اینارا، الهه آناتولیایی

/(Inar(a/

الهۀ آناتولیایی  که احتمالاً یک تجلی حاتیایی از مادر _ است. نام این ، پیش از آن متون سدۀ نوزدهم ، از کانش kaniš ذکرشده است. در طی سلطنت هیتیایی کهن ، او را _ الهه  هات توسا Hattusa  می‌دانستند. محبوبیت او پس از سدۀ چهاردهم پیش از رو به کاهش نهاد پدرزمانی که تعدادی از هوریانی به ملی هیتی ها افزوده شدند ، چنان‌که از تعداد روبه کاهش نام‌های شخصی و مرکب با اینارا می‌توان استنباط کرد.

اینارا در اسطورۀ ایلو یانکا Illuyanka ظاهر می‌شود جایی که این الهه بر دشمن هوا_ خدا غلبه می‌کند. از سدۀ سیزدهم به بعد، نام او غالباً در نام‌های خدایان محافظ که به‌طورکلی آن‌ها را کال KAL می‌نامند به‌کاررفته است. کال نیز مربوط به خدایی است که مظهر آن گوزن بود.

 

اینارا، الهه آناتولیایی

یک

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن