان را با ستاره‌های زرین مجسم ساخته بودند باعث تعجب عرب شد. تالارهای پر از سیم وزر، احجار کریمه، لباسهای گرانبها، قالیهای زیبا، کثرت عنبر، ادویه ومعطرات دیدهٔ آنها را خیره ساخت. در یکی از تالارهای بساط کسری (بهارستان) را یافتند که ۱۴۰ متر طول و۲۸ متر عرض داشت وبا جواهر گرانبها انواع گلها را در روی آن مجسم ساخته بودند. برگ گلها از زمرد وغنچه‌ها از مروارید ویاقوت وجواهر دیگر ساخته شده بود. در خزینه اسبی یافتند از طلا دارای زین ولجام نقره ومزین بأنواع جواهر، همچنین شتری دیده از نقره باکرهٔ آن طلا. نزدیک نهر نهروان صندوقی بدست عرب افتاد پر از لباسهای جواهر نشان و پارچه‌های زربفت باتاج وخاتمهای انوشیروان . همچنین سلاح خاص خسرو أول که عبارت از خود ، زره واسلحه‌های زرین مروارید نشان بود بدست تازیان افتاد. آثار صنعتی وخمس اموال را برای عمر در مدینه فرستادند وبقیه بین افراد لشکر عرب تقسیم شد.

منبع ویکی پدیای فارسی

منبع تاریخ ما – دایره المعارف تاریخ جهان

ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
اطلاع از
guest

893 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
ارش

شاید اگر رستم فرخزاد در این جنگ کشته نمی شد .در جنگهای بعدی می توانست کمک زیادی به ارتش ایران بکند! هر چند که در این جنگ و جنگهای دیگر بخت با تازی ها یار بود.که مهمترین انها کشته شدن مردان نامی ایران قبل از شروع جنگ و شورش های داخلی و برخاستن طوفان شن در میدان نبرد ها بر خلاف جهت سپاه ایران و….. ولی با همه ی این اوصاف اگر پارسیان می خواستند که ایران شکست نخورد حتی اگر همه ی ارتش جهان به هم می پیوست و به جنگ ایران می امد در برابر ایران شکست می… مطالعه بیشتر »

یه دوست

واقعا متاسفم برای این طرز فکر ناسیوتالیسم افراطی شما.
شما شاید از اعراب بدت بیاد اما حداقل باید حساب اسلام رو جدا می کردی.
در ضمن اینکه بگین ارتش ایران اگه خودش می خواست و…از این حرفهای احساسی نزنید.
در اون برهه از زمان همون اعراب سوسمار خور(به قول شما!)از ایرانی های خودمون بهتر بودن.
لطفا بیشتر تحقیق کنید.و البته احساسی نظر ندهید.

ارش

باید خدمت شما عرض کنم که این طرز فکر و نظر احساسی و افراطی نیست و عین حقیقت است!سخنان من مربوط به جنگ ایران و اعراب است نه دین اسلام!!! ایرانی های ان زمان هر چه قدر بد بودند باز هم خیلی بهتر از تازی ها بودند! شما خودتون قضاوت کنید سپاهی که به هر جایی حمله می کرد در ان شهر حتی به کودکان هم رحم نمی کرد مردم را به بردگی میگرفتند و به مدینه میفرستادند و برای نمونه زن یا دختری پیدا نمی شد که بعد از تجاوز به او را نکشته باشند ایا این ها از… مطالعه بیشتر »

یه دوست

باز هم سلام دوست عزیز
من نمی دونم که شما با چه معیاری میگین که حرفهای شما عین حقیقته؟
اما من به عنوان یه دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ چیزی جز یک مشت حرف احساسی در حرفهای شما نمی بینم.
در کدام منبع تاریخی از ظلم و تعدی مسلمانان به مناطق تصرف شده حرفی زده شده؟
آیا اونهایی که دین برادری و برابری را تبلیغ می کردند می توانستند دست به چنین کارهایی بزنند؟
آیا اونهایی که زنا را حرام می شمردند،خودشون به زنان تجاوز می کردند؟
خوشحال میشم اگه برام پاسخ بذارید.

ارش

سلام دوست گرامی! من برای شما به عنوان یه دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ خیلی متاسفم که این چیز ها رو نمی دونید!
بله انها دین برادری و برابری را تبلیغ می کردند و به خاطر همین مردم ایران با در برابر به مقاومتی نشان ندادند واگرنه …. ولی بعد از تصرف ایران دیدند که همه ی انها فقط و فقط شعار بوده و….
من به شما به عنوان یه دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ توصیه میکنم مطالعتون رو در این رابطه بیشتر کنید و سپس اینگونه نظر بدید!!

یه دوست

باز هم سلام پسرم،قربونت من سالهاست که این کارمه.حالا شما میاید من رو به مطالعه بیشتر توصیه می کنید؟شما چه کتابها یا مقالاتی در این باره خوانده اید؟شما درباره ی قوانین دست و پاگیر زرتشتیان زمان ساسانی چه میدانید؟در مورد قوانین ازدواج آنها چه می دانید؟درباره موبدان زرتشتی چه می دانید؟ هر قوم مهاجمی که به جای تازه ای میاد از نظر قوم مغلوب غارتگر به حساب میاد،اما باید دید که قوم غالب چه چیزهای تازه ای برای گفتن دارد؟ از نظر ایرانیان اعراب قوم مهاجم بودند و بدعت ها و بدایعی داشتند.اما امثال شما تنها نکات منفی رو می… مطالعه بیشتر »

فرهاد

آقای محترم شما اگر فیلم مختار دیده باشی دران فیلم مختار اشاره میکنه که زنان بنام خراسان رادر بازاربرده فروشان وفاحشه خونه ها بفرو ش گذاشتن اونها بازنمایی که مسلمان نبودن هرکاری که میخوان میکردن بهانشون این بود میگفتن اینهاکافرن نمونه بارز کاری که داعش باایزدیهای سوریه وعراق کرد خدا مگر نمیگه دردین هیچ اجباری نیست پس چرا این قوم تازی به همه دنیا حمله کردن زن پادشاه مصر شوهر داش که بهش تجاوز کرن اطلاعات خیلی ضعیف اینها ازخدا فرمان نمی‌گرفت ازشیطان پروی میکردن وگرنه اینهمه جنایات رخ نمداد

آرتمیس

اون لا اکراه فی الدین در قرآن مال زمانی بود که اسلام قدرت نداشت و ضعیف بود بعد قدرت گرفتنش با آیات قتال و جدال منسوخ شد دوست من. اون آیه منسوخ شده هست!!!

کاظم

مگر شما نگفتی خدا قاضی است و روز قیامت حساب بندگان با اوست پس چرا شما برای خودت حکم صادر میکنی و این همه تهمت زدی؟ در حالی که از ۵۰ سال پیش هم خبر نداری چه برسه به ۱۵۰۰ سال پیش؟

سیاوش

مطمئن هستم که شما عرب زبان هستی که اینطور سنگ تازیان رو به سینه میزنی برهیچ ایرانی پوشیده نیست که زمان حمله اعراب چه بر سرایران وایرانی اوردن اسکندر به اندازه اعراب تاریخ ایران رو نابود نکرد

Hassan

کدوم برابری کدوم اخلاق ادیان تنها چیزی که ندارن اخلاق هستش برده داری ،حقوق بین زن ومرد،اجبار بودن دین کدام یک از این ها اخلاق حساب میشه میشه اخلاق رو برای ما تعریف کنید

ارش

و همچنین شما میگید (آن دوره تمام شد)ولی من به شما میگم که همان ان دوره ها هستند که امروز ما رو ساختن! و امروز هر جور که ما هستیم حاصل ان دوره استتتت!!

صالح

آخه پسر تو چه میدونی تاریخ چیه که بخواهی به دیگرا ن توصیه کنی اونو بیشتر مطالعه کنن.در زمان خلافت امام علی خبر دادند که در یکی از بلاد اسلامی دشمنان به شهر حمله کرده و خلخال از پای زنی مسلمان در آورده اند حضرت فرمود این واقعه برای همه مردان آن بلاد ننگ است. چنین کسی که انسان کاملی است و فرزندان او معصوم آیا امیران و سپسهسالاران خود را به تجاوز امر میکند کسی که وصیت میکند بر قاتل من فقط یک ضربه شمشیر بزنید.علی هم مسلمان است و هرچه اسلام دارد مرهون علی و فرزندان علی و… مطالعه بیشتر »

ضصضص

کتابهای مسعود انصاری رو مطالعه کنید

ارش

البته این نظر شماست که میگید قوانین زرتشتیان دست و پاگیر بوده!! شما می فرمایید من نکات منفی رو میگم حالا شما نکات مثبت اونو بگید اگه وجود داشت !
اگه مایلید برای بحث بیشتر این ID منه: arash_x46

elnaz

نمیدونم این به خاطر ایرانی بودنه یا مسلمان بودنمون که توی بهزیستی ها به بچه ها تجاوز میکنند؟

بهمن سوشیانت

رجوع کنین به وبسایت irantarikh.com و نوشته های بزرگمرد ایرانی استاد امیرحسین خنجی رو بخونید در باب حمله اعراب و فروپاشی تمدن
۷۰درصد سپاه عرب کسایی بودن که با زور پیامبر مسلمون نشدن ولی همین که عمر دستور حمله به ایران داد ، مسلمون شدن تا از غنائم کشور ثروت مند ایران بهره ببرن
دفاع از چنین مردم وحشی صفتی عین گول مالیدن سر وجدان آدمه

رضا

دیدگماه خود را بنویسید…ن با شما موافقم. آنچه عرب آن زمان انجام میداد با آنچه امروز داعش انجام میدهد تطابق کامل دارد. عربهای آن زمان فقط به دو دلیل به جنگ می رفتند : ۱- کسب غنائم مالی. ۲- دست یافتن به زنان طرف مقابل. شما اگر به متون تاریخی و دستورات اسلامی رجوع کنید، مجاز شمرده شدن این دو از طرف فرماندهان عرب برای جنگجویانشان به وضوح دیده می شود. داعشی های امروز که داعیه مسلمان بودن واقعی را دارند واقعا راست میگویند؛ آنها مطابق سبک و سلوک اسلام اولیه اقدام می کنند : میکشند در راه خدا و… مطالعه بیشتر »

مهرداد

به آقاصالح میگم بله حضرت علی این حرف رو زده ولی برای یکی ازاتباع کشورش زده نه برای کسانی مثل ایرانی ها که اگه مقاومت میکردن خونشون که ریخته میشدهیچ مال واموال ونوامیسشون هم مصادره وبه تاراج میرفت عزیزم،کمی انصاف داشته باشید واگر چیزی رو کاملا مطالعه نکردین ننویسید،به خدا این کارتون بدترش میکنه من نمی خواستم چیزی بگم ولی شماآدم رو مجبورمیکنید،آخه ایرانی مسلمان ،چرابرای هرچیزی اسم پیامبروامام هاتو میاری تایه عده که تحمل بحث ندارن بهشون بی احترامی کنن،هردو کارغلطه،بایدبحث ها عاری از اهانت وبی احترامی باشه تا به جایی برسه،من معتقدم مقصرحمله اعراب به ایران فقط عرب… مطالعه بیشتر »

حامد

داداش اسلام دین کیفی است تمام وفقط به درد اعراب میخوره. بااین آدمای نفهم دهن به دهن نزار

علی

حرف دهنت بفهم ادمی که اجداد شما بازور وشمگیر خالد ابن الولید وعمر به اسلام روی اوردن

پیروزان

عمر و خالد هیچ غلطی نکردن بجز جنایت. دست آخرم سردار پیروزان مثل سگ کشتش.

یه دوست

با سلام خدمت شما،ذکر چند نکته رو ضروری می دونم: ۱.همون اعرابی که میگین بارها و بارها به مرزهای ایران حمله کردن اگه “تاریخ بی غرض”خونده باشین میفهمین که اعراب حیره در حکم مرزنشینان و مرزداران آن منطقه سدی در برابر حملات روم شرقی بودند. ۲.ایرانیان سالها به اعراب کمک کردن و کمکشون رو به اونها یادآوری میکردن؟”منظورتون ازکمک که احیانا سوراخ کردن کتف های اعراب و بر دار کردن اونها از قسمت شانه به وسیله شاپور ذوالاکتاف و یا بر زیر پای پیل انداختن نعمان بن منذر توسط خسرو پرویز که نیست؟؟؟” ۳.شما در خطابه غراتون به “نهایت بد… مطالعه بیشتر »

مسعود

سلام باید بگویم من هم یک مسلمان معتقد هستم ولی زمانی که اعراب به ایران حمله کردند یکی از فجایع بزرگشان جنایتی بود که در دژ پیل یا دز فول امروزی انجام دادند به هیچ مردی رحم نکردند و گردن زدند و به تمام دختران کوچک تا زنان جوان و پیر تجاوز کردند و کشتند وهمچنین در حمله به طبرستان بعد از چندین بار شکستی که خوردند اخرین بار بعد از محاصره ی یک شهر که مقاومت زیادی کرده بود برای توبیخ انها ومردم طبرستان تمام مردم شهر را کشتند وشهر را غارت کردند و تمام مردان بلند قامت را… مطالعه بیشتر »

بهمن جازویه

لازم است که سری به سوره روم آیه اول و دوم بزنید و تاریخ و شان نزول !!! این آیه گفته شود ( با استناد به تمامی تفاسیر ) که اعراب سالها منتظر جنگ ایران و روم بودند تا درصورت شکست ایران و پس از تضعیف ایران , حمله ور بشوند . در بسیاری از تفاسیر ( از جمله المیزان ) در این باب نوشته اند که حتی تازی ها با هم شرطبندی میکردند ک و دعا میکردند که ایران بازنده شده تا به غنیمتی و لقمه نانی برسند و…

mostafa222

آقایی که ادعای دانشجویی میکنی اگه واقعا به دنبال منبع مکتوب میگردی برو به تاریخ طبری-جلد پنجم-صفحه ۱۸۱۵ به بعد
این هم از منبع مکتوب

محمد

والا من موندم به شما تو این دانشگاه چی یاد میدن؟
عرب از روز ازلش افتخارش به این بوده که به یه جایی یورش ببره و مرداشونو بکشه تا زنا و دختراشونو حتی بالا سر کشته هاشون مورد تجاوز قرار بده.کاری که محمد هم خبره بوده تو این کارا.ایران تو اون برهه از زمان دچار تزلزل بوده و اختلافات د اخلی زیادی داشته و عرب وحشی و نه مسلمان از این موقعیت سوءاستفاده میکنه.اسلام از روز اولش هم با زور شمشیر و فقط با وعده زیر شکم خدشو همه جا جا داد.

یک پارسی

توی دانشگاه جزمزخرفات وچرپ وپرت وتنفراز گذشته ایران چیزی دیگر نمی اموزند. بهشون میگن که هرچی داریم از اعراب وبخصوص ایمه اطهارداریم!
ماهرچه داریم اعم از”افتخار به ایرانی بودنمان.اقتدار.داشتن اولین امپراتوری ستورگ درجهان و…”همه را از پدربزرگوارمان”کوروش بزرگ هخامنشی” داریم نه هیچ دیگه.

احسان

سلام. دوست عزیز من به شما منبع نشئن می دهم که وقتی اعراب وارد ایران شدند، خون و خونریزی به پا می کردندو زنان را به بردگی می گرفتند و در کل ایران را ویران کردند.

مرتضایی

در جواب اقای بهمن جازیه ایات اغازین سوره الروم بنام خداوند بخشنده مهربان رومیان شکست‏خوردند در نزدیکترین سرزمین و[لى] بعد از شکستشان در ظرف چند سالى به زودى پیروز خواهند گردید (۳) [فرجام] کار در گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان از یارى خدا شاد مى‏گردند (۴) هر که را بخواهد یارى مى‏کند و اوست‏شکست‏ناپذیر مهربان (۵) این ایات چه ربطی به جنگ با دو ابر قدرت وقا دارد . بار دیگر ایات را بخوانید . اینکه فرجام هر کاری در دست خداست ار بدیهیات اعتقادات مسلمانان است . بر فرض محال اگر… مطالعه بیشتر »

مهرداد

خدمت آقایاخانمی که خودرو یه دوست معرفی کردن درودمیفرستم،عزیزم شماکه میگیدتاریخ میخونیدچرا بی طرف نیستید،اگه تاریخ طبری که دیگه هربچه مدرسه ای اسمشوشنیده بخونید میبینیدکه اعراب همچین باملایمت هم باایرانیان رفتارنکردن،نمونه:دررابطه باقتل عمرابن خطاب نوشته شده وقتی فیروز مشاهده میکنه که زنان وکودکان ایرانی راکه اسیرشدن بایک وضع بسیاردلخراش باپاهای برهنه واردشهرمیکنن تابفروشن درگوشه ای شروع به گریه میکنه وهمونجا نقشه قتل عمررو میکشه،این نمونه ای بودازظلمی که به ایرانیان شد،کتاب دوقرن سکوت اثراستاددکتر زرین کوب رو هم اگه بخونید بیشتربافجایعی که اعراب مرتکب شدن آشنا میشید که همه این مطالب باذکرماخذ که بیشترش روخودعرب هانوشتن اومده،من نمی گم اواخردوره… مطالعه بیشتر »

یک پارسی

درودبرشما دوست گرامی.

امیر

امیر
در همین متن یکی از کارهای سردار عرب اسلامی چنین نوشته شده است:
در واقعهٔ انبار خالد بلشکر خود دستور داد چشم دشمنان را هدف تیر قرار دهند وهزار چشم را یکمرتبه نابینا ساختند، وازهمین سبب این جنگ را ذات العیون نامند ودر نتیجه شیرزاد مجبور بصلح شد.
این آغاز جنایت این دسته بود که هنوز در داعش ادامه دارد؟

ارش

زنان کسانی که در جنگ با لشگر اسلام اسیر میشدند کافر حربی نامیده و بهمراه کودکانشان جزو غنایم بودند که بین مجاهدین تقسیم میشدند . هزاران نوشته تاریخی و دلیل موجود است و البته الان همه دکترا و لیسانس دارند

ایرانی

شما ظاهرا قران هم نمیخونی تو قرآن نوشته زن شوهر دار برشما حرام است بجز اسیرانی که گرفته اید خخخخخ

هرکی

این جنگ و نامردیایی ک اعراب در طی اون و بعدش کردن چیزی از ارزشهای اسلام کم نمیکنه چون اون زمان حاکم حکومت اسلامی نه پیامبر بود نه امام علی نه یک معصوم. خلیفه بودن دیگه. حالا اشتباهم کردن

Hassan

درود بر شما بله بعد از کشتن مرد خانواده زن را تصرف می کردن دیگه زنا نمی کردن در اسلام داشتن برده وکنیز هم مشکلی ندارد

سجاد

۴ تا شیاد کافر به اسم وطن پرستی و طاغوتی بودن و مشرک بودن اومدن اینجا ۵۰۰ تا کامنت فرستادن!!!!
خجالت بکشید باو

امید

آقا این حرفا مال ۱۴۰۰ سال پیشه یک جنگی بود تمام شد رفت شما هنوز مغزتون آکبند ۱۴۰۰ سال پیش قفله
برید با آرامش زندگی کنید این حرفای مفد و بی ارزش مثقال و ذره ای ارزش نداره

داريوش

ببین گوساله اسلام و زرتشت و مسیحی و …….همه ادیان دیگه اومدن برا دوشیدن خری مثل تو که دفاع نکنی برو آزاده باش ولی اینم خوب تو گوشت فرو کن که تویه همه این ادیان اسلام مزخرف ترینشونه . اون از محمد که به هیچ چیز جز زیر شکمش فکر نمی کرد و تو تازینامش فقط و فقط از جزا و ترس و روشهای سکس با زن زر زد . .اون از علی که خودش رو با خون ریختن ارزا می کرد اون از حسن زنباز که به خاطر ترس و همخوابگی جام زهر رو نوشید . اون از ابر… مطالعه بیشتر »

یه دوست

واژه ی سلام کمی برای شما زیادیه خواستم چندتا نکته رو بگم: اولا به اون دوستمون هم گفتم که من مسلمان نیستم و اقلیت ارمنی هستم، دوما من هم ادیان و عرفان خوندم و هم تاریخ(محض اطلاع)و برام هیچ سودی نداره که بخوام از کسی جانب داری کنم، سوما میگی آزاده باشم؟آزاده بودن یعنی اینکه حتی به دشمنت هم احترام بذاری،که حرفهای شما(ببخشید توهین های شما)این حرف خودتونو رد میکنه. چهارما درباره حرف هایی که به خودم زدی نوش جونت و درباره ی حرف هایی که به ائمه شیعه زدی هم اونها میدونن با تو،اما درباره ی حرف هایی که… مطالعه بیشتر »

1

سلام شما چرا فقط کارهای بد شاهای ایرانی میبینین همون داریوش که رسم شانه سوراخ کردنو تو ایران انداخت کلی کار خوب دیگر هم کرد مثل ضرب سکه.تعیین شهربان و….داریوش اون مملکت به اون بزرگی طوری اداره میکرد که اب تو دل مردم تکون نمیخور اون وقت عربا چی شب میخوابیدن صب پا میشدن میدیدن نصف در بارشون نیست!عربا وحشی بود زور خر داشتن ولی ایرانیا چی کمبوجیه وقتی میخواست مصر فتح کنه دستور داد برای همه ی سربازاش یه مجسمه ی گربه بسازن وقتی لشکرش به مصر رسید همه ی مصری اماده ی دفاع بودن کمبوجیه دستور داد مجسمه… مطالعه بیشتر »

یه دوست

سلام دوست عزیز اولا که مشکل من با کارهای خوب یا بدشون نیست،مشکل من اینه که بعضی ها میخوان با یه باستان گرایی “مسخره” و صد البته سطحی دلشون رو خوش کنن و چون هیچی ندارن که بگن،میان مسلمونا رو تخریب میکنن. دوم اینکه والا تا جایی که ما تاریخ خوندیم(ارشد)به همچین روایت هایی که شما نقل کردین برنخوردیم.اصولا مدارک مربوط به زمان باستان خیلی اندک هست و برای همین میان روی مسلمونا زوم میکنن،چون مدارک و مستندات زمان مسلمونا خیلی زیاده. و در آخر بگم که روایت کمبوجیه رو هم واسه فتح یمن آوردن و هم اینکه به پادشاه… مطالعه بیشتر »

God Goblin

آقای یمشت افسانه ای بیش نیست!!! ( منظورم یه دوسته ) شما اونقدر اصرار در تاریخ دان بودن خودتون دارید که حتی فتح هندوستان بدست نادرشاه که بدون لشکر انسانی و بدون خونریزی بوده رو هم قبول نداری همون که الماس کوه نور رو به ایران آورد حتمن اینم قبول نداری مثل جنایتهای فاحش سعدبن ابی وقاس و عمربن خطاب یا خود علی که در یک روز صدها مرد جوان رو اخته کرد و به عنوان غلام درمیان امرای خودش تقسیم کرد تا آرامش رو به سپاهش برگردونه زنان ودختران شش ساله رو هم که کردن زمین زراعت سربازانش تااسلام… مطالعه بیشتر »

Persica Prince

آقا جان شما خیلی راحت داری با اسم دانشجوی تاریخ بودن تمام واقعیتها رو رد میکنی. اگه این چیزایی که تو میگی از تو کتابایی هس که میخونی لازم میدونم بگم اون کتابهات رو چهار تا آدم درست و حسابی ننوشتن.
شما دو قرن سکوت رو (البته نسخه قبل از انقلابش) رو بخون و بعد بفهم که واقعیت چیه. اگه شما عبدالحسین زرین کوب رو قبول ندارید که مایه شرمندگی کل تاریخه.نکنه استاد شما اون ناصر پورپیرار گجستکه؟

یه دوست

با سلام (راستش دیگه نمیخواستم به این سایت بیام،اما پیام شما من رو وسوسه کرد)، درباره ی دو قرن سکوت استاد زرین کوب باید بگم که اگه شما اصلش رو خوندید(که بعید میدونم)،باید بدونید که ایشون در مقدمه چاپ بعدیش توضیحاتی دادن ودلیل اصلاحات کتابشون رو نوشته ن و البته گفتن که یه کمی تند رفتن(اول بخونید و بعد نظر بدین). و درباره رد واقعیات باید بگم که ما هنوز توی مسائل ۱۰ سال پیش دچار تشکیک هستیم و بعضی از مورخان حرف همدیگر رو نقض میکنن،حالا چه برسه به چند قرن پیش که همه ی گزارش های ما از… مطالعه بیشتر »

سعید اقا

درود برادر گلم

سعید اقا

احمق مجبورش کردن ک اینجور بنویسه
چرا با خودت اینکارو میکنی
چی میزنی
شیشه میکشی؟

هموطن

چنین انسانی که به این راحتی به افراد توهین میکنه وحتی برای عقیده انسانها هیچ ارزشی قائل نیست و نام داریوش ، کسی که حتی به قوم مغلوب هم عقیده های خودش رو تحمیل نمیکرد رو غصب کرده مسلما یک ایرانی فرهیخته نیست و جزء اون دسته از افرادیه که مهربونی خاله خرسی دارن . توهین به ائمه اطهار غیرقابل تحمل و غیرقابل بخششه . جنگ قادسیه به دلیل غرور شاه ایران و ناچیز شمردن دشمن به اون سرنوشت خفت بار برای ما دچار شد . ضمنا این جنگ به دستور خلیفه دوم عمر بوده و علی(ع) با این جنگ… مطالعه بیشتر »

محمد

عزیز من بستگی داره توهین رو در چی ببینین.گاهی اوقات گفتن حقیقت برا شما سخت میاد و توهین تلقی میکنین.اینکه میگن امام حسن زنباز بوده توهین نی بلکه حقیقته و خیلی چیزا دیگه.پس دنبال حقیقت باشین.خوب خود محمد هم زنباز بوده و این مورد تو کل کتابا تاریخی هم هست. و اینکه میگین علی مخالف بوده که اشتباه کردین چون در تاریخ داریم که عمر خواسته شخصا تو جنگ شرکت کنه و این مشاورش که علی بوده بهش میگه تو نرو که اگر کشته بشی اسلام نابود میشه والبته یاران با وفای علی مثل سلمان فارسی و عمار یاسر رو… مطالعه بیشتر »

یک پارسی

این چرت وپرتها چیه که میگه با کدوم مدرک شما میگید که ایمه اطهاردر
جنگ اعراب حضورداشتند انهم در ان فشارواحتقان که درعربستان بوده و
مسلمانان تحت شکنجه بودن چطوردر جنگ اعراب مجوس وسگ صفت
شرکت کردن!

God Goblin

تو هنوز نمیفهمی مجوس به ایرانی میگفتن نه به عرب بعد اومدی اسمت رو گذاشتی یک پارسی!
خدا نکنه تو جزو پارسیان باشی که مارو سگ خطاب کردی

ايراني

دوستان ایرانی من با این آقای به اصطلاح ارمنی الکی بحث نکنید آقای ارمنی تو اگه راست میگی چرا از مال عربها اینقدر بالا میری

دلسوخته

راستش بخواهی نمی خواستم جوابت روبدم چون ادبیات توهین امیزی رو بیانکردی و قلب مارو بدردآوردی( یه ضرب المثلی تو شهر ماست که : وقتی دشمنانت زیاد شد وعلیه تو اقدام میکنند بدان داری پیشرفت میکنی وحق با توست) ولی درمورد اثبات اسلام وتشیع همین بس که اولا تمام دشمنانشان اعم مسیحی و زرد تستی ویهودی … اسلام و محمد(ص ) را نوید داده بودند اما از در لجبازی قبولش نکردند

محمد

آخه عزیز من وقتی اسلام تکلیفش با خودش مشخص نی و معلوم نی کدوم بر حق هستن.سنی یا شیعه که البته همشون هم برا خودشون یه گروه خاصی دارن که بغیر از خودشون بقیه رو قبول ندارن و میگن اونا کافرن و در جاهایی هم میگن اگه اونا رو بکشین میرین بهشت و تو بغل حوری جون اینا میخوابی،دیگه نیازی نی ادیان یا مذاهب دیگه لج کنن.والا میگن روایت داریم که محمد گفته بعد از من امتم به هفتاد قسم تقسیم میشه،خو این نشون میده که این دین شمشیری سر تا پا ایراد داره جانم.

زر نزنید

خودت گوساله ای

آبروی هر چی گوساله بود رو بردی آقا داریوش

حیف اسمت

تمام ادیان از مدت ها پیش که دین اسلام بیاد نوید آمدنش رو داده بودن خود پیامبر هم دو تا معجزه داشت یکی افتادن تکه ای از ماه بر زمین یکی دیگه که معلومه قرآن کریم

ایرانی

داریوش کونی، کیر تو روحت مادر جنده
خواهرت گاییدس تو اون دنیا
این دنیا هم اگه وجود داری خودتو معرفی کن تا خشک خشک بکنمت
بی ناموس

امید

سلام و درود
ای کاش ادب را نگاه می داشتی مسلم !!!!!

امیر

سلام عزیزم .فک نمیکنی این از ….. شما باشه که این حرفارو میزنی؟چیزی زدی ؟احیانا جنسش تقلبی بوده عموجان …این است همان انسانیت هایی که ازش دم میزنی و با اون انسانیت دین ها رو نفی میکنی ؟داداش این حرفهایی که تو زدی خودش یه پا ….. بود نه انسانیت .بعدشم ببخشید اون ارضاء هست نه ارزا .راستی حروم زادگی از اصطلاحات اسلامیه .یه وقت قاطی نکنی …البته میدونم تقصیر شما نیس .جنس موادت تقلبی بوده

مهسا

جواب احساسی نمیدم ولی شما اصل و نصبت از همون عربهای سوسمار خوره که از ایرانی ها به قول شما بهتر بودند

یه دوست

سلام راستش یه کم ناراحت شدم از اینکه با دلیل حرف نزدید و توهین کردید.اما عیبی نداره.(این نشان دهنده ی ماهیت وجودتون و البته بحث هایی هست که میکنین.) اما میخوام بهتون بگم که من اولا اقلیت ارمنی هستم و دوما هم ادیان و عرفان خوندم و هم تاریخ و هردو هم در دانشگاه. اون هم نه در پیانم نور یا آزاد بلکه در جایی مثل دانشگاه شهید بهشتی. بنابراین وقتی حرفی میزنید سعی کنید براش استدلال منطقی داشته باشید.اگر هم سعی دارید بر عقیده خودتون پافشاری کنید نیازی نیست که در این بحث ها شرکت کنید،تا مجبور بشید از… مطالعه بیشتر »

mohammad

یه دوست خودمونیما داری درس تاریخ میدی یا قمپز در میکنی-من فقط از حرفات فهمیدم که میخوای بگی فوق لیسانس دارمو فلان دانشگاه درس خوندم

محمد

جناب آقای یه دوست و ارمنی و البته فوق لیسانس و البته نه دانشگاه آزاد و نه پیام نور بلکه دانشگاه شهید بهشتی که البته دولتی و باکلاسه و البته خر خونا میرن اونجا.فقط خر خونی ملاک نی جانم.من موندم که شما توقع دارین که تو این دانشگاه و تو ملکتی که مرکز تشیع تو جهانه بیان راجب به اسلام و تشیع و نحوه بوجود اومدنش حقیقت رو به شما بگن.اگه جرات داری برو به استادات بگو احمد کسروی راجب به شیعه حقیقت گفته. یه خورده تفکر و تعقل باید.من کتاب خاصی رو بهت معرفی نمیکنم ولی توصیه میکنم بری… مطالعه بیشتر »

یک پارسی

درودبردوست گرامی کل ایران سانسورشده نه فقط کتابها و دانشگاه.
واقعا برای دوست دانشجومون متاسفم که مشتی دروغ رو هرروز مبلعه.
امیدوارم که سرعقل بیایی و بفهمی که این دولت هم مثل اعراب درپناه
دین اسلام وایمه اطهار هرکاری که دوست داره میکنه وفرزندانی چون شمارو به جامعه بخاطر اهداف خودش تحویل میده.
برای شما ارزوی موفقیت دارم.

پژمان

امیدوارم شما مطالعوتونو بیشتر کنید.
اگر خواهر و مادر تون اونجا بودند باز هم از برادرای دینیتون دفاع می کردی؟
جوابشو به خودت بده .

پژمان

با سلام مجدد اگه میدونستم پیامم اینجا میاد بیشتر می نوشتم. عزیزم آقای ارمنی محترم. این اعرابی که سنگشونو به سینه میزنی به امامان ما هم که البته عرب بودند رحم نکردند. چه برسه به ناموسه ایرانی ها. از نظر اعراب چیزی که در جنگ بدست بیاد غنیمت جنگیه حالا میخواد انگشتره مادرت باشه یا شرته خواهرت!(اینو گفتم که عمقه ماجرا دستت بیاد) حتی در سریال مختار نامه به گوشه ای از تجاوز ابن زیاد به کنیزانی که در نبرد با پارسیان اسیر شده اند اشاره شده. شما صلاحیت داری در مورده مسائل تاریخی بحث کنی اما اجازه بحث در… مطالعه بیشتر »

یه دوست

سلام دوست عزیز من منکر اینکه “بعضی هاشون”این کار رو کردن نیستم،اما مشکل من اینه که بعضی “افراطی ها”کارهای این عده رو با بزرگنمایی به اسلام ربط میدن و جوری القا میکنن که انگار “دین اسلام” بهشون گفته برید و این کارها رو بکنید. در ضمن وسط “جنگ” که حلوا خیرات نمیکنن و هیچکس نمیتونه به “اون همه سرباز” نظارت داشته باشه و معلومه که بعضی ها دست به چنین کارهایی می زنند. و اینکه من “ادیان و عرفان” و “تاریخ” رو که خوندم و فکر میکنم درباره دین ها و تاریخ هایی که خوندم بتونم نظر بدم. و نکته… مطالعه بیشتر »

God Goblin

شما نمیخوای حقیقت رو قبول کنی میخوای اونچیزی که بهت گفتن رو بزور استدلال های خود ارضاء کن خودت به دیگران بقبولونی و یکبارهم حاضرنیستی ایست کنی و فکرکنی که نکنه شاید جایی بهت دروغی گفته شده که الان ده ها نفر دارن باهات در مورد دانسته هات آشکارا مخالفت میکنن!
تکرارمیکنم دنبال حقیقتی که دوستش داری نباش حقیقت این هجوم همونی هست که در چادرهای اعراب مهاجم فاتح در این سیاره اتفاق افتاده تلخه اما حقیقته
درضمن باور کن به سرزمین های ارمنی نشین دراین کشور هم تجاوزاتی به مراتب بدتر اتفاق افتاده بوده متاسفانه

Persica Prince

چرا شما اسلام رو یه شخص یا فرد میدونین؟ اسلام یه ایده ائولوژی هست. نه یه شخص که اگر به روش شمشیر کشیدیم یعنی با خدا جنگیدیم.
لطفا تز الکی ندید اگر هم در این رابطه اطلاعات کامل میخواید کتاب دو قرن سکوت (البته کامل و نسخه قبل از انقلابش رو بخونید)

یه دوست

درباره ی دو قرن سکوت استاد زرین کوب گفتم و بار دیگه هم میگم که اگه شما اصلش رو خوندید(که بعید میدونم)،باید بدونید که ایشون در مقدمه چاپ بعدیش توضیحاتی دادن و دلیل اصلاحات کتابشون رو نوشته ن و البته گفتن که یه کمی تند رفتن(اول بخونید و بعد نظر بدین).

مهرداد

دوست عزیزارمنی کتاب دوقرن سکوت چه قبل وچه بعدازانقلاب هردوازجنایات اعراب وشورش های ایرانیان نوشته توگیردادی به مقدمه چاپ بعدازانقلاب؟غزیزم دکترزرینکوب مجبوربودبرای اینکه سرشو بخاطرمطالبی که توچاپ اولش نوشته بود اونهم بعنوان مرتد زیر آب نکنن یه کمی اصلاحات توکتابش بیاره ولی کل جریان جنایات روکه حذف نکرده توهی داری روش تاکید میکنی،عزیزم می خواستم اینونگم ولی مجبورم کردی اگه شما دانشجوی تاریخ هستی ودینت هم اسلام نیست درعوض من استاد تاریخ تو مدارس هستم ومسلمونم،اینقدرشما روی حرفت تاکید می کنی که آدم رو هم به دانشجو بودنت وهم به ارمنی وبی غرض بودمت مشکوک میکنی،شایدهم قصدداری بچه هارو به… مطالعه بیشتر »

سیاوش

اصلا سواد داری اگه داری که مطالعه کنی برو نمیگم کتابهای عبدالحسین زرین کوب رو بخون میگم چند تا از همین کتاب های تاریخ نویسان اعراب رو بخون ببین چه جنایت ها که نکردن و چه بلاها که سر پدران و مادران ودر کل ایرانیا نیاوردند

علی

با تشکر از شما دوست عزیز و طرز تفکر بسیار منطقی و حاظرم قسم بخورم که شما بسیار مطالعه کردید
خواهشمند هستم ایمیل من را نزد خود نگه داریدcheraghakhar@yahoo.com

محمود

ما را ببین که دو ساعت ونیمه داریم چرت وپرتای چنتا عقب افتاده را میخونیم.

یک پارسی

درودبر شما وبر فردوسی بزرگ. متشکرم ازاین شعر پرمعنا و بجا.

سامان

آقای یه دوست
میشه بگی واسه چی از عربا دفاع میکنی،، حتما عربی
لازم نیست از اسلام برا ما بگی همه مسلمانن و بیشتر از تو خدا و پیامبر را میشناسن
دفاع شما از سوسمار خورا یه نوع خوایه مالی هست که خودت بهتر میدونی توی این زمان ما واسه خیلیا مد شده

ناشناس

خفه شو مرتیکه بیشور. تواگه ایرانی بودی اینجوری نمیسوختی

ایرانی

اسلام؟ مگه همین اعراب ملخ خور ایرانیان رو قتل عام نکردن چقدر باید انسان احمق باشه که قاتل اجدادش رو پرستش کنه

فرهاد

عزیزمن هیچ فکرده ای چراایران این همه امام زاده داره؟آخه مگه میشه؟مثل آقازاده های ماکه الان میرن اآمریکاواروپاچکارکنن؟ببین عزیزمن واقع بین باش،اوناحمله کردن کشتارکردن غارت کردن،ماالان به لطف آموزش وپرورش میتونیم بحث درچهرچوب منطق کنیم،اون زمان نیاکان ماکه نه سوادداشتن ونه آموزشی داشتن…،حالافکرکن شمادینتون اسلام ناب باشه مثلایه فردیهودی میتونه شماروبامنطق یهودی کنه ویک عمرباورهاتوبه بادفناببره؟بخداباخون وخونریزی هم امکانش وجودنداره مگرمصلحت این باشه بخاطرحفظ جانت کوتاه بیایی،حالاهمین هارودرنظربگیرومجسم کن ازحمله تازیان به ایران

پوريا آریامنش

ارادت خاصی نسبت به تازی ها داری شاید از همونایی

محمد

باسلام، اصل مقاله که بصورت خیلی خلاصه نوشته شده با بسیاری از نوشته ها تا اندازه ای همخوانی دارد، ولی همه حقیقت نیست، درکتابی بنام “خسرو پرویز یزدگرد سوم” که حدودا” ۴۵ سال پیش و در زمانی که محصل ابتدایی بودم و آن را خوانده ام و اتفاقا” هنوز هم در حافظه ام نقش بسته، چنین نوشته بود، وقتی خسرو پرویز یزدگرد دوم فوت مینماید، فرزند ذکوری(پسر) نداشته به همین دلیل موبدان دختری از ایشان را که از زن سوگلی حرم بوده، (چون در آن زمان برای نشان دادن ارادت و سرسپردگی حاکمان کشورهای تحت حمایت و نیز والیان استان… مطالعه بیشتر »

پژمان

با سلام خدمت دوستان عزیز سال نو را به شما تبریک می گم قبل از اینکه بخوام مطلبمو بنویسم از جمله ای که سری پیش به کار بردم متآسفم میخواستم برای یک لحظه دوستی رو که از اعراب حمایت می کرد رو به جو اووون زمان ببرم اقا محمد از اینکه گوشه ای از واقعیت رو به تصویر کشیدید خیلی ممنونم ۸ خط آخر شما واقعآ گوشه ای از واقعیت رو به تصویر کشید. در مجموع اگه بخوای حساب کنی در این موارد هر کسی یک نظری داره وقتی ۹۰ درصد جامعه ایرانی از اعراب بدشون میاد و همچنین بالعکس… مطالعه بیشتر »

God Goblin

درود فراوان البته خیانت بی حد و حساب سلمان فارسی رو هم باید درنظر داشت که البته بعد از فتح ایران از خشونت و جنایات اعراب دچار جنون شد که اینهم در کتب تاریخی ثبت شده حقیر متن طولانی از اتفاقات داخل چادر سعدبن ابی وقاس دارم که متاسفانه پی دی اف هست نمیشه متن رو کپی کنم و تایپش هم انگشتان عزیزم عاجز هستن فقط میگم بعد از گذشت هزاروخورده ای سال حسابی اشک ریختم برای زنانی که کاتب داخل چادر از وزعیتشان توصیف کرده بود متن عربی بود همراه با ترجمه فارسی در زیرش. افسوس که سرمینم همواره… مطالعه بیشتر »

علی

iسلام دوست من
هیچ وقت به نژاد کسی توهین نکن و نسبت به نژاد خودت اینقدر حساس و تتعصب نداشته باش
و سعی کن که مطالب زیادی را در مورد جنگ با اعراب یا همه ی نژاد های دنیا داشته باشی

امید وارم که این توهینی که به نژاد ها بزنی روزی بدانی دلیل این جنگ چیست و کافیست فقط خودت را متقاعد کنی که ما مجوسی( آتش پرست) بودیم

Ariya

نادان
آتش پرست نبودیم
آتش برایمان مقدس بود و برای عبادت باید به سمتی که نور دارد عبادت کرد
حرفت مثل این است که بگویم ما کعبه مرستیم چون به سمت کعبه نماز میخونیم
امان از نادانی

حمید خان

در هر دین و فرهنگی برای یک چیز هائی حرمت خاصی قائل هستند مثلا بعضی از مردم در ایران وقتی تکه نانی را می بینند که بر روی زمین افتاده آنرا (می بوسند و) با احترام خاصی در یک گوشه قرار می دهند بعضی از مردم به نمک احترام خاصی می گذارند و به آن سوگند می خورند. در مذهب زرتشتی هم همانند ما به آتش احترام خاصی می گذارند و این به معنی آتش پرست بودن آنها نیست آنها به همان خدائی اعتقاد دارند که من و تو اعتقاد داریم منتها یکی اسمش را خدا می گذارد یکی الله… مطالعه بیشتر »

صالح

بسم الله الرحمن الرحیم هزار تا دلیل هست که تاریخ ارزش توجه نداره. و بسی توجه به اون گناه‌ کبیره هم هست ۱ ) گذشته گذشت ۲ ) در تاریخ هرچه اتفاق افتاده به ما ربطی نداره. ۳ ) اکثر اتفاقات گذشته شوم و تلخ است. از نابودی هخامنشیان به وسیله اسکندر گرفته. تا حمله چنگیز مغول و پتر کبیر و تجزیه ایران توسط انگلیس و تحریم آمریکا و جنگ ۸ ساله و قتل و عام تیمور لنگ و حمله افغان ها و شکست ایران در برابر عثمانی و صدها مورد دیگه. ۴ ) مرگ های فوق العاده زیاد و… مطالعه بیشتر »

سلیمان

این حجم از فحاشی و تهمت و توهین از طرف زرتشتیان که عده قلیل و فاسدی از جامعه هستند اصلا قابل تحمل نیست
آخه این حرفا نون داره یا آب؟ به خدا هیچ سودی نداره
آخه برید به کار و زندیگتون برسید این حرفا هیچ فایده ای نداره
۴ تا کافر آلوده زرتشتی غرق در فساد و توهم اومدن تا تونستن پرت و پلا و مزخرف نوشتن
حالا کامنت ها خواننده چندانی هم نداره بنده هم ۴ تاش رو بیشتر نخوندم مخصوصا اینجا که بیشتر از ۱۰۰۰ تا کامنت ارسال شده

بهنام

افسوس که ایران به دست این وحشی های عرب تسخیر شد اگه نمی شد امروز ما به جای آمریکا اَبَرقدرت جهان بودیم

قاسم

ما ایرانیان هر چه داریم (منظور دین اسلام است) به برکت همت و از جان گذشتگی عمر رض و اصحاب وفادار اوست
و این غیر منصفانه است که اعراب را وحشی بنامیم چون اعراب بعد از فتح ایران می توانستند مثل مغول همه جارو ویران کنند ولی این کارو نکردند وبر هیچ کس ظلم نکردند و هیچ کس را مجبور به اسلام نکردند
وما ایرانیا با دیدن عدل و اخلاق اون بزرگان خود به دین اسلام روی اوردیم
و نه تنها ایران بلکه هیچ کجای دنیا کسی با شمشیر مسلمان نشده است

مسعود

انگار شما از تاریخ و گذشته میهنت بی خبری اولا ایرانیانیکه دین اسمانی داشته و یکتا پرست بودند چرا میبایست اعراب بادیه نشین بنام اسلام بهش حمله کنند ایا این مسلمان کردن با زور شمشیر نیست؟ انهم ملتی که یکتا پرست است دوما شما میدانید عربهای وحشی و سوسمارخور کلیه اثار و کتابهای ارزشمند علمی و تاریخی را به اتش کشیدند با این توجیه که قران شما را کفایت میکند بعلت از بین رفتن کتب و اثار دانسته های ما از گذشته گانمان از از اثار و نوشته های رومیان و یونانیان استنباط شده است زنها و دختران ایرانی را… مطالعه بیشتر »

غلام گمنام امام زمان عج

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

ایین زرتشت در زمان یهودیت منسوخ شد، عقل سلیم… یهودیت اومد مسیحیت هم اومد آخرین دین الهی هم به حول قوه الله نازل شد یعنیچی نیازی نداشتیم؟
بر اساس کدوم سند معتبر می گی تو ایران به زنا تجاوز کردند و … الان قرن ۲۱ هست هیچ جوون فرهیخته ای حرف بی سند و قبول نمی کنه البته سند ضعیف و بی اعتبارم قبول نمی کنه.

سالار

تاریخ طبری را بخوان آیا منکر این هستی که شهر بانو دختر یزدگرد به کنیزی به مکه فرستاده شد این دختر پادشاه بود حساب کن بقیه که رعیت بودن چه برخوردی با آنها شده

بهمن سوشیانت

عزیزم اگه به منسوخ شدن باشه دین یهود با اومدن زرتشت منسوخ شد چون یهودیت مال ۵ هزار سال پیشه و زرتشت مال حداکثر ۳ هزار ۵۰۰ سال پیش

از همینجا نتیجه میگیریم شما نه مغز تاریخی داری نه مغز مذهبی پس لطفا نظر نده غلام جان
بای بای

شیدا

با سلام آقای سرباز گمنام امام زمان؟ برو عزیزم به همون امام زمونت برس ترو ه به این گه خوریها اخه الاغ به جای اینکه هر روز میری دعا ندبه و غیره یکم مطالعه کن که تو بحثهای اینجوری زر الکی نزنی ریچارد فری :مینویسد پس از حمله اعراب کشتار بیشمار و تاراج گیری به حدی بود که سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند.شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند ؛ با زنان در بند به… مطالعه بیشتر »

زر نزنید

کار هایی رو که اعراب کردن به اسلام ربط نده _ _ _ _ _ تو که بی دینی چه طور میخوای درباره ی دین نظر بدی هر کس رو برای یه کاری ساختن تو رو برای زر اضافی زدن

امیر

سلام شیدا خانم خیلی ببخشید اما فقط چون ریچارد فری گفته شد سند و باید همه قبول کنن؟

شهرام

باسلام آن چیزی که شما سرهم کردید ازامورات بنی امیه بوده که توسط سه خلیفه اول حمایت میشده حساب اسلام ودین یکتا پرستی ازهمه اینها جداست دوست عزیز ثانیا اسلام دین زرتشت نبی را رد نکرده و آنچه که در قرآن بنام مجوس بوده زرتشت ودینش نبوده البته باید درجریان باشی که مغان ناکس ما بدتر از بنی امیه وامثال آنان خیانت هم به دین زرتشت هم به مردم آنزمان چه بدعتهایی که دراین دین آسمانی بوجود نیاوردند وچه کارهای من درآوردی … مثل پرستش آناهیتا مهر میترا که بگفته زرتشت همه آنها از افریدگان اهورا مزدا هستند. واز طرفی… مطالعه بیشتر »

ارش

دوست عزیز من به شما پیشنهاد میکنم بروید جنگ های ایران و اعراب رو مطالعه کنید بعد بیاید نظر بدید!
این اعراب خیلی وحشی تر از مغول ها بودند برای مثال به هر شهری که حمله میکردندحتی به کودکان هم رحم نمی کردند و هیچ زنی یا دختری پیدا نمی شد که به تجاوز نکرده و سپس او را نکشته باشند! و……………………………

غلام گمنام امام زمان عج

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام
کو مدرکت آخه چرا باید یه جوون ایرانی رو باد هوا حرف بزنه؟ مگه مسائل تاریخی جوکه که هرکس باس خودش بگه؟!!!!!!

سالار

کو مدرک تو که هر چیزی رو از پای منبر بلغور میکنن قرقره می کنی؟

بهمن سوشیانت

مدرک میخای اقای غلام ؟ بیا اینم مدرک : فتوحالبلدان نوشته مورخ عرب بلاذری
برو بخون ببین با چه افتخاری از تجاوز عرب به ایرانی صحبت کرده

سینا

سلام آرش خان، مرد حسابی فکر کردی ۱۴۰۰ سال پیش اونقدر سیستم آمارگیری مخصوصا در حین جنگ پیشرفته بوده که اینطور آمار دقیق بده و اعلام کنه هیچ زنی یا دختری پیدا نمی شد که به او تجاوز نشده باشد و سپس کشته نشده باشد. آخه با چه عقلی این حرف رو باور می کنی همین الانش هم اگه به شهری حمله بشه با همه پیشرفت های آی تی و پزشکی قانونی برای جمع آوری و کنترل آمار و ردیابی زنان و دختران اون شهر نمی تونه هیچ منبعی همچنین چرندی رو اعلام کنه اونوقت تو به همین راحتی می… مطالعه بیشتر »

خسرو

سلام
دوست عزیز بحث آمارگیری نیست برو تاریخ طبری را بخون تا بفهمی اعراب در ایران چه کردند

سینا

سلام، ادعایی از این دست : این اعراب خیلی وحشی تر از مغول ها بودند برای مثال به هر شهری که حمله میکردندحتی به کودکان هم رحم نمی کردند و هیچ زنی یا دختری پیدا نمی شد که به تجاوز نکرده و سپس او را نکشته باشند! و…………………………… ۱- رو باید با آمار ثابت کنید عزیز من. مگر اینکه بفرمایید همین جوری یک چیزی پردانده اید. ممکن است بفرمایید ۲- ممکن است بفرمایید در کجای تاریخ طبری که آن را به عنوان مدرک رو کرده اید چنین چیزی نوشته است؟ ۳- تازه، مگر جنابعالی فکر می کنید تاریخ دقیقا مطابق… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشیانت

حالا مثلا بگه کجای تاریخ طبری ، تو میری پیداش میکنیمیخونی ؟
اگه واقعا دنبال سند و مدرکی برو فتوح البلدان نوشته بلاذری مورخ عرب رو بخون خیلی معتبر تر از طبری هستش. تمام کتاب درباره حمله عرب و تقسیم زن و غنایم هستش . ببین بلاذری ( خودش عربه ) با چه افتخاری از این تجاوزها میگه واست
دنبال صفحه هم هستی از صفحه ۱ تا اخر کتاب هر صفحه اونو باز کنی شرح یکی از لشگر کشی هاست
بدرود

میلاد

اگه این جوری باشه که دیگه نباید هیچ زنی وجود داشته باشه
یکم فکر کن

بهمن سوشیانت

تکرار میکنم وارد سایت irantarikh.com بشید و کتابهای ( فروپاشی ساسانی ) رو دانلود کنید حجمی ندارن
استاد خنجی با ذکر تمام منابع به صورت مفصل درباره این جنگ و قتل عام ایرانیها توسط اعراب ملعون صحبت کرده

درود بر ایران و ایرانی
درود بر اسلام راستین
مرگ بر عمر کثیف
مرگ بر یزید زمان

عمر ابن خطاب

عزیز جان فحش دادن و مرگ گفتن به کسانی که سالهاست مرده اند کار درستی نیست اگه عمر ادم بدی بود هرگز علی به پای حکومت اون نمینشست مطمئن باش به پا میخواست و نمیذاشت عمر حکومت کنه پس تو بهتره اول به دنبال دلایل اینکه علی چرا در شورای جنگ عمر بود بگردی و اگر تعصب را کنار بذار و اون فکر مریضت رو کمی در تمرکز مرگ و کشتن قرار ندهی خواهی فهمید اینها هیچ مشکلی با هم نداشتند که حال تو بعد چهارده قرن سنگ به سینه میزنی در ضمن اسلامی که اعراب به زور شمشیر اوردند… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشیانت

درود ۱-فرارسیدن محرم رو به تمام مسلمانان راستین تسلیت عرض میکنم ۲-فحش دادن به کسانی که سالها مرده اند درست نیست . این نظر شماست. از نظر من یزید و عمر و معاویه تمام کسانی که تو قتل عام ایران و ایرانی نقش داشتن قابل فحش دادن هستند. هرچند اونا که نوه پیغمبرشونو کشتند و دختر پیغمبرشونو تو جوانی ( یا بهتر بگیم تو نوجوانی – ۱۸ سال ) به شهادت رسوندن انتظار بیشتری نمیره. اینا فقط کارشون کشتن بوده و نسلهای بعد از ایشون هم دارن به کار اونا ادامه میدن مثل خامنه ای کثیف ۳-علی سکوت کرد و… مطالعه بیشتر »

عمر ابن خطاب

برادر عزیز خداوند در قران در سوره بروج ایات یک تا شانزده میفرماید که همان خدای که پادشاهی اسمان و زمین مختص به اوست و بی گمان خداوند این یگانه پادشاه هستی شاهد بر همه چیز است و الی اخر .. نوه ی پیغمبر رو کسانی کشتند که توابین نام گرفتن و به ایران گریختن و همین الان به اسم ولایت دارند حکومت میکنند حساب عمر با خودش است و خدایش وضوی بدون ولایت هم اب بازی نیست وضوی بدون اخلاص و با تقیه و دروغ اب بازی است چشم اهل سنت کور نمیشه بلکه بر ایمانشون اضافه میشه و… مطالعه بیشتر »

محمد

برادر من پیغمبر معجزه نداشت.و تو خود قرآن هم هست که اومدن به پیغمبر گفتن یه معجزه برامون بیار که در جوابشون گفت انی بشر مثلکم یعنی منم آدمی مثل شمام.وقرآن هم به صورت وحی و تکه تکه صادر میشد و معجزه حساب نمیشه.بیچاره زکریای رازی و ابو علی سیناهم همینو گفتن که پیغمبر معجزه نداشت ولی متاسفانه پدرشونو در آوردن.

امیر

خیلی عذر میخوام کجای قرآن این حرف پیامبر در جواب طلب معجزه از ایشان بوده؟میشه بفرمایید؟ضمنا خود قرآن برای اثبات اعجاز و حق بودنش مخالفین خود را به تحدی فراخوانده و میفرماید اگر میتوانید مثل قرآن را بیاورید …خب این یه مبارزه طلبی ست و اگر کسی می تواند مثل آن را بیاورد خب بیاورد .الان هم هست باز اگر کسی واقعا فکر میکند قرآن معجزه نیست مثلش را بیاورد …البته گفتم مثلش را .نه هر کتاب یا نوشته ای را …

بهمن سوشیانت

جوابتو دادم سند کردم ثبت نشد
الانم حال ندارم دوباره تایپش کنم

فقط یه چیزیش زور اومده دوباره تایپش میکنم
گفتی از کدوم خونواده مرفه هستم و اقا بهم پول میده!

احتمالا تو از ادم فروشای درباری هستی و داری دنبال راهی میگردی تا با تحرک کر ن من ادرسی چیزی از من بکشی بیرون! عزیز جون من توحاشیه تهران زندگی میکنم و اگه دنبال پول حرام اقای شما بودم الان مجبور نبودم واسه خرج دانشگام تو چاپخونه کار کنم
این وصله ها به ما نمیچسبه ما بابامون یادمون داده نون کارگری بخوریم ولی حلال باشه
بای

امیر

اها پس از قشر سرخورده و عقده ی جامعه هستی که چنین ت بی تابی میکنی عزیزم برو د نبال نان باش که خربزه اب است علی و عمر دارن با هم حوری میکنن تو داری سشنگشون رو به سینه میزنی به هر حال فهمیدم چرا سر در گریبان و عقده ای هستی امید دارم نسل بعدی ما در این وضعیت اسفناک ما زندگی نکنن و با صلح و. ارامش در کنار هم باشند تو جهنم میبینمت بای

نارسیس

آقای امیر خیلی بی ادبانه حرف زدی، شاید وضع عمرجون شما اونی باشهخ که گفتی ولی الان همه ی بهشتی ها دارن از مجلس علی (ع) استفاده میکنن، بهشت برای شما عمر زاده ها کردن حوریهاست اما برای پیغمبر زاده ها و شیعه های مخلس نشستن پای صحبت پیامبر و علی و اهل بیت و عبادت کردنه.
ای انسان فاسد

نارسیس

آقای امیر خیلی بی ادبانه حرف زدی، شاید وضع عمرجون شما اونی باشه که گفتی ولی الان همه ی بهشتی ها دارن از مجلس علی (ع) استفاده میکنن، بهشت برای شما عمر زاده ها کردن حوریهاست اما برای پیغمبر زاده ها و شیعه های مخلص نشستن پای صحبت پیامبر و علی و اهل بیت و عبادت کردنه. ای انسان فاسد اگه بگن مرفهیم میگین بی دردین و الین و بلین برین فقرا رو ببینین و پای درد و دل اونا بشینین اگه بگن فقیریم میگین عقده ای و فلان و فلین هستید اول برید تکلیفتونو با خودتون مشخص کنید انسان… مطالعه بیشتر »

صالح

ای لعنت تو و ذات خرابت.عمر کسی بود که هفتاد بدعت در دین اسلام وارد کرد اگر علی نبود به گفته خود عمر عمر هلاک میشد. واگر علی ۲۵سال سکوت کرد بخاطر نهال نوپای اسلام بود که بخاطر جنگ داخلی بر سر قدرت از بین نره.اگر قران خوان بودی و قران فهم میدونستی که در قران آیات بسیاری در شان علی و فرزندان علی نازل شده که تو بیسواد نمیدونی یا اینکه نمیخواهی بدونی که علی با حق است و حق با علی.این را هم بدون که تو کسی نیستی که در مورد ولی امر مسلمین مد ضله العالی اظهار… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشيانت

اقا امیر جون تو راس میگی ما عقده ای ما بدبخت ما بی دانش
ولی حداقلش اینه ادبمون اجازه نمیده فحش بدیم به کسی بدیم
دوستان خودشون کامنتارو میخونن و میفهمن چند چند شدیم
تو جهنم خوش باش ما اونورا پیدامون نمیشه بای

SHA11

سلام برادر مسلمون من چجوری تو قرآن نشونه ای از ائمه و امام علی ندیدی ؟ از کتاب های خود شما برادرهای اهل سنت داریم که مطالع بفرمایید خلیفه دوم متاسفانه بدئت هایی وارد دین کرد آیه ای که میکی افرادی که در حال رکوع زکات میدهند اشاره به کیست؟ و صدها نشانه دیگر در قرآن کریم جدا از این بحث ها ما مسلمین چه ایرانی های هموطن چه انسان های آزاده از نژاد دیگر چه شیعه چه برادرای سنی باید دشمن واح یعنی یهود رو بشناسیم البته منظورم صیونیسم که بین همه تفرقه انداخته نژاد پرست نباشیم اولین نژاد… مطالعه بیشتر »

داريوش

قاسم جان زر نزن . اسلام یعنی وحشیگری و تروریست . مسلمون یعنی ظالم و خر و متهجر

زر نزنید

چرا بر عکسی میگی آقا

صفات خودت رو به مسلمون های واقعی نسبت نده ……

SHA11

آفای عزیز که حیف اسم قشنگت که اصلا برازنده ات نیست اصلا
دین وحشیگری که به زن حق رای داد ؟ داریوش بزرگ که متاسفانه اسمش روی شماست و کوروش به دین و نظرات دیگران احترام میگذاشتند
افکار و الفاظت برای خودت نگه دار
قرآن بخون شاید اصلاح شی

سالار

آخ گفتی دلم تنگ شده برای جشن عمر که همه ساله می گرفتیم برس توالت رو پارچه سرش می کردیم ودورش می رقصیدیم و بجای عمر آتش می زدیم

یک پارسی

همانطورکه عمر کفار رو براش رض میاری مسلماه که با اینکه اعراب کشت وکشتار راه انداختند ودرواقع کارهای اون یونانی گجستک رو تکرار کردن رو قبول نداری.

Ariya

بر گرفته از کتاب دلفین ها پرواز میکنند

غلام گمنام امام زمان عج

بسم لله الرحمن الرحیم سلام خیلی شیفته امریکا هستی ها وقتی نظرتو خوندم مردم از خنده عزیز امریکا اگر اب قدرت بود مرکز بروکلین حزب دموکراتش نمی گفت: ما اگر بر فرض هم ایران و اشغال کنیم به یک میلیون و دویست هزار کماندور ضد چریک مسلط به زبان فارسی نیاز داریم تازه بعدش معلوم نیست چند دهه فتح کامل ایران طول بکشه… اون اگر ابر قدرت بود تو جنگ اطلاعاتیش با ایران تو عراق شکست نمی خورد که رایس بگه: مشکله ما با ایران اینه که ۲۸ ساله بدون ما دووم آورده… اون اگر ابر قدرت بود ۷۲ بانکش… مطالعه بیشتر »

رضا

ای دشمن شناس
ای دانشمند در حوزه دشمن شناسی
هه هه هه خندیدم از این اطلاعات دشمن شناسیت

هامان 13 خرداد 1391

برادر باسلام
لطفاً یک مقداری “از آن آموزه های دشمن شناسی” را نیز به ما یاد بدهید، چون واقعاً هنوز در تشخیص بین دوست و دشمن، ناتوان هستیم، یک لولویی را بتراشید تا ما هم آن “لولو “را بشنایم، مبادا یک روزی هوس به سرش بزند و به خاطر گناه ناشی از “دشمن نشناسی” ، ما را قورت دهد. وقت خوش

SHA11

سلام به سایت j313.ir
مراجعه کنید تا کامل اطلاعات کسب کنید
همون امریکا و اسرائیل هر ساله جشن پوریم دارن همون ایرانی کشون تو گوگل ایمیج سرچ کن میبینی

صالح

اخه عقب افتاده ایران همین الان هم به برکت اسلام ابرقدرت جهانه آمریکا در مقابل شیرمردان ایرانی و فرزندان علی “هیچ غلطی نمیتواند یکند”این را بفهم.

رضا

آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند

صالح

بازم آقا رضای بیسواد دوست عزیز خودم.

saleh

معلومه که بیسوادی چون اگه سواد داشتی منطق داشتی و به کسی توهین نمیکردی.

رضا

با سواد با منطق تو که اصلا نمیدونی توهین چی هست
باهات مث خودت رفتار کردم چون با هرکس باید مث خودش بود
حماقت خودتو ثابت نکن
جواب سوالمو بده دولت ایران تو چی ابر قدرته جهانه؟
اقتصاد صنعت اشتغال صادرات کشاورزی تولید تو چی؟
آخه تو چقدر احمقی
توی تروریسم پروری و دزدیای ۳۰۰۰ میلیاردیه که ابر قدرت جهانه

هامان 13 خرداد 1391

با سلام برادر
پس از ۳۴ سال، پس این همه “”غلطها ” را کی کرده؟ هان!!!

یک پارسی

اقای صالح فرزندان کی؟ امام علی (ع)؟ اره شما دلتو خوش کن به اینکه پدرت علی(ع)است ای درظاهرایرانی ودر باطن عرب.
پدرما کوروش دوم هخامنشی است یا امام علی (ع)؟ نادان.
امامی که فقط دین اسلام را اورد.نه جانمان ازاوست ونه نزادو نه خون.

علی

واقعا افسوس که مسلمانها جنگ را به ما تحمیل کردند و ما را آتشی که میپرستیدیم و باز هم قرار است در آن بسوزیم. مسلمانان نه فقط با ما جنگیدن بلکه با بسیاری از سرزمینهای خدا نشناس جنگیدن و ما هم باید کلی خوشحال باشیم که ما حداقل خدا را به ما به جای آتش جای نهادند.از همان قدیم میگویند کردار آدم باعث بخت آدم میشود . خوب حالا چرا خسرو پرویز نامه پیامبر را پاره کرد و نامه رسان که هیچ جای دنیا همچین کاری نمیکردند سر برید.وگر نه مسلمانان خیلی از فتوحات را داشتند.مثل عراق-افقانستان-بلخصوص فلستین را از… مطالعه بیشتر »

یک پارسی

بسوز درهمین فکر تاروزی قیامت اید وخداوند سبحان همه چیز را اشکارکند
وبگوید که چه کسی دین اسلام را به ایران اورد.
ازاین ۴ نفر فقط ۲تای انها درست است.

عمر ابن خطاب

حالا عربا شدن وحشی خوب بهتر از شماست که به قول پادشاهتون یزدگرد با خواهر و مادر خود زنا میکرد

یزگرد

دوستان درود شادروان زرین کوب در کتاب “دو قرن سکوت ” میگوید : وقتی سپاه عرب به پشت دروازه هایی شهر مدائن رسید ، یزگرد بازرگانان و بزرگان شهر رو پیش خودش فرا می خواند و به انها میگوید: در انجا ثروتی هست که از نسل هایی گذشته به ما رسیده است. من یه ثروت رو به شما تقسیم میکنم. اگر ما پیروز شدیم، شما این ثروت رو به خزانه برگردانید. والی اگر شکست خوردیم، این ثروت رو مابین مردم ایران پخش کنید که ان حق ملت ایران است و نباید به دست عرب ها بیفتد. میگویند تعدادی از مردم… مطالعه بیشتر »

حميد

با سلام و تشکر بابت اطلاعات ارزنده ای که در اختیار هموطنانتان قرار میدهید.و ایرانیان را از پیشینه با ارزششان مطلع میسازید.امیداست با این اطلاعات آینده ایرانمان را بهتر بسازیم با تشکر پاینه ایران

كاش آن زمان بود.

سلام دوست عزیز برای شما که ملیَت و اصالت خودت را به اعراب و مذهبت می فروشی متأسفم. بیچاره ایران با آن عظمت و کوروش و داریوشش که شما دانشجوی عرب خواه و اسلام کور داری رو تاریخش مطالعه می کنی.

یزگرد

درفش کاویانی که نماد فر و شکوه آزادی سربلندی و بزرگی ایران زمین بود بدبختانه در هزار و چهارسد سال پیش در تازش تازیان به ایران از دست رستم فرخزاد سپهسالار ارتش ایران بر زمین افتاد و دیگر برافاشته نشد و این اندوه بر دل افسرده ایران پرستان همچنان برجا ماند امروز بسیاری آنرا به دست فراموشی سپرده اند گروهی از آن یاد نمی آورند، دسته ای آنرا نمیشناسند، برخی بی انگار مانده اند… که همه اینها سخت دردآور و تلخ و رنج دهنده اند درباره سرنگونی درفش کاویانی و ارزش آن بلعمی (ترجمه تاریخ تبری رویه ٣٠ ) مینویسد… مطالعه بیشتر »

آریو برزن

از همه ی هم میهنانم خواهش می کنم جواب این عرب پرست کوته فکر(غلام گمنام …)رو ندید من الان تمام کامنت ها رو خوندم ایشون با بیخردی تمام و با تعصب هر چه تمام تر داره از کسایی دفاع میکنه که خودشون به تمام جنایت هاشون تو ایران اعتراف کردند(اتاریخ ابن سامی بخش۲:پس از فتح ری فرمانده به سربازان گفت/این هم آ« حوریان بهشتی که به شما وعده داده شده بود حال وعده ی خدا و رسول و خلیفه را راست یافتید؟/این کتاب فقط در کتابخانهی ملی موجود است)در ضمن مرگ برکسانی که با خیانت خودشان سبب سقوط ایران شدند

سورنا

من اتفاقی اومدم این وبلاگ…اما یه حرفایی اینجا خوندم که نمی دونم بخندم بهشون یا گریه کنم.اسلام و اعراب یکیه.بیشتر قوانین اسلام قبل از اسلام هم بوده بین اعراب(محمد پیغمبری که از نو باید شناخت رو بخونین)برای اینکه بفهمید عرب و اسلام چه بلایی سر ایران اورده(۲قرن سکوت رو بخونید)اسلامی که توی ایرانه کاملا ایرانیه,اگه نبود میفهمیدین اسلام چیزی جز قتل,غارت وپستی چیزی واسه ایران نداشته

صالح

خدمات متقابل اسلام وایران را هم بخون.فعلا که اسلام دینی هست با پیروانی حدود۱/۷میلیارد نه دین منسوخی با پیروانی در حدود انگشتان دست.

فرید

خوندم یکی گفت ما هر چی داریم از عمر هست؟ چه غلطا. تو وطن فروش آشغال اومدی از اون عرب آشغال تر از خودت دفاع میکنی؟ عربها چه در دوران جاهلیت (گرچه الانم چندانم تغییری نکردنند) چه الان عقب افتاده بودند. کجا بودی که به دختر ۸ ساله ۱۰ نفر تجاوز کردند؟ در همین زمان جنگ خودمون. کجا بودی که دخترو زنشو جلو پدرش وهمسرش بهش تجاوز میکردند.؟ تو یه اشغالی که از اعراب دفاع میکنی.تو ایرانی نیستی بازمانده ای هستی از دوران جاهلیت. بعدشم به وطن فروشا ربطی نداره که رییس جمهور ما چی میگه به ما یا امام… مطالعه بیشتر »

خوزستانی

عزیزم اگر نمیدونی بهت بگم که ایرانی که میگی معجونی از اقوام مختلفه که عربها هم جزیی از اون هستند اگه به جنوب ایران سفر کنی خصوصا به خوزستان اینو متوجه میشی در ضمن مگه همین چند وقت پیش نبود که تجاوز دسته جمعی توی اصفهان و بیرجند و چند جای دیگه اتفاق افتاد اونا هم عرب بودن ؟؟؟ یا از جنس خود جنابعالی بودن ؟؟؟ خواهشا وقتی کامنت میفرستی عقل ماها رو کاه حساب نکن که این چرت و پرتها رو تحویل ما میدی ناسلامتی توی قرن بیست و یکم هستیم اگه نسبت به عربها عقده حقارت داری یه… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشیانت

درود بر فرید
یه درسی ازت یاد گرفتم
و اون این که نظر حتی اگه مخالف هم باشه وقتی با ادب گفته بشه ادر رو مجذوب میکنه
احساسی نظر ندیم فرید جان
دوست دارم مثل همیشه داداش
بدرود

هناويد

با سلام هر عربی عرب نیست اعراب خوزستانی در اصل ایرانیند نه عرب. حساب عرب ایرانی از بقیه اعراب جداست. منظور اون عربهایی که تو عربستان دنبال سوسمارها میدویدند تا کبابشون کنند. نه اعراب ایرانی که در مدائن زندگی میکردند. و صاحب فرهنگی غنی بودند و هستند. بعضیها راه رو اشتباه میرن بعضی ها اشتباهی راه میرن. ولی متاسفانه ما هم راه رو اشتباه میریم و هم اشتباهی راه میریم. پس بیاد به جای فحش دادن به گذشتگان راه مون رو دوباره پیدا کنیم و درست راه بریم تا به مقصد برسیم. فقط لازمه یادمون بیاد ما از نسل کوروشیم… مطالعه بیشتر »

احسان

احسنت بر این هوش و ذکاوت شما فقط میخواستم بپرسم که این نظریه ژنتیک انقلابی شما در مورد عربهای خوزستان از کجا آمده ؟؟ البته مرا بیشتر یاد دوران قبل از جنگ جهانی دوم و تبلیغات نازیها در مورد اقوام غیر آلمانی میاندازد . دوست من جنگ جهانی خیلی وقته که تموم شده و این نظریات شما هم خیلی وقته که تاریخ مصرفش گذشته یه نگاهی به کشور ایالات متحده بنداز اونوقت خواهی دید که این کشور پیشرفته دنیا از چند نژاد و زبان و فرهنگ مختلف تشکیل شده و اصلا اونا هم خوابهای شیرین افسانه ای مثل شما میبینند… مطالعه بیشتر »

hanavid

بله تو از ایالت متحده فقط شنیدی بنده توش زندگی کردم. نظریه ژنتیک بنده در مورد عربهای خوزستان از تاریخ شهر مدائن اومده که بنده کلی در موردش تحقیق دارم. فرق یک حاکم ظالم با شما در اینه که اون قدرتشو داره ولی شما نداری. اگه تو هم قدرتشو داشتی مث اونا فکر میکردی. حالا که دستت به قدرت نمیرسه میخوای یه جوری خودکامگیتو نشون بدی هرچند اگه شد با یه کامت ساده. که به دیگران بگی نظر ندهند و نظرهاشون رو برا خودشون نگه دارند. بله تو ایالات متحده هم همین نظرها باعث شده به اینجا برسند. چون فهمیدن… مطالعه بیشتر »

فرید

بنده نفهمیدم چرا هر وقت صحبت اعراب میشه زود اونی که یه رگش عربه رگ غیرتش میزنه بالا؟ بنده هنوزم میگم جایی تو کشور برای اعراب نیست. منظورم اعراب خارج از ایران هست . میشه خواهشا جسارتا ببخشید البته با عرض معذرت با احترام فراوان کمی با منطق دلیل حرف بزنید. کدوم یکی از شما میگه ایران جای عربهاست؟( بابا بازم میگم عربهای خارج از ایران) شما بهتر بود کامنت اون کسیو که گفته بود هرچی داریم از حمله عمر به ایرانه رو میخوندید بعد انگشت اتهامو به سمت من میگرفتید. بنده در جواب لحن بد و توحین آمیزه شخصی… مطالعه بیشتر »

احسان

دوست من اولا که اعتماد بنفست خیلی مثال زدنیه چون فکر میکنی بهتر از دیگران هستی ( ومن هیچ برتری از جانب تو نسبت به عربها ندیدم ) واقعا بهت تبریک میگم ثانیا که تناقض توی صحبتهات بیداد میکنه یه جایی میشی آقای ادبیات و منطق و یه جای دیگه هرچی فحش و دشنامه نثار دیگران میکنی یه جا میگی من نژادپرست نیستم و یه جای دیگه میگی چه اشکالی داره آدم یه مقدار ناسیونالیسم و نژادپرست باشه البته بهت حق میدم توی این آشفته بازار تاریخ سازی و افسانه سازی که توی ایران هست دیدن چنین تفکراتی کاملا طبیعی… مطالعه بیشتر »

فرید

آقا تو اصلا آخر عرب. راضی میشی.؟ گفتم بهتر بود کامنت اون عمری رو میخوند عرب.بی خیال بابا جوی که تو ایران واست ساختند چیه میگی ؟ داری حذیون میگی . بنده جاهایی بودم و رفتم که تو خوابم نرفتی. تو جایی نرفتی و عقده حقارت داره از درو دیوارت میزنه بیرون عرب. اولا حرف خودمو به خودم بر نگردون بنده به عربها گفتمو میگم که اعتماد به نفسشون خیلی بالاست. حالا به جنابعالی برخورده چون عرب هستی اون دیگه مشکله عربهاست. اتفاقا بهتره فکر کنی که ایرانیها از هر قومو نژادی که باشند برتر ند از اقوام دیگر. ادای… مطالعه بیشتر »

احسان

دوست عزیز مثل اینکه بازهم اصرار داری که صحبتهای پر از تناقض خودت رو روی صفحه بیاری بنده که از صحبتهای شما چیزی دستگیرم نشد فقط کرکری نژادی بود و حرفای کوچه بازاری قدیمی بله دوست من بنده عرب هستم و ایرانی , اون ایرانی که همه ما میشناسیم ایران اقوام و نژادهای مختلف است نه ایرانی که شما در نظر دارید و میخواهید , ایران تک نژادی افسانه ای که در عالم خیالی خود ساخته اید و دوست دارید در آن همه با شما همعقیده با شند که اگر جار زدید عرب بد است آنها هم جار بزنند بد… مطالعه بیشتر »

بهمن سوشیانت

درود بر فرید
یه درسی ازت یاد گرفتم
و اون این که نظر حتی اگه مخالف هم باشه وقتی با ادب گفته بشه ادر رو مجذوب میکنه
احساسی نظر ندیم فرید جان
دوست دارم مثل همیشه
بدرود

ایلیا

همه چیز در این دنیا روزی به اصل و اساس خودش برمیگرده و این یه قانون علمی و فلسفیه که همه چیز در تعادل نهایی خودشه که باید به دوام برسه. این بحثای شما اگر تو یک روال درست یا نادرست هم که پیش بره در نهایت به تعادل بین خودتون منجر میشه. اونی که احساسیه منطقی تر و اونی که خشک منطقیه احساساتشو پیدا میکنه.(به حال خودتون درحین بحث و قبل و بعد از اون توجه کنید).بگذریم. اینجا یا اونجاش مهم نیست در جنگ بین دو ملت این تمدن ها هستند که با هم تداخل میکنند و سرانجام خواهی… مطالعه بیشتر »

ایلیا

باز هم عذر میخوام . تنها کسی که بین شما شاید داره به یک شیوه درست فکرشو هدایت میکنه سکویاست. اونایی که اعمالشون رو با مقیاسی به نام انسانیت اندازه میگیرن و مسوول اندیشه ها و اعمال خودشون هستن. این روزگار بین همه انساها درگردشه و هر روز به صورتی بوده .دیروز اونطوری امروز اینطوری و فردا طور دیگری خواهد بود . در این بین تنها انها که به انسانیت نزدیکترن برای همیشه خوب میمونن.دلیلش هم اینکه ما حتی اگر از کوروش کبیر یا محمد یا علی و یا از سلیمان نبی و دیگر بزرگان کار غیر انسانی میدیدیم نمیتوتنستیم… مطالعه بیشتر »

تقی

سلام بر دوستان خواهش میکنم این نظر رو تا اخر بخونید. چند نکته: ۱- خیلی زشته این طور هم دیگه رو خطاب میکنید اونهایی که پیرو ائمه هستن باید بهتر بدونن که امام ها حتی با کسانی که بهشون دشنام میدادن چطور با عطوفت رفتار میکردن و اونهایی که از اعراب بدوشون میاد با این رفتار جایگاه خودشون رو از اعراب جاهل پایینتر میارن. ۲- نکته بسیار مهم اینه که پیامبر و ائمه عرب نبودن و یکی از بزرگترین جنبه های اعجاز اسلام و پیامبر این بود که در بین بی فرهنگترین مردم دنیا پدیدار شد و می خواست اون… مطالعه بیشتر »

از جایی دور

اولا که پیامبر عرب مستعرب بودن یعنی عرب عدنانی ودر عرب بودن ایشون هیچ شکی نیست
دوما این حرفا رو بر چه اساسی وبدون هیچ ترس وواهمه ای از دروغ وافترا میزنین ؟ یا اینکه این طور حقیقت رو وارونه جلوه دادن رو هم از مراجع تقلید سنار یه غازتون یاد گرفتین ؟

یا علی انت الصراط المستقیم

سلام و درود به همه عزیزان درگیری در این باب بی مورده ۱) از اونایی که مسسلمان نیستند و نظر میدهند خواهش میکنم که صحبت های نژادی و… کنار بگذارید ۲) این جنگ،جنگ بین کفر و اسلام نیست و جنگ باطل است.چون سپاه ایران که مسلمان نبود و سپاه اعراب هم توسط پیامبر و یا امام معصوم هدایت نمیشد و صرفا کشورگشایی و از روی هوی و هوس بود ۳) صرف مسلمان بودن و یا ایرانی بودن یه گروه باعث نمی شود که از آنها بدون دلیل طرفداری کنیم ۴) اینکه اعراب در این جنگ جنایت کردند واضح است و… مطالعه بیشتر »

ارش

خیلییییی ممنوووون!

chubin

جنگ های قادسیه و نهاوند فقط در فانتزی طبری اتفاق افتاده اند:

http://www.chubin.net/?p=2147
http://www.chubin.net/?p=2093
http://www.chubin.net/?p=2088

همچنین نگاه کنید به :
http://www.chubin.net/?p=8097
موقق باشید
جوبین

سکویا

حقیقتی تلخ

ما به حقیقت نخواهیم رسید،چون دروغگویان بر راستگویان سبقت گرفتند

حق بود اولین بار دروغگو را زبانش میبریدند و بر بیخ گوش میاویختند تا کینه ورزی ها و خونریزی های بعدی بابت چرخش بی جای زبان یک نفر،تکرار نمیشد

لعنت بر دروغگویان

chubin

با درود
بهتر بود که شما بطور مشخص اشاره می کردید که کی دروغگو و کی راستگو است.

سکویا

هرکس بسته به منافع و امیالش دروغ بافته و دیگران به تبعیت از پیشینیان بنایشان را بر بافته های ماقبل خود نهادند
و بافتند و بافتند و بافتند
دیگرانی امدند و بر روی بافته های قبل دوباره بافتند…
تا شد فرشی به بزرگی تاریخ یک ملت،تاریخی که با آن ملتی را به سلطه کشیدند
ملتی که انسانیت بود،ملتی که همه انسانها از افریقا تا چین از استرالیا تا آمریکای لاتین اعضای آنند

همه دروغ بافتند

سر رشته این فرش از کجاست؟

arman

حرفات واقعا جالب بود نمیگم واقعیت .حقیقت بود

م س

ممنون چوبین جان عالی بود

حميد

با سلام:
به نظر میرسد که نا آمادگی سپاهیان ایران عامل اصلی شکست بوده …والبته اگر دوستان تاریخ را بررسی کنند متوجه این نکته میشوند که لشکر عرب در مواجهه با امپراطوری روم شرقی هم پیروزی های بزرگ و باور نکردنی به دست آورد !! آمادگی سربازان عرب بسیار بالا بوده در همین جنگ قادسیه پهلوانان نامی ایران در جنگ های تن به تن شکست خورده و از بین رفتند ….پس من دلیل اول برای شکست ایران را آمادگی بالای سربازان عرب میدانم .
با تشکر

ارش

امادگی انها و البته بی روحیه بودن سربازان و سرداران ایرانی و نارضایتی های انها از حکومت ساسانی!که باعث شد ان مقاومت وپایداری که باید در جنگ ها از خود نشان می دادند را بروز ندادند!

صالح

بازم خوبه که علم اینقدر پیشرفت کرده که تو هم در زندگی چیزی فهمیدی.دلیل پیروزی اعراب ایمان بود نه چیزی که تو بعد از یک عمر فهمیدی و اسمش را آمادگی بالا گذاشتی

ننگار

lllما اسناد تاریخی معتبر درباره قادسیه نداریم.اما وحشیگری های اعراب روشنه.اونهابه بهانه اسلام که هیچی درمورد اون نمیدونستن دست به این کار زدن زرتشتی ها این جنگ قادسیه راعاشورا می گویند.

ارش

این خیلی جالبه در نامه اعراب به ایرانی ها نوشته بودند :(ما شما را به یکتا پرستی دعوت میکنیم) !!!!!!!
اونا حتی نمی دونستند ایرانیان از همون اول یکتا پرست بودند!!!!!!!

adel

بنام خدا.همانطور که همه ما میدانیم پیامبر از جانب خداوند فرستاده شده است و کار پیامبر این بود که دستورات خداوند را در زمین اجرا می کرد واگر نامه ای برای پادشاه ایران فرستاده شد برای یکتا پرستی حتما خواست خداوند بود. و اگر به قول شما اگر زرتشت پیامبر بوده چرا خداوند آنرا جز پیامبران اولو الباب قرار نداده بود که دارای کتاب و شریعت بودند

هامان 13 خرداد 1391

با سلام از ۱۲۴۰۰۰ پیغمبر، نام چنتای آنان در تاریخ موجود است، به تاریخ بنگیرید، اصلاً یکتا پرستی از آیین ایرانی(زردشتی) به ادیان ابراهیمی راه یافته است، اندیشه میترائیسم را ببینید. نحله فکری “شیخ شهاب الدین سهروردی” که جانش را در ۳۵ سالگی و به دست روحانیان حلب((سوریه کنونی) از دست داد. کتاب قلند و قلعه یثربی را در وصف این فیلسوف بزرگ ایرانی(صاحب مکتب فلسفی “اشراق” بخوانید. ایرانیان از ابتدای تاریخ یگانه پرست بودند. طمع ثروت، سرزمین آباد، دختران و زنان نکو روی؛ اعراب وحشی و بادیه نشین را به سرزمین های ایران هدایت کرد، از عدالت و برابری… مطالعه بیشتر »

صالح

اول که اعراب به ایرانیان نامه نوشتند که بگن ما شما را به یکتا پرستی دعوت میکنیم اگه سواد داشتی میدانستی که پیامبر برای همه سران ابرقدرت آن زمان نامه نوشتند و انها را به اسلام دعوت کردند.پیامبر نوشته بودند بنام خداوند بخشنده مهربان که خسرو پرویز با دیدن این عبارت نامه را پاره کرد و پیامبر هم فرمود:خدا حکومتش را پاره کند .همین طور هم شد .

ارش

منظور من بعد از پیامبر بود نامه ای که عمر به یزدگرد نوشت!!!!
http://sanagoblin.mihanblog.com/post/54

صالح

سلام دوست عزیز من اصلا عمر-ابوبکر و عثمان را قبول ندارم آنها غاصب هستند و خیانتهای زیادی به اسلام کردند.موفق باشید.

اميد

صالح جان برخلاف اسمت ادم احمقی هستی .ابوبکر وعمر و عثمان رضی الله عنهما را خدا ستایش کرده و به پزیرش شما نیازی ندارند
ضمنا یاد بگیر برای ادعاهات مثال بزن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نارسیس

امید جان خدا کجا اونا رو ستایش کرده میشه بفرمایید؟ شما هم بد نیست برای ادعات مثال بیاری عمر زاده انشاالله خداوند شما را با عمر محشور کند تا جواب اینهمه تلاشت را برای عمر بگیری

حميد

دوست عزیز در موقع حمله اعراب تمام ساکنین ایران زرتشتی نبودند گروهی هم مسیحی و یهودی و….البته نکته مهمی که در کمتر تاریخنویسان بهش اشاره میکنن اینکه گروهی در داخل ایران بت پرست یا در واقع مشرک بودند که البته اینها در دوره هایی توسط حکومت خود ایران هم سرکوب شده بودند …..اون چیزی که در بررسی حملات اعراب به ان اشاره شده که در مناطقی مشرکان ساکن بودند که احتمالا به طور وسیع کشتار شده اند که البته از نظر اینجانب دلیل موجهی برای کشتار نبوده …مثلا طبق برخی مدارک شهره استخر از سکنه خالی شده !!! اما نکته… مطالعه بیشتر »

ننگار

lllما اسناد تاریخی معتبر درباره قادسیه نداریم.اما وحشیگری های اعراب روشنه.اونهابه بهانه اسلام که هیچی درمورد اون نمیدونستن دست به این کار زدن زرتشتی ها این جنگ قادسیه راعاشورا می گویند.
عباید به اسناد تاریخی معتبر رجوع کنیم

احسان

لشکر ایران در زمان جنگ قادسیه قوی بود و دارای فیل های قوی بودند اما دلیل اصلی شکست در این جنگ طوفان بود که ذرات خاک در چشمان فیل ها می رفت و فیل ها رم کردند و لشکر ایران از هم پاشید و سرانجام از اعراب وحشی شکست خورد. اما دلیل دیگری نیز وجود دارد مردم ایران از بی کفایتی پادشاهشان ناراضی بودند و بسیاری از آنها از شرکت در جنگ خودداری کردند. نکته دیگر این است که مردم ایران به اعراب وحشی اعتماد کردند و فکر می کردند که آنها اسلام حقیقی را به ارمغان می آورند و… مطالعه بیشتر »

nabil

به نام خدا
با سلام خدمت دوستان عزیز
ماچرا باید بی انصاف وندانسته قضاوت کنیم
آیا واقعا”دلیل شکست ایرانیان . برای ما اکنون درقرن ۲۱مهم است ؟
آیا واقعا”به زور مسلمان شدیم ؟
آیا واقعا”ما ویا اعراب قبلا”یکتا پرست بوده ایم ؟
آیا واقعا”اعراب به ماظلم کردندویا خودمان به خود ظلم کرده ایم؟

nabil

الان هم میتونی امریکا بشی

علی

آریالایون عزیز ادم خوب وبد همه جای جهان وجود داره مختص ایرانی و غیر ایرانی نیست ودرمورد جنگ اعراب بگویم دلیل جنگ عمربن خطاب با ایرانیان ظاهرا خداپسندانه وباطنا قدرت طلبانه مردم ایران در پی حقیقت بودند که حقیقت واقیعی اسلام است بخاطر همین در برابر اعراب مقاومت چندانی نکردند اما متاسفانه بهشان ظلم شد و ایرانیان دریافتند که اسلامی که خلیفه از ان دم میزند مظور همان عمر است اسلا م نافقانه است بخاطر همین مردم ایران شیعه هستند چون در پی حقیقت بودن واگر پی حقیقت نبودند سنی میشدند

صالح

علی جان گل گفتی هرجا که شیعه باشد زیر بار زور نمیرود الان کشورهای عربی را ببینید که چه ظلمی حاکمان قدرت به مردمشان میکنند و آنها هم زیر ظلم زندگی میکنند ولی بچه های شیعه جنوب لبنان اسرائیل را به خاک سیاه نشانده اند.

رضا

جوابتو توی ایمیلم دیدم ولی اینجا نبود گفتی که : خامنه ای مقتدای من است.اگر حکم جهادم بدهد تو و امثال تو را با خاک یکسان میکنم.امتحانش مجانیه بیا شیراز تا بهت بگم. تو وقتی یزید زمان رو مقتدای خودت میکنی دیگه تکلیفت روشنه که توی سپاه یزیدیانی و در مقابل امام زمان هم می ایستی واقعا که مایه ننگ شیرازیا هستی برو از همون امام زمانت شرم کن اگه واقعا بهش اعتقاد داری از اونجایی که بسیجی یزیدی یه حروم زادست و هرکاری ازش برمیاد و از خدا هیچ ترسی نداره دیگه تا تهش معلومه چه خبره اینم بدون… مطالعه بیشتر »

saleh

دوست من بازم میگم هزار بار هم میگم کسی که ولایت علی را قبول داره کسی که امام زمان را قبول داره باید این نکته را هم بدونه که خود امام زمان فرمودند در دوران غیبت به فقیهان امت مراجعه کنید آیا شما در این دوران مقتدائی جز سید علی خامنه ای سراغ داری معرفی کن.همه مردم ایران بسیجی هستند منتها شما بسیج را هنوز نمی شناسی بسیجی یعنی کسی که هر زمان که لازم باشه برای مملکت و اعتقادش جانبازی میکنه.خیال میکنی دانشمندان ایرانی را کی ترور میکنه افکار افرادی مثل تو که طعمه خوبی برای صهیونیستها و آمریکا… مطالعه بیشتر »

رضا

تو دوست من نیستی اینو بفهم به چشم من و بقیه دوستانی که با من هم عقیده ان تو فقط یه بسیجی مزدور حکومتی تو شرم نمیکنی خجالت نمیکشی؟ هرچند که بعید میدونم بدونی چی هست تو اگه یه جو غیرت داشتی یا به ولایت امام علی و امام زمان اعتقاد داشتی یزیدی مث خامنه ای رو فقیه و مقتدا نمیدونستی بسیجی ینی پول بگیر آدم بکش به دختر و پسر مردم تجاوز بکن این ینی بسیج جانباز دانشمند ایرانی رو اون ترور میکنه که میترسه از اینکه چیزی رو که با چشماش دیده و میدونه رو تو دنیا هوار… مطالعه بیشتر »

علی

یا علی

رضا

وای بر ما که بنام اسلام هرچه خرافه به خوردمان دادند باورمان شد اسلام نه آن بود که عربهای افراطی و جاهل دوران عمر برای ما آوردند اسلام حضرت علی بود اسلام امام حسین بود افسوس که دوران صلابت ایران به دلیل نداشتن پادشاهی قدرتمند به دوران بردگی به دست اعراب جاهل و افراطی تبدیل شد و الان هم بنام اسلام همه خیانتی میکنند و همه خرافاتی به خوردمان میدهند که اگر باور کنیم سرنوشتمان همان است که شد اما اگر بجای خرج کردن پولمان برای کشورهای عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و افغانستان و روسیه و چین… مطالعه بیشتر »

صالح

استاد اگه ممکنه شما بعنوان یک اسلام شناس مطرح اگه وقت آزاد دارید اسلام را برای ما معرفی کنید.اسلام چیزی بغیر از علی و فرزندان علی نیست.پیامبر فرمود:ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه.آیا نشنیده اید این سخن را یا نمیخواهید بشنوید.

رضا

تو که اینهمه از امام علی و فرزنداش دم میزنی اول برو بشناسشون بعد بیا اینجا چرت بگو
تو اگه اعتقادی بهشون داشتی الان وضعت این نبود نون به نرخ روز خور
تو فقط به آغات یزید زمانه خامنه ای اعتقاد داری چون خوب بهت رسیده

رضا

http://www.ravid0.blogfa.com/page/11.aspx
اینجا گفته حمله اسکندر به ایران ماجرای قادسیه و حمله مغول به ایران سه دروغ بزرگ تاریخه نمیدونه چقدر نفهمه که فکر میکنه مارو نفهم گیر آورده

رضا

حضرت علی ۲۵ سال خانه نشین شد ولی هیچوقتبرای گرفتن حقش به زور متوسل نشد که این عربهای جاهل افراطی به زور شمشیر اسلام رو گسترش دادن نتیجش شد خمینی خونخوار دیکتاتور که اومد و منطقه پر شد از اسلام نماهای افراطی و دجال های قرن ۲۱

سورنا

متاسفم که اینو میگم،اما خاک بر سرتون.
شما که هیچی از پشت پرده حوادث تاریخی نمیدونید چرا سکوت امام علی (ع) رو با قیام امام خمینی مقایسه می کنید.شما که از اقتضائات زمان خبر ندارید چرا توهین می کنید؟
شما دارید همون آموزه ی مسیحی ها رو تبلیغ می کنید که می گفتن:اگه کسی زد تو گوش شما،طرف دیگر صورتتون را براش جلو بیارید.
و در آخر باز هم خاک بر سر شما،چون شما هستید که با ناآگاهیتون ذهن مردم رو خراب می کنید.

رضا

خانم یا آقای سورنا شما که همه چی از پشت پرده حوادث تاریخی میدونید بجای توهین کردن به خودتون حرف بزنید کسی سکوت امام علی رو با خمینی دجال مقایسه نکرد خمینی رو با عربهای جاهل و افراطی مقایسه کردم که به زور شمشیر اسلام برایمان آوردند اون دجال قیام نکرد با مردم فریبی حکومت دیکتاتوری درست کرد بعدش هم همه مخالفاش رو کشت من به کی توهین کردم؟ شما اول معلوم کن به کجا وابسته ای که از خمینی خونخوار دفاع میکنی شما که از اقتضائات زمان خبر دارید و علامه دهر تشریف دارید ما رو هم از این… مطالعه بیشتر »

رضا

خمینی امام نبود ما دوازده تا امام بیشتر نداریم که دوازدهمیش غائبه
خمینی یه دجال بزرگ بود
شما که از اقتضائات زمان خبر داری به ما هم بگو

شهاب

امامای عرب امام ما نیستن.

صالح

امام هستند شاید امام تو نباشند ولی برای نزدیک به هفتادمیلیون نفر امام هستند میگی نه نیمه شعبان برو جمکران یا روز عاشورا را ببین

صالح

کثافت اسم حضرت ایت اله العظمی امام خمینی را بر زبان کثیفت نیار ای بی همه چیز.اگر خمینی نبود الان توی ایران سربازان آمریکائی با خواهر مادر تو و امثال تو همان کارهائی را میکردند که در عراق-افغانستان و ..میکنند.

رضا

تو توی عراق و افغانستان چکار میکردی؟ مگه نه اینکه اونجا بودی و با چشم خودت دیدی
سربازای آمریکایی همونایی هستن که ملوانای ایرانی رو که ۴۰ روز اسیر دزدای دریایی سومالی بودن نجات دادن
همونایی که کشورشونو گذاشتن اومدن جونشونو گذاشتن کف دستشون تو عراق و افغانستان تا از مردمش محافظت کنن در برابر کسایی که به مردم خودشون رحم نمیکنن
تو که به نفعت نیس اینا رو بفهمی وگرنه جیره روزانت قط میشه

رضا

خمینی امام نبود
ما دوازده تا امام بیشتر نداریم که دوازدهمیش غائبه
خمینی یه دجال بزرگ بود
شما که از همه اقتضائات زمان خبر دارید و خیلی آگاهین به ما هم بگین

بهزاد

داش رضا میخوامت.دمت گرم

ارش

شما الان خودتون دارین توهین میکنین!

رضا

دوست عزیز من توهین نکردم اگه لحنم تنده برای اینکه لازم بود سورنا توجیه بشه
اما اگه منظورتون خمینیه که اول به من بگید چه دلیل خاصی برای آدم بزرگ دونستن همچین شیطانی دارین

غلام گمنام امام زمان عج

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام اون کسی رو که می گی دجال هست اگر حقیتا جرات داری تو خیابان آزادی داد بزن و بگو .بعد بشمر چندصد جوون میریزن سرت. یا ۹۸.۲ درصد ملت احمقند یا شما یا اونایی که حماسه ۹دی۸۸ و ۲۲بهمن هرسال و آفریدند احمقند یا شما یا اون ایتالیایی مسیحی که تو روز قدس عکس امام خمینی(ره) رو دستش می گیره احمق هست یا شما یا ملت منطقه که خودشون میگن هرچه داریم از امام خمینی هست احمقند یا شما. فکرمی کنی با این حرفت به چند میلیون آدم توهین کردی و احساسات چند میلیون… مطالعه بیشتر »

صالح

سلام دوست عزیز اگه ممکنه آدرس ایمیلت را بدستم برسون.میخوام بیشتر باهات آشنا بشم

رضا

احتیاجی نیس توی خیابون آزادی داد بزنم اکثریت مردم ایران میدونن خمینی دجاله از راننده های تاکسی و اتوبوس بگیر تا دکتر و مهندسا هر جایی که اسمش میاد لعنتش میکنن و اون چند صد جوونی که گفتی معلوم الحالایی هستن که همه میدونن به کجاها وابسته ان بهت قول میدم روزی میاد که اون بارگاهی که برای خمینی دجال درست کردن با خاک یکی بشه و جز قبری که توش پوسیده هیچی ازش نمونه روزی میاد که خامنه ای و سردمداران جنایتکارشو مث غذافی تو خیابون تیکه تیکه میکنن و اون روز من با دستای خودم امثال احمدی نژاد… مطالعه بیشتر »

رضا

تو که میدونی شرف چیه نه؟
خمینی سگ کی باشه که توهین بهش جسارت بخواد
بدبخت خمینی رو همین آمریکا و انگلیس آوردن تا از دست شاه راحت شن وگرنه تو تبعید میموند تا بپوسه حالا از خودش و فرنداش میترسن هه هه خندیدم
کافر همه را به کیش خود پندارد که میگن راس میگن
همه میدونن اربابای تو کی هستن نون به نرخ روز خور مزدور
شکر خدا و به کوری چشم تو و امثال تو ما که ارباب نداشتیمو نداریمو نخواهیم که داشت
خیانتو تو و امثال تو به مردم میکنین بی وجودای بی همه چیز

صالح

نادان امریکا و اسرائیل به یاری خدا دیگه کارشون تمومه.تو که داد از امامت و شیعه میزنی چرا راه را غلط رفتی.طرفدار امامت بودن و یار آمریکا میشه هم دزد و هم شریک غافله .تکلیفت را معلوم کن یا دزد باش و با آمریکا باش و از اونا طرفداری کن یا شریک غافله باش و در کنار مردم و رهبری

بهمن سوشیانت

به یاری خدا کی کارشون تمومه ؟ من از امید واهی و حرف مفت خوشم نمیاد زمان بگو به من . چه روزی ؟ چه سالی ؟

ایرانی

چرا هیچ کس با سند و مدرک حرف نمیزنه ؟ افراط و تعصب ادم رو از قضاوت عادلانه دور میکنه. یکی از دوستان گفت که اعراب با این توجیه که قران کفایت میکنه تمام کتابها رو به اتش کشیدند. میشه بگین کدام کتابها رو ؟؟ حداقل ۴-۵ تا از دانشمندان نویسنده ی اون کتابها رو نام ببرید که ما هم بدونیم. اینکه ایرانیها مقاومتی نکردند به خاطر نارضایتی از حکومت ساسانی و زندگی به شدت طبقاتی ان زمان بوده. البته جسارت به دین مقدس زرتشت نباشه ولی موبدان هم ان زمان جرئی از حکومت شده بودند که مردم از انان… مطالعه بیشتر »

حميد

با سلام….
البته به نکته جالبی اشاره کردید که بنا به دلایلی اسم زیادی از دانشمندان اون زمان ایران وجود نداره !! درحالی که در کشورهایی مثل یونان و روم و…..اسامی زیادی از دانشمندان و نویسندگان به جا مونده که در حالی که ایرانیان دانشمندان هم رده ای نداشتن ….مثل افلاتون و سقراط و ارسطو و….که بعضی هاشون بسیار قدیمی تر از حکومت ساسانی هستند !! در کل این نکته خیلی مهمی هست که باید در نظر گرفته بشه اسامی دانشمندان ایرانی تقریبا همه مربوط به بعد از اسلام هست

میلاد

دلیل اینکه هیچ نامی از دانشمندان ایرانی قبل از اسلام نیست حمله همین عرب های وحشی و سوسمار خور هست انها تمام اثار تمدن ایران باستان رو بخاطر حسد از بین بردن و نذاشتن حتی هیچ یادگاری از اونها برای ما بمونه بالطبع وقتی کتاب نابود شه زودتر از اون نام نویسنده از یاد برده میشه روم و یونان مورد حمله وحشیانه هیچ کشوری قرار نگرفتن در نتیجه اثار اونها و دانشمندان ائنها باقی موندن ولی افسوس برای ایران این اتفاق نیافتاد اصلا مگر میشود کشور بزرگی مثل ایران باستان که از هر نظر سرامد تمام دنیا بود از لحاظ… مطالعه بیشتر »

حميد

دوست عزیزم …من هم متاسفام که از نظر بنده انقدر ناراحت میشید که این طور از من انتقاد میکنید !! ولی این نتیجه مطالعات من تا اینجا بوده ….شاید در آینده نظرم عوض بشه همون طور که در گذشته هم نظر شما بودم . راستی شما میتونید دلیل این مسئله رو مد نظر قرار بدید که چرا مصر و خیلی نقاط دیگر حتی اراضی روم با مقاومت کم به دست مسلمانان افتاد ! ولی در ایران جنگ های متعددی رخ داده بود ؟؟ اگه خوب مطالعه کرده باشید میدونید که فشار و ظلم در اون زمان در داخل بر مردم… مطالعه بیشتر »

میلاد

روی حرف من بیشتر با ایرانی بود تا شما اقا حمید
من با توجه به مطالعاتم حرف میزنم که خوب میدونم هنوز خیلی کم مطالعه کردم تا بتونم خیلی دقیق نظر بدم
ولی مگر خود هرودوت نگفته اسکندر باری از کتب ریاضی و اخترشناسی و پزشکی رو از بابل برای ارسطو فرستاده؟اصلا از کجا معلوم این نظریات ارسطو مال خودش باشه؟شاید تقلبی باشه از همون کتب بابلی

حميد

سلام دوست عزیز در مورد کتابی که گفتی باید بگم که نکته ظریفی و درستی بود !! البته این رو در نظر بگیر که تمدن بابل بسیار قبل از تشکیل دولت هخامنشی وجود داشته و بسیار پیشرفته بوده در زمینه علوم مختلف که البته اونها هم این علوم رو از سومری ها به ارث بردن ……و این سرزمین بعدا ضمیمه امپراطوری هخامنشی شد ! مطالب علمی زیادی از این نقطه به یونان رفته که بیشتر از سرزمین اکد و بابل بوده و همینطور از مناطق دیگه که هنوز مبهم هست …ارسطو هم خودش به این اعتراف کرده … به دلایلی… مطالعه بیشتر »

حميد

با سلام…. دوستان عزیز به خاطر داشته باشید که وجود قدرت انحصاری و یا دیکتاتوری به هر اسمی باعث نارضایتی مردم میشه ! این که گروهی مثلا از اسم اسلام استفاده کنن و به مردم ستم کنن باز هم باعث نمیشه که مردم واکنش نمفی نداشته باشن ….در زمان حمله اعراب اگر فشار دیکتاتوری نبود شاید مقاومت بهتری میشد اما واقعیت رو فقط میشه از دید مردمی که در اون زمان زندگی میکردن یافت مطالعه تاریخ بهترین روش هست ….اعراب در تمام جبهه های جنگ پیروزی های خیره کننده به دست آوردند در جبهه روم هم علی رغم نیروی کمتر… مطالعه بیشتر »

mohammad

ba drood be shoma hamvatan dar in bare ke arabha vahshi budand vali rabti be eslam nadarad ehsas tasof man dar in ast ke chera bazi afrad vahshigari ra takzib mikonan akhe age ye ketabhaye eslami ham mikhondan in harf ra nemizadan in vahshigari dar tamam tirikhha neveshtan az jomle tabari-bokhari va digaran.ama dar bareye din zar dosht ke baziha in din ra asmani nemidunan vali mosalaman in din shabih bedin eslam ast az ghabile monji va sayer mavared.digar inke dar ghoran ham in din be nam majus amade ast.

رضا

دوست عزیز کجای قرآن گفته دین زرتشت مجوسه چرا وقتی چیزی نمیدونی ادعای الکی میکنی؟
قرآن کوروش بزرگ رو ذوالقرنین گفته و ازش بخوبی یاد کرده یا نکنه میخوای منکرش بشی؟!!
اصل تموم دین ها و دین اسلام,دین صلح و آرامشه
همیشه عرب بودن جهالت و نادانی نیست پیامبر و امامان هیچ ربطی به اعراب وحشی نداشته و ندارن

بهنام

be nazare man mozoo kheli sadas tavajoh koid ke dolati ke be ira hamle kard dolati bud bar amade az yek koodetaye khanatbar uam dar rooze vafate payambar va sar dastashinam ke omar(lanatollah) kaene bozorg be payambaro eslam bud pas un arabaee ke hamle kardan be iran va vahshigari kardan namayandeye eslame vagheii nabudan va farmandehan lashkar ham hame hamdaste omare khaen budan va janeshine asliye payambar un moghe kiloometrha door tar baraye jelogiri az jange dakheli va nabudie eslame javan majbur be sokut shode bud.

رضا

با شما موافقم دوست عزیز

امين شهبازي

ماجرای جنگ های ایران و تازی ها همگی دروغ هایی است که تازی ها از خودشان ساخته اند . تازیها هیچ وقت نمی توانستند پشتیبانی یک جنگ رابکنند زیرا نیازمند تدارکات و پول و سایر چیز ها است وحمله تازی ها بصورت راهزنی بوده است وآن زمان چون ایران وضعیت بدی داشته وحکومت مرکزی(پادشاه) درحال فروپاشی بوده ودلیلی که بیشتر ایران را تضعیف میکرده مبارزه ی افسران پارتی با پادشاه یزدگرد بوده .
وهدف تاریخ نگاری مسلمین ظالم نشاندادن پادشاهان ایرانی بوده . درحقیقت همه ی اینها دروغهایی است که عربهای ملخ خور از خودگفته اند

رضا

نمیشه همه تاریخ رو دروغ خوند دوست عزیز به ایران وحشیانه حمله شده و به زور شمشیر اسلام به مردم دادن

میثم

سلام چرا باید همه چیز را باهم قاطی کنیم بله اسلام دین الهی بوده تو حرفهاش همه حرفهای زیباست اما عرب بادیه نشین بادیه نشین بوده کسی که تو کتاب های تاریخی خودشون کردن زدن رو عادی میدونسته (مثل اخر سریال مختار) چگونه انتظار داشتید با ایرانی ها خوب رفتار کنه آنها برای کشور گشایی به دنیا حمله کردند همین و بس. وگرنه چه کسی برای عدالت و گسترش نیکی با شمشیر وترد میشه چرا پیامبر خودش حمله نکرد. بعد از جنگ هم زن و مال کشور تصرف شده جز قنائم بوده بله ما به این میگیم چپاول و تجاوز… مطالعه بیشتر »

arash

بله فرمایشات شما کاملا درست است .
و به قول صادق هدایت تازی ها به خاطر سوسمار های ایران, به ایران حمله کردند!

محمد

سلام به دوستان کاربر از جمله آقا میثم عزیز، عزیزان، تاریخ را نمیشود از دل سریالهــا درآورد، مخصوصا” وقتی پای اخذمجوز وآنهم سریالهای تاریخی ی مذهبی که علاوه بر نظر وزارت ارشاد نظرات آیات عظام نیز در آن دخیل باشـــد،نه سریال امام علی(ع) همه اش عین حقیقت بود و نه دیگرســـریالــهای مذهبی و از آن میان سریال “مختار” برای نمونه آن آقای ابوموسی اشــعری که درسـریال امام علی مرد ساده، خل و چل نمایش داده شده خود فرمانده سپاه اسلام در خوزستان و فاتح فتح شـوش درخوزستان ویکی ازپایتخت های ساسانی و… مخـــتار هم اصلا”درفکر خونخواهی امام حسین (ع) نبود،… مطالعه بیشتر »

م آزاد

درود یا سلام یا هر چیزه دیگه ای
به جای این دعواها بر سر گذشته به فکر حال باشید.
مهم نیس که در گذشته چی شده مهم اینه که ما ایرانی ها الان عقب مونده محسوب می شیم و هر وقت خواستیم از پیشرفت صحبت کنیم گذشتمون رو وسط کشیدیم بیاین خودمون باشیم تا شاید آیندگان ما از ما با اکراه یاد نکنن
به امید پیشرفت

ss

نگاهی‌ به جنایات اعراب در ایران طبقه بندی: غم انگیز در سال ۶۳۶ میلادی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند. بسیاری از ما از جنایت اعراب کم و بیش شنیده ایم. کیست نداند تازیان با ما چه کردند .اما از اسناد و جزئیات این وقایع بی‌ خبریم. این فقر آگاهی‌ تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عده‌ای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند!!! به همین دلیل بر آن شدم که به بخشی از آن اشاره ‌کنم . اسناد جنایات اعراب در ده‌ها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر… مطالعه بیشتر »

حميد

با سلام….
دوست عزیز بعضی از مطالبی که ذکر کردید خلاء هایی وجود داره البته برخی از اونا واقعیت داره ولی کامل نیست در مجموع مخالف نظرات شما هستم
شما که تاریخ رو خوب میدونید میتونید ذکر کنید تعداد کشته هایی که داریوش در سرکوبی مخالفینش از بین برد !!!! تمامی فاتحین چنین عملکردی دارند متاسفانه نتیجه گیری باید بعد از مرور کامل واقعیت ها باشه
البته رفتار سربازان عرب به خاطر عقب افتادگی فرهنگی قابل قیاس با مثلا فاتحین یونانی و …نیست اما این ربطی به اسلام نداره
با تشکرفراوان

ss

با سلام البته خوشحالم با اینهمه منبع تاریخی که آوردم بالاخره دوستمان قسمتهائی از جنایات اعراب را پذیرفتند اما ذکر چند نکته ضروری است ۱-من گفتم اعراب نگفتم اسلام . ۲- در مورد جنگهای کوروش و داریوش شما را به مطالعه سنگ نوشته ها وتاریخ نویسان قدیم مانند هرودوت و زمان حمورابی دعوت میکنم که بدانید بزرگی و وسعت کشور ایران قدیم نه بخاطر جنگ و خونریزی بلکه بخاطر پذیرش انعطاف مدیریت بسیار قوی و دین یکتاپرستی و بسیار کارامد آنها بود که اقوام گوناگون از همه مذاهب وقومیتها داطلبانه میخواستند زیر لوای ایران قدرتمند آن زمان قرار گیرند ۳-در… مطالعه بیشتر »

حميد

در مورد نصیحت شماره ۴ کاملا موافق هستم !
اما در نظر داشته باشید که به خاطر همین ندانستن های تاریخی که بین مردم ما رواج داره !! و با اطلاعات کم داعیه های زیادی دارن نمیتوان برخی از واقعیت ها رو بیان کرد و بعضی از دروغ های بزرگ تاریخ همچنان مورد حمایت عامه قرار دارد !

هم وطن

با سلام
۱- دوست عزیز از شما می خواستم به بنده اجازه دهید تا اطلاعات ارزشمند و منابعی که ذکر کرده اید استفاده کنم.
۲- آیا از طبقه بندی که کرده اید منظور خاصی داشته اید و اگر اینطور است طبقه بندی بعدی را هم بیاورید.
بطور مثال : طبقه بندی: غم انگیز
آیا طبقه بندی دیگری هم هست لطفأ بیاورید.
۳- پیشنهاد شما برای شروع به خواندن تاریخ چه کتابی است لطفأ معرفی نمایید.
با تشکر
هم وطن

محمد

استاد ارجمنـــد جناب س س، دستت را می بوســـم، بخاطر منابع ای که نشانم دادی، چون از شمال تا جنـوب و از شـرق تا غرب کشور بدنبال این منابع تاریخی بودم، با بسیاری از صاحبان کتاب فروشی های کشور در کل کشور و از جمله تهران بدنبال همین منابع بودم، راستش را بخواهید، درمقالات اینترنتی، و یادر نظرات کاربران اینترنتی ایچنینی به مواردی برمیخوردم که کامل نبود و به همین دلیــل بدنبال منابع موثق بودم،البته بهرحال چندجلدی ازکتاب های ذکرشده درمقاله ات را گرفته ام، لیکن کافی نبود و به نظرم افرادی که به تاریخ تسلط دارند وبا وجود جو… مطالعه بیشتر »

امیر

والا به نظر من همه دچار شکست و پیروزی می شند این زات حکومت هاست همین رم و یونان و مصر بار ها شکست خوردن و ساسانیان هم ۴۰۰ سالی حکومت کردند بعد عرب ها و …
آمریکا و اروپا هم دورشون بیشتر نیست خلاصه مخلوط شدن فرهنگ خوبه این زندگی هست که جریان داره

oktay

سلام به همه.
چه دیوونه هائی هستید که سر یه چیز موهوم کل کل می کنید.

ss

با سلام البته خوشحالم با اینهمه منبع تاریخی که آوردم بالاخره دوستمان قسمتهائی از جنایات اعراب را پذیرفتند اما ذکر چند نکته ضروری است ۱-من گفتم اعراب نگفتم اسلام . ۲- در مورد جنگهای کوروش و داریوش شما را به مطالعه سنگ نوشته ها وتاریخ نویسان قدیم مانند هرودوت و زمان حمورابی دعوت میکنم که بدانید بزرگی و وسعت کشور ایران قدیم نه بخاطر جنگ و خونریزی بلکه بخاطر پذیرش انعطاف مدیریت بسیار قوی و دین یکتاپرستی و بسیار کارامد آنها بود که اقوام گوناگون از همه مذاهب وقومیتها داطلبانه میخواستند زیر لوای ایران قدرتمند آن زمان قرار گیرند ۲-در… مطالعه بیشتر »

م

شکست ایران از عرب ها…… همش تقصیر یزدگرد سوم لعنتیه……

وگرنه عرب ها کی باشند که بخواهند به سرزمینمان حمله کنند……..

Aria

تقصیر یزدگرد سوم؟؟؟ پس چرا هیچ آدم عاقلی تو این سایت از سلمان فارسی وطن فروش حرف نمیزنه. سلمان فارسی بود که اطلاعات کافی رو به اعراب سوسمار خور داد که ارتش ایران رو شکست بدن. وگرنه اعراب حتی در عمیق ترین رویاهاشونم خواب تصروف ایرانو نمی دیدند

ss

با سلام به همه بعد از اینکه با این همه مستندات فهمیدیم اسلام بازور شمشیر وچماق به ایران آمد نه باآغوش باز دوست دارم به سوالی بدون تعصب پاسخ دهید اینکه آیا ورود اسلام به ایران باعث پیشرفت ایرانیان شد یا از همان زمان دوره افول قدرت ایرایان بر اریکه قدرت در زمین آغاز شد وازهمان زمان به بعد دیگر ایران هیچگاه اقتدار گذشته را بدست نیاورد (ولی این را میپذیرم که اسلام باعث ارتقائ فرهنگ اعراب شد سوال من در مورد ایران است ) اگر جوابتان مثبت است علت چیست ؟

Meisam Moore

درود بر شما ss – فقط یک شخص با ذهن بسته ای (به اصطلاح دگم) هس که با این همه دلایل (که البته با منبع برای مطالعه دوستان تازی پرست هست) نمیتونه واقعیت ها رو بپذیره و اونها رو هضم کنه. دوستانی که دارید بدون مطالعه از اعراب و البته مسلمان ها دفاع می کنید به نظر شما ایرانی ها به چه دلایلی اعراب را تازی خطاب می کردند ؟؟؟ و البته شما می دانید اصطلاح پدر سوخته از چه زمانی در زبان پارسی پدیدار شده ؟؟؟

غلام گمنام امام زمان عج

بسم الله الرحمن الرحیم باسلام ببینید دوست عزیز الان تو برهه ای از تاریخ زندگی می کنیم که حرف بدون سند صحیح به درد لای جرز دیوار هم نمی خوره البته برای اقشار فرهیخته و دانش پژوه نه عوام. از اون جهت هم که آوردن دلیل با سند و مدرک وقت گیر و شاید سخت باشه دنبالش بریم بنده سعی می کنم با بدیهیات تاریخی که همه بر آن اجماع دارند حرف بزنم. ببینید برای سنجش ارزش ایران قبل اسلام و بعد اسلام باید هر دو اون ها رو بزاریم روی یه ترازوی بدون تعصب دقیق که همون منطق هست.… مطالعه بیشتر »

میلاد

اصلا حرفای اسن اقا به نام غلام گمنام …. هیچ جوابی نداشت چون اساسا هیچکس نمیتونه حمله تازی های خونخوار به ایران توجیه کنه اما در مورد ۸ سال جنگ بگم که هیچ کس به خاطر حفظ اسلام به جبهه نرفت و اگرم رفته باشه به واقع کوته فکر بوده چراکه دشمن ما عراق مسلمان با اکثریت شیعه بود پس اگر ایران در جنگ با عراق شکست میخورد که خورد بازم اسلام در ایران اسیبی نمیدید

غلام گمنام امام زمان عج

بسم الله الرحمن الرحیم

الان اطمینان پیدا کردم تاریخ و نخوندین ایران دو، سه قرن بعد از حمله اعراب مسلمان شد اگر به زور شمشیر بود همون اول همه مسلمون می شدند.
اینم شما تعیین نمی کنی که رزمندگان اسلام واسه چی رفتن جنگیدن اگر واسه وطن بود الان حتما چندتا خواهر برادر عراقی داشتین واسه اسلام جنگیدند با حداقل امکانات این رو اون ها تعیین می کنند البته شما می تونی بگی ماست سیاه هست ایرادی نداره نظر ملت ایران مهم هست که ۲۲بهمن هر سال و تو سفرهای مقام معظم رهبری و… خودشو نشون می ده.

میلاد

دوست عزیز اشتباه گرفتی اینجا سایت سیاسی نیست پس لطف کن پای رهبری رو وسط نکش جواب برات زیاد دارم ولی نمیدم و اما در مورد تاریخ باید خدمتت عرض کنم که دلیل اینکه ایرانیان چندین سال اسلام رو قبول نکردن غیرتی بود که به دین مقدس زرتشتی داشتن والبته نفرتی که به تازیان خونخوار داشتن دست اخر به خاطر جزیه های سنگینی که میدادن مجبور شدن اسلام قبول کنن جواب من ندادی با چه منطقی میگی اگه عراق ایران میگرفت اسلام از بین میرفت؟ شما که اینقدر زیاد تاریخ خوندی اطلاعاتت از یه بی سواد هم کمتره خیلی جالب… مطالعه بیشتر »

MBT

اسلام اسلام اسلام!!! اسلامی که تو ازش یه ازنم ارزش ندره اقای الاق گمنام

غلام گمنام امام زمان عج

در ضمن دشمن ما عراق نبود کل جهان غرب بود سربازای عراقی هم اگر استنکاف از جنگ می کردند کشته می شدند…

میلاد

اره راست میگی حتما شدیم ابر قدرت دنیا که کل جهان بازم حریفمون نشدن یعنی یه جورایی از المان زمان هیتلر هم قوی تر!!!!!!!!!!!!!

صالح

کوته فکر تو هستی که نمیدونی صدام اساسا یک انسان لائیک بود نه مسلمان و شیعه.حرف اینکه که جنگ ما تنها با صدام نبود با اعراب و کشورهای اروپائی و امریکا و اسرائیل بود جنگ ما یک جنگ هانی بود. البته اینها در فکر کوتاه شما نمی گنجد که بیشتر برایت توضیح بدهم چون نمیفهمی و قاطی میکنی.

شاهزاده پارسی

واقعا متاسفم برات جناب صالح با این لحن حرف زدنت این گونه سخن گفتن فقط نشانه ضعف عمیق و اساسی میباشد نه چیز دیگر

saman

اینا که تاریخ خوندن بگن چرا اعراب اصلا حمله کردن به ایران؟؟؟؟

مصطفی

باسلام

فکر کنم عربها از شکست ایران در جنگ اعراب اینقدر خوشحال نشدند که بعضی از ایرانیها خوشحالند وبا افتخار ازعربها دفاع میکنند.
ایرانیها نزدیک به سه هزار سال پیش خدا رو میپرستیدند.پس چه دلیلی به غیر از غارت ایران میشه اورد که به ایران حمله کردند.

ایرانی

سامان جان عربها برای اسلام آوردن ما حمله نکردند بلکه برای تصاحب ایران بود که اینگونه وحشیانه حمله کردند .
لازمه بگم که خیلی از همین عربهای بدوی اصلان نمی دونستند اسلام چیه؟ فقط برای غارت بود که به سپاه فجرآفرین عرصه ایثار مخصوصن پیروان واقعی آن حضرت که رفته بود حمام پیوستند.

saman

دقیقاً. اعراب از جایی اومدن که هیچی واسه زندگی نداشت. تنها دلیل واسه حمله اونا غارت شهرهای مرزی بود امّا وقتی دیدن سپاه ایران در برابر اونا کم آورده شروع به پیشروی به خاک مقدس ایران کردند و تا تونستند کشتند و بردند.

ایرانی

یک سوال از همه
لطف کنید سوره تحریمو بخونید
بعد به من بفهمونید چی شده؟کی کیو زده زمین؟

جواد

به عروس گفتند چرا نمی رقصی گفت اتاق تنگه

آخه بمیرم براتون طفلکا پس بخاطر حمله عرباست که الان جزء عقب مانده ترین کشورهای دنیا هستیم
ای بگم خدا چکارشون کنه چرا نمیذارن ما درس بخونیم و توی اقتصاد و علم و دانش پیشرفت کنیم
فکر کنم تقصیر اوناست که ما تنبل و تن لشتیم و از عرصه پیشرفت و علم و دانش عقب موندیم
واقعا که …..

الناز

دیدم در یکی از کامنت ها گفته شده که اعراب بعد از حمله به ایران غارت نکردندو خیلی شیک اومدن ایران رو گرفتن :)) ایرانی ها هم استقبال کردن و با آغوش باز اسلام را پذیرفتند !!! پس بگید فرش بهار خسرو که در ایوان مدائن بود و در دستان عربهای بی تمدن تکه تکه شد به کجا رفت ؟!!! چرا علی تکه خود را به ۲۰ درهم فروخت ؟!! حتما چون خیلی مسلمون بودن :)) ما تنها مردمی هستیم که غارتگران خود را ستوده ایم ، برای آنها عزاداری کرده ایم نام آنها را با افتخار بر روی فرزندانمان… مطالعه بیشتر »

میلاد

likeeeeeeeeeeeeeee

صالح

در مورد علی صحبت کردن کار هرکسی نیست شه ملک لافتی.جوانمرد تر از علی سراغ داری.مظلومتر از علی و فرزندان علی سراغ داری.اصلا میدونی نهج البلاغه چیه اگه خواستی بدونی از جبران خلیل جبران بپرس.او که حتی مسلمان نیست ولی علی را بهتر از من شیعه میشناخت.پس تو دهنت را ببند. ما هیچوقت غارتگران به ایران را ستایش نمیکنیم.پس حساب اعراب را از علی و فرزندان علی جدا کنید.

الناز

:)))))) علی عرب نبود ؟!! علی در حمله به ایران شرکت نداشت ؟!! دختر یزدگرد سوم با کمال میل زن پسر علی شد ؟!! :)) پیشنهاد شما اینکه عرب رو با عرب بشناسم ؟!!:))))) اما من ترجیح میدم که به این گفته از یه عالم بزرگ گوش بدم که میگفت : با احمق بحث نکنیم و بگذاریم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند.
پس گوشها و چشمهایتان را به روی حقیقت ببندید و خوشبخت باشید
بدرود

صالح

سلام دوست عزیز من با عشق ولایت علی و فرزندان علی زنده ام.هرکس در زندگی هدف بزرگی دارد هدف من مشخص است و با ان خوشبختم.زمان همه چیز را مشخص میکند.دنیای من پراز ارزشهاست.شهربانو مادر امام سجاد است و برای شیعیان قابل احترام است.من فقط خواستم پنجره ای جدید در دنیای تاریک شما باز نمایم.کمی مطالعه داشته باشید با ذهن باز حقایق خودشونو بهت نشون میدن.پیروز باشید.

رضا

به الناز: شما که به گفته عالمان بزرگ گوش میدین و با احمق بحث نمیکنی کار خوبی میکنی اما بهتره بدونی که همه عالمای بزرگ با هم هم عقیده ان که دیدگاهی که از روی تعصب باشه پشیزی ارزش نداره دیدگاه شما نسبت به حضرت علی و فرزندانش کاملا تعصبی و از روی دشمنی با عربای مهاجم به ایران یا اسلام تحریف شده عربای افراطیه که از اسلام یه چهره خشن قرون وسطایی و یه خدای غضبناک نشونمون میده حضرت علی عرب بود ولی عرب مسلمان نه عرب جاهل و افراطی نشنیدی که قران میگه عربهای جاهل از روی زبان… مطالعه بیشتر »

Mehran......mantegi bashim

احسنت

رضا

به الناز: شما که به گفته عالمان بزرگ گوش میدین و با احمق بحث نمیکنی کار خوبی میکنی اما بهتره بدونی که همه عالمای بزرگ با هم هم عقیده ان که دیدگاهی که از روی تعصب باشه پشیزی ارزش نداره دیدگاه شما نسبت به حضرت علی و فرزندانش کاملا تعصبی و از روی دشمنی با عربای مهاجم به ایران یا اسلام تحریف شده عربای افراطیه که از اسلام یه چهره خشن قرون وسطایی و یه خدای غضبناک نشونمون میده حضرت علی عرب بود ولی عرب مسلمان نه عرب جاهل و افراطی نشنیدی که قران میگه عربهای جاهل از روی زبان… مطالعه بیشتر »

شاهزاده پارسی

بهتره بدونید همین علی که اینقدر سنگش رو به سینه میزنید و میگید تو غارت و جنایت اعراب نقشی نداشته به تصدیق ۱۲ منبع شیعه و سنی در استخر که علیه سلطه تازی به پا خواسته بود ۱۰۰۰۰ نفر رو قتل عام کرد
حکایت فرزندانش حسن و حسین در گرگان و طبرستان هم برای همه روشن است

کسری

کدام منابع؟
حضور حسنین در طبرستان هم دروغی بیش نیست.عمر از علی (ع) خواست تا به جنگ ساسانیان برود حضرت علی(ع) قبول نکرد-آنوقت فرزندانش را بفرستد؟-دلایل بسیاری بر درست نبودن این گزارش می باشد-اگر خواسته اید ذکر می کنم— (این دروغ ها فقط برا توجیه کردن رفتار شیخین(ابوبکر-عمر-عثمان) ساخته شده.

شهاب

آفرین الناز جان واقعا صالح ۱ آدم احمق بیشتر نیست درود بر شما…

رهان

وای بر ما که پدران ومادران ما را با وحشی گری کشتند هنوزم آقایان از ملخ خور ها حمایت میکنند ………….

اردشير پاپكان

هر کسی حق دارد از نیاکان خود حمایت کند…….!

mehran......eslam

این حرف ها چیه ؟؟ مگه بعد از اسلام ایران دوباره به قدرت نرسید؟؟؟نادر شاه در شمال ایران پشت روس هارو به خاک مالید مگه نادر ایرانی نبود؟؟؟ نباید ضعف های خودمان را به گردن اسلام و اعراب بندازیم …یکم منطقی باشید و با معلومات حرف بزنید…ایرانی هر زمان که بخواهد میتواند به قدرت برسد با اینکه من کلا با آ ریایی ها مخالفم..اگه اعراب مهاجم بودند و تمدن ایران باستان رو نابود کردند آریایی ها هم مهاجم بودند و تمدن ایلامی هارا نابود کردند..

mehran......eslam.

این حرف ها چیه ؟؟ مگه بعد از اسلام ایران دوباره به قدرت نرسید؟؟؟نادر شاه در شمال ایران پشت روس هارو به خاک مالید مگه نادر ایرانی نبود؟؟؟ نباید ضعف های خودمان را به گردن اسلام و اعراب بندازیم …یکم منطقی باشید و با معلومات حرف بزنید…ایرانی هر زمان که بخواهد میتواند به قدرت برسد با اینکه من کلا با آ ریایی ها مخالفم..اگه اعراب مهاجم بودند و تمدن ایران باستان رو نابود کردند آریایی ها هم مهاجم بودند و تمدن ایلامی هارا نابود کردند..

mehran......mantegi bashim.

این حرف ها چیه ؟؟ مگه بعد از اسلام ایران دوباره به قدرت نرسید؟؟؟نادر شاه در شمال ایران پشت روس هارو به خاک مالید مگه نادر ایرانی نبود؟؟؟ نباید ضعف های خودمان را به گردن اسلام و اعراب بندازیم …یکم منطقی باشید و با معلومات حرف بزنید…ایرانی هر زمان که بخواهد میتواند به قدرت برسد با اینکه من کلا با آ ریایی ها مخالفم..اگه اعراب مهاجم بودند و تمدن ایران باستان رو نابود کردند آریایی ها هم مهاجم بودند و تمدن ایلامی هارا نابود کردند..پس آریایی های محترم به ظاهر وطن دوست یکم منطقی باشین

هانیه

تا موقعی که نسل شماها تو ایرانه همین جوری عقب افتاده می مونیم.ببخشید آقای عرب اجنبی پرست!!!!!

میلاد

دوست عزیز یکم بیشتر مطالعه کن اریایی ها عیلامی ها رو منقرض نکردن بلکه دولت اشور اونها رو نابود کرد که پس از ۵۰ سال هوخشتر پادشاه مقتدر ماد اشور رو به زانو دراورد

شهاب

مهران کم دروغ و دمبل به هم بباف بچه کوچولو

یک پارسی

به قدرت رسیدیم؟اره ولی تاحدودی.ولی ایا توانستیم قدرت وپیشرفت سابق در منطقه والبته درجهان راپیداکنیم.هرگز.
اگه اریایی هاروقبول نداری پس همان بهترکه خونت بااعراب اجنبی وولگرد
مخلوط شدوعرب پرست شدی.

داری وش

با سلام اقای میلاد باید به چند نکته اشاره کنم که ۱ اصلا ایرانیان کتاب تاریخ ننوشته اند مخصوصا در زمان هخامنشیان واشکانیان تمام مورخین یونانی رومی ومصری هستند یک کتاب خداینامگ از عصر ساسانی بوده که آنرا هم مسلمانان ترجمه کردندواز آنقل کردهاند وما اصلا چیری نداشتیم که بخواهند نابود کنند در ارتباط بااثارمکتوب ۲تاریخ ساسانیان را اکثر مسلمان (مانند طبری و…)نقل کرده اند ۳یونان هم ازجانب روم فتح شده وهم ۸۰۰سال بعد ازخلفای راشد توسط امپراطوری عثمانی(مسلمان)ولی همان طور که میدانید دارای اثار بسیاری هستند ۴روم توسط هونهای وحشی تسخیر شد وشهر رم را گرفتندولی اثار انها موجود… مطالعه بیشتر »

میلاد

۱-مگر ممکنه که ایرانیان در زمانی که بزرگترین امپراتوری جهان رو داشتن به نوشتن تاریخ بی توجهی کنن اگر این طور هست پس این کتیبه ها مانند کتیبه بیستون یا منشور کورش کبیر چیه؟ ۲-بله مسلمین نقل کردن به خاطر اینکه می خواستن تاریخ رو تحریف کنن و باب میل خودشون اون رو به خورد ما بدن ۳-همونجور که میدونین روم و یونان با هم پیمان برادر خواندگی داشتن پس هیچ وقت به فکر نابود کردن یکدیگر نبودن و اثار یونان یه جورایی باعث افتخار رومیان بوده ۴-در مورد انقراض روم بیشتر تحقیق کنید روم یه جورایی براندازی نرم شد… مطالعه بیشتر »

Best replica watches at watchesmall.is, sale swiss rolex replicas, tag heuer, hublot and more.