احکام ۶۱۳گانه تورات

نویسنده: حسین سلیمانى
اشاره بر طبق سنت حاخامى، تورات حاوى ۶۱۳ فرمان (اعم از اوامر و نواهى) است. یک معلم فلسطینى به نام ربى سیملاى (R. Simlai) چنین مى گوید: «۶۱۳ فرمان در سینا بر موسى وحى شد: ۳۶۵ فرمان، برابر با تعداد روزهاى سال شمسى، راجع به نواهى اند و ۲۴۸ فرمان، برابر با تعداد اعضاى بدن انسان، راجع به اوامر» (مکوت، ۲۳ب). چنین احصایى، که ظاهراً مبتنى بر یک سنت باستانى است، در گفته هاى برخى از دانشمندان یهودى بروز کرد و در مکتب ربى عقیوا (R. Akiva) شکل گرفت و متجلى شد.

در بسیارى از آثار و مکتوبات یهودى این احکام را یکایک بر شمرده اند، اما بیشترْ براساس یکى از چهار فهرست زیر آنها را احصا کرده اند:

۱. در فهرست هاى نخستین، این احکام را صرفاً به دو دسته اوامر و نواهى تقسیم کرده اند، بدون اینکه توجه چندانى به طبقه بندى درونى داشته باشند.

۲. تقسیم سه گانه احکام به اوامر، نواهى وپاراشیوت )Parashiyyot(; بخش سوم شامل احکامى است که راجع به اجتماع اند و نه افراد، مانند اختصاص دادن شهرها به کاهنان، وبناى معبد.

۳. طبقه بندى احکام زیر عناوین ده گانه ده فرمان.

۴. طبقه بندى مستقل و منطقى دو فهرست از واجبات و محرمات. این شیوه ابن میمون و پیروان مکتب اوست. در این نوشته فهرست احکام ۶۱۳گانه را، بنابر شمارش ابن میمون، نقل مى کنیم. یادآورى این نکته لازم است که ارجاعات این احکام به کتاب مقدس براساس تفسیر حاخامى آیات کتاب مقدس صورت گرفته است و ممکن است در برخى موارد به صراحت از آیه نقل شده چنین حکمى برنیاید.[۱]

نکته دیگر شایان توجه این که بسیارى از احکام تورات وابسته به سرزمین مقدس اسرائیل یا مربوط به معبد بت همیقداش است. از این رو، پس از ویرانى معبد و شروع دوران آوارگى، بسیارى از این احکام، یا قابل اجرا نیستند و یا شکل اجراى آنها ــ بر طبق احکام تلمودى ــ تغییر یافته است.

این متن از دایره المعارف جودائیکا (Encyclopaedia Judaica) برگزیده شده است. آیه ها و باب هاى ذکر شده در اصل این نوشته، گاه با ترجمه هاى فارسىِ در دسترس ما ناهمخوان است. براى مثال، در نسخه اى که در این نوشته بدان استناد شده است، باب پنجم سفر لاویان ۲۶ آیه و باب ششم آن ۲۳ آیه است، در حالى که در نسخه هاى فارسى، باب پنجم ۱۹ و باب ششم ۳۰ آیه است. بنابراین، آیات یکم تا هفتم باب ششم نسخه هاى فارسى، در نسخه مرجع این نوشته آیات پایانى باب پنجم است.

از آن جا که دایره المعارف فوق الذکر یک اثر یهودى است، بنابراین ارجاعات آن معتبرتر است; با این همه، براى این که رجوع به نسخه هاى فارسى براى خوانندگان محترم فارسى زبان آسان تر است، ارجاعات مطابق این نسخه ها اصلاح شده و ارجاعات اصلى براى حفظ امانت در کروشه ] [ آمده است.

الف) واجبات (اوامر)

خدا

هر یهودى باید [۱۰]نام او را تقدیس نماید.

تورات

هر یهودى باید [۲۰]بعد از غذا خدا را شکر گوید.

معبد و کاهنان

یهودیان باید [۳۹]باید فقط با باکره ازدواج کند.

قربانى ها

[۵۲]در روز هشتم آن یک هدیه اضافى باید آورده شود.

هر مرد یهودى باید [۵۵]وى باید در عیدها شادى کند.

در چهاردهم ماه اول (نیسان Nisan) باید [۵۹]نان فطیر (مصّا ah¤z¤maz) و سبزى هاى تلخ بخورند.

[۷۱]یک قربانى جرم «مردد» تقدیم کند.

براى [۷۴]در محضر خدا به گناهانش اعتراف کرده، توبه کند.

[۸۳]الا گردن زده شود.

حیواناتى را که به هدیه اختصاص مى یابند [۸۸]مقدس است.

کاهنان باید [۹۲]گوشتى که در زمان مقرر خورده نشده است باید سوزانده شود.

نذرها

یک نذیره (Nazirite) ] = فردى که براى مدتى خود را در پرهیز اعلام مى کند[ باید [۹۶]فقط براساس شریعت مى تواند آن را ملغا کند، وفادار باشد.

طهارت شرعى

هر کس [۱۱۳]باید سربرهنه و آشفته پوش باشد تا به سادگى از دیگران متمایز شود.

خاکستر [۱۱۴]گاو سرخ باید براى تطهیر شرعى به کار رود.

موقوفات معبد

اگر کسى ]به موجب نذر[ [۱۱۹]باید خسارت را به طور کامل جبران کند و یک پنجم نیز ]اضافه[ بپردازد.

میوه [۱۲۵]خوشه هاى به جامانده انگورها را براى فقیران بگذارید.

نوبر میوه ها باید [۱۳۰]باید یک دهم از سهمِ یک دهمِ خود را به کاهنان بدهند.

در سال سوم و ششم دوره هفت ساله [۱۳۴]خمیر باید به کاهن داده شود.

سال هفتم

هرچه در سال هفتم (شمیطا Shemitta) بروید [۱۴۰]اگر کسى خانه اى را بفروشد تا یک سال تمام بعد از فروختن آن حق انفکاک آن را خواهد داشت.

از آغاز ورود به سرزمین اسرائیل، سال هاى یوول باید [۱۴۳]قرضى را که به غریب ]= غیریهودى[ داده شده مى توان مطالبه کرد.

حیوانات حلال گوشت

اگر حیوانى را ذبح کردید [۱۵۳]ماهى را بررسى کنید تا بفهمید که آیا خوردن آنها مجاز است یا خیر.

سنهدرین باید [۱۵۴]روز اول هر ماه را تقدیس کند و سال ها و فصل ها را محاسبه کند.

عیدها

[۱۷۱]باید صداى شوفار را بشنوید.

اجتماع

هر مردى باید [۱۷۸]منصفانه درباره مردم داورى کنند.

هر کس که شاهد ]وقوع امرى[ است [۱۸۱]به طورى که مى خواستند با متهم عمل کنند با آنان به همان گونه عمل کنید.

هرگاه مقتولى را یافتید وقاتل نامعلوم است، مراسم [۱۸۴]شهرهایى براى زندگى داده شود.

[۱۸۵]دیوارى بر دور پشت بام خود بسازید وخطر احتمالى سقوط را ازخانه خود دور کنید.

بت پرستى

بت پرستى و متعلقات آن [۱۹۰]آنچه را آنان با اسرائیل کردند، به یاد آورید.

جنگ

مقررات جنگ، جز آنهایى که تورات از آنها بازداشته است، [۱۹۴]به وسایل لازم مجهز باشد.

]احکام[ اجتماعى

اموال دزدیده شده باید [۲۰۹]دقیق باشید.

خانواده

[۲۱۲]ازآنان حساب ببرید.

[۲۲۴]باید به آزمونى که مقرر شده است تن در دهد.

]احکام[ قضایى

آنگاه که شریعت ایجاب کند [۲۳۲]باید در همان روز دفن شود.

بردگان

با بردگان عبرانى [۲۳۶]باید بر طبق قواعد خاصى که درباره وى به کار مى رود برخورد کرد.

شبه جرم ها

در مورد صدمه اى که [۲۴۹]شخص آزاردیده را گرچه با کشتن شخصى که به او ستم کرده است، نجات دهید.

ب) محرمات (نواهى)

بت پرستى و اعمال مربوط به آن

[۲۵۰]باور به وجود خدایى جز خداى یگانه حرام است.

صورت هایى [۲۵۵]به شیوه عبادت آن ]چیز[.

[۲۶۵]یهودى اى را به پرستش بتان تشویق و ترغیب نکنید.

[۲۷۰]و واقعیت را مخفى نکنید.

[۲۷۴]از آنچه مربوط به بتان یا بت پرستى است بهره نگیرید.

[۲۷۸]و از پیامبر دروغین نترسید و مانع از اعدام وى نشوید.

[۲۹۰]به شیوه بت پرستان خال کوبى نکنید.

[۲۹۴]بدن خود را ]به جهت سوگوارى[ براى مردگان مجروح نکنید.

محرمات ناشى از حوادث تاریخى

[۳۰۵]با عمونى ها و موآبى ها صلح نکنید.

[۳۰۸]بدى هاى عمالق را فراموش نکنید.

کفرگویى

[۳۱۵]بدن کسى که به دار آویخته شده است در طول شب بر دار نماند.

معبد

[۳۲۰]نباید در مراسم آنجا حضور یابد تا زمانى که عیبش برطرف شود.

لاویان و کاهنان نباید [۳۳۳]نباید از آن استفاده نابجا کرد نسازید.

[۳۳۷]نباید در رداى کاهن اعظم شکافى باشد.

قربانى ها

[۳۴۵]غیر یهودیان هدیه کرده باشند.

[۳۴۶]به حیوانى که براى قربانى وقف شده است آسیب نرسانید.

[۳۴۹]براى قربانى هدیه کرد.

[۳۵۰]چهارپا و بچه اش را در یک روز ذبح نکنید.

[۳۵۷]نخست زاده حیوانات حلال گوشت را فدیه ندهید.

[۳۶۰]فدیه دادن زمینى که با سوگند حِرِم (herem) وقف شده است روا نیست.

چون پرنده اى را براى قربانى گناه مى کشید، [۳۶۱]سرش را کاملا از بدنش جدا نکنید.

[۳۶۶]یا خورده شوند در طول شب وانگذارید.

هیچ جزئى از قربانى عید را [۳۶۹]قربانى تشکر را تا صبح وانگذارید.

استخوان [۳۷۷]بیگانه ى بى دین از آن بخورد.

شخصى که شرعاً ناپاک است [۳۸۶]نباید از هدایاى مقدس ]مخصوص کاهن[ بخورد.

[۳۸۹]حیوانات وقف شده اى که معیوب شده اند، نباید خورده شوند.

عُشر دوم [۴۰۱]نباید جز براى طعام و شراب مصرف شود.

[۴۰۵]در عیدهاى زیارتى بدون هدیه به معبد درنیایید.

[۴۰۶]نذر خود را نشکنید.

کاهنان

کاهنان نباید با [۴۱۷]به هیچ وجه خود را نجس سازد.

سبط لاوى [۴۱۹]غنایم جنگى داشته باشند.

حرام است که [۴۲۰]به نشانه عزادارى براى مردگانتان خود را مجروح سازید.

قوانین روزانه

یهودیان نباید [۴۲۸]موجودات نفرت انگیز را بخورند.

[۴۴۲]محصولى را که از دو نوع تخم در تاکستان به عمل آمده است نخورید.

[۴۵۰]یافت شود.

نذیره ها

یک نذیره نباید [۴۵۸]موى خود را کوتاه کند.

کشاورزى

حرام است که [۴۶۳]برگردید تا بافه هاى فراموش شده را بردارید.

[۴۶۷]با دو نوع حیوان مختلفى که به هم بسته شده اند کار کنید.

[۴۶۸]براى این که حیوانى را که در مزرعه کار مى کند از خوردن باز دارید دهانش را نبندید.

در سال هفتم (شمیطا)، حرام است که [۴۷۵]میوه اى که به طور خودرو رشد کرده است (به شیوه معمول) نیز حرام است.

[۴۷۸]لاویان را بدون حمایت ترک گوید.

قرض، تجارت و معامله بردگان

[۴۸۷]پرداخت مزد را به تأخیر نیندازید.

[۴۹۱]وسیله امرارمعاش بدهکاررا به گرونستانید.

[۴۹۶]فریبکارى نکنید.

[۴۹۸]درباره مال دیگرى به دروغ سوگند یاد کنید.

[۵۰۲]در معامله او را متضرر کنید.

بنده اى را که از نزد آقایش به سرزمین اسرائیل گریخته است، حتى اگر آقایش یهودى باشد، [۵۰۴]به گونه اى دیگر از او منفعت نبرید.

[۵۱۳]با او چون برده رفتار نکنید.

[۵۱۵]صرف خواستن نیز حرام است.

کارگر نباید [۵۱۷]میوه اى بیش از آنچه مى تواند بخورد بردارد.

کسى نباید [۵۱۹]از کمک به انسان یا حیوانى که در زیر بارش فرومانده است خوددارى نکنید.

حرام است [۵۲۱]وزن هاى غیر دقیق داشته باشید.

عدالت

قاضى نباید [۵۲۹]داورى بیگانگان و یتیمان را منحرف سازد.

حرام است که ]قاضى[ [۵۳۱]نباید با اکثریت یک نفرى ]یعنى دوازده نفر در مقابل یازده نفر [تصمیم گرفت.

قاضى نباید [۵۳۳]کسى را به مقام قضاوت بگمارند که از قانون ناآگاه است.

[۵۳۶]بستگان فردِ طرف دعوا را نپذیرید.

حرام است که [۵۳۷]بر اساس شهادت یک گواه حکم کنید.

[۵۳۸]قتل نکنید.

[۵۳۹]بر اساس صرفِ شواهد و قرائن ]کسى را[ محکوم نکنید.

شاهد [۵۴۰]نباید در دعاوى مستوجب اعدام در جایگاه قاضى قرار گیرد.

نباید کسى را [۵۴۱]بدون محاکمه درست و عادلانه اعدام کنید.

[۵۴۲]بر تعقیب کننده رحم و شفقت نکنید.

مجازات نباید براى [۵۴۳]عملى اجرا شود که در حالت اکراه ارتکاب یافته است.

از [۵۴۵]قاتل خطئى فدیه نپذیرید.

[۵۴۸]با راهنمایى نادرستْ دیگرى را گمراه نکنید.

حرام است که [۵۴۹]بیش از میزان معین ضربه هاى تازیانه به بزهکار زده شود.

[۵۵۴]انتقام بگیرید.

[۵۵۵]چون مى خواهید جوجه پرندگان را بگیرید مادرشان را نگیرید.

حرام است که [۵۵۸]وادى اى را بکارند که در آن مقتولى یافت شده و سپس آیین بریدن گردن گوساله (عِگلا عروفا eglah arufah) در آنجا اجرا شده است.

[۵۵۹]زن جادوگر را زنده نگذارید.

[۵۶۳]بکاهید.

[۵۶۶]یهودیان را لعنت نکنید.

[۵۶۸]ایشان را نزنید.

[۵۷۱]در روز شنبه مجازات را ]بر بزهکار[ تحمیل نکنید.

کارکردن در [۵۷۸]در روز کفاره حرام است.

زنا با محارم و دیگر روابط حرام

رابطه جنسى با محارم حرام است که عبارت است از رابطه با [۵۹۴]خواهر زن.

[۵۹۶]با زن شوهردار زنا نکنید.

حرام است که [۵۹۸]زنى با حیوانى رابطه جنسى داشته باشد.

همجنس بازى [۶۰۱]عمو.

[۶۰۲]رابطه جسمانى (حتى بدون نزدیکى واقعى) با هر یک از زنانى که نزدیکى با ایشان حرام است، ممنوع است.

[۶۰۳]حرامزاده (ممزر mamzer) نباید با زن یهودى ازدواج کند.

[۶۰۴]روسپى گرى حرام است.

[۶۰۵]زن مطلّقه، اگر پس از جدایى از شوهر اول، با مرد دیگرى ازدواج کند، دوباره نمى تواند به نکاح شوهر اول در آید.

بیوه بى فرزند نباید [۶۰۶]با کسى جز برادر شوهرش ازدواج کند ]مگر طبق مراسمى، طلاق ویژه صادر گردد[.

مرد نباید [۶۰۹]با زن یهودى ازدواج کند.

[۶۱۰]اخته کردن حرام است.

پادشاهى

[۶۱۱]کسى را که از نژاد بنى اسرائیل نیست به پادشاهى نگمارید.

پادشاه نباید [۶۱۴]دارایى بسیار زیادى براى خود گرد آورد.


[۱] برگرفته از:

A. H. R., ûCommendments, the 613‎, Encyclopaedia Judaica, v. 5, pp. 760-783.

[۲]. خروج، ۲۰:۲

[۳]. تثنیه، ۶:۴

[۴]. تثنیه، ۶:۵

[۵]. تثنیه، ۶:۱۳

[۶]. خروج، ۲۳:۲۵; تثنیه، ۱۱:۱۳ (تثنیه، ۶:۱۳ و نیز ۱۳:۴]۵[)

[۷]. تثنیه، ۱۰:۲۰

[۸]. تثنیه، ۱۰:۲۰

[۹]. تثنیه، ۲۸:۹

[۱۰]. لاویان، ۲۲:۳۲

[۱۱]. تثنیه، ۶:۷

[۱۲]. تثنیه، ۶:۷

[۱۳]. تثنیه، ۶:۸

[۱۴]. تثنیه، ۶:۸

[۱۵]. اعداد، ۱۵:۳۸

[۱۶]. تثنیه، ۶:۹

[۱۷]. تثنیه، ۳۱:۱۲

[۱۸]. تثنیه، ۱۷:۱۸

[۱۹]. تثنیه، ۳۱:۱۹

[۲۰]. تثنیه، ۸:۱۰

[۲۱]. خروج، ۲۵:۸

[۲۲]. لاویان، ۱۹:۳۰

[۲۳]. اعداد، ۱۸:۴

[۲۴]. اعداد، ۱۸:۲۳

[۲۵]. خروج، ۳۰:۱۹

[۲۶]. خروج، ۲۷:۲۱

[۲۷]. اعداد، ۶:۲۳

[۲۸]. خروج، ۲۵:۳۰

[۲۹]. خروج، ۳۰:۷

[۳۰]. لاویان، ۶:۱۳ ]۶[

[۳۱]. لاویان، ۶:۱۰ ]۳[

[۳۲]. اعداد، ۵:۲

[۳۳]. لاویان، ۲۱:۸

[۳۴]. خروج، ۲۸:۲

[۳۵]. اعداد، ۷:۹

[۳۶]. خروج، ۳۰:۳۱

[۳۷]. تثنیه، ۱۸:۶ـ۸

[۳۸]. لاویان، ۲۱:۲ـ۳

[۳۹]. لاویان، ۲۱:۱۳

[۴۰]. اعداد، ۲۸:۳

[۴۱]. لاویان، ۶:۱۳ ]۲۰[

[۴۲]. اعداد، ۲۸:۹

[۴۳]. اعداد، ۲۸:۱

[۴۴]. لاویان، ۲۳:۳۶

[۴۵]. لاویان، ۲۳:۱۰

[۴۶]. اعداد، ۲۸:۲۶ـ۲۷

[۴۷]. لاویان، ۲۳:۱۷

[۴۸]. اعداد، ۲۹:۱ـ۲

[۴۹]. اعداد، ۲۹:۷ـ۸

[۵۰]. لاویان، ۱۶

[۵۱]. اعداد، ۲۹:۱۳

[۵۲]. اعداد، ۲۹:۳۶

[۵۳]. خروج، ۳۴:۲۳; تثنیه، ۱۶:۱۶

[۵۴]. خروج، ۲۳:۱۴

[۵۵]. تثنیه، ۱۶:۱۴

[۵۶]. خروج، ۱۲:۶

[۵۷]. خروج، ۱۲:۸

[۵۸]. اعداد، ۹:۱۱

[۵۹]. اعداد، ۹:۱۱

[۶۰]. اعداد، ۱۰:۱۰; اعداد، ۱۰:۹

[۶۱]. لاویان، ۲۲:۲۷

[۶۲]. لاویان، ۲۲:۲۱

[۶۳]. لاویان، ۲:۱۳

[۶۴]. لاویان، ۱:۲

[۶۵]. لاویان، ۶:۱۸ ]۲۵[

[۶۶]. لاویان، ۷:۱

[۶۷]. لاویان، ۳:۱

[۶۸]. لاویان، ۲:۱; ۶:۷ ]۱۴[

[۶۹]. لاویان، ۴:۱۳

[۷۰]. لاویان، ۴:۲۷

[۷۱]. لاویان، ۵:۱۷ـ۱۸

[۷۲]. لاویان، ۵:۱۵، ۲۱ـ۲۵ ]۶:۲ـ۶[; ۱۹:۲۰ـ۲۱

[۷۳]. لاویان، ۵:۱ـ۱۱

[۷۴]. اعداد، ۵:۶ـ۷

[۷۵]. لاویان، ۱۵:۱۳ـ۱۵

[۷۶]. لاویان، ۱۵:۲۸ـ۲۹

[۷۷]. لاویان، ۱۲:۶

[۷۸]. لاویان، ۱۴:۱۰

[۷۹]. لاویان، ۲۷:۳۲

[۸۰]. خروج، ۱۳:۲

[۸۱]. خروج، ۲۲:۲۹ ]۲۸[; اعداد، ۱۸:۱۵

[۸۲]. خروج، ۳۴:۲۰

[۸۳]. خروج، ۱۳:۱۳

[۸۴]. تثنیه، ۱۲:۵ـ۶

[۸۵]. تثنیه، ۱۲:۱۴

[۸۶]. تثنیه، ۱۲:۲۶

[۸۷]. تثنیه، ۱۲:۱۵

[۸۸]. لاویان، ۲۷:۳۳

[۸۹]. لاویان، ۶:۱۴ ]۹[

[۹۰]. خروج، ۲۹:۳۳

[۹۱]. لاویان، ۷:۱۹

[۹۲]. لاویان، ۷:۱۷

[۹۳]. اعداد، ۶:۵

[۹۴]. اعداد، ۶:۱۸

[۹۵]. تثنیه، ۲۳:۲۳ ]۲۴[

[۹۶]. اعداد، ۳۰:۲] ۳[

[۹۷]. لاویان، ۱۱:۸و۲۴

[۹۸]. لاویان، ۱۱:۲۹ـ۳۱

[۹۹]. لاویان، ۱۱:۳۴

[۱۰۰]. لاویان، ۱۵:۱۹

[۱۰۱]. لاویان، ۱۲:۲

[۱۰۲]. لاویان، ۱۳:۳

[۱۰۳]. لاویان، ۱۳:۵۱

[۱۰۴]. لاویان، ۱۴:۴۴

[۱۰۵]. لاویان، ۱۵:۲

[۱۰۶]. لاویان، ۱۵: ۱۹

[۱۰۷]. لاویان، ۱۵:۱۹

[۱۰۸]. اعداد، ۱۹: ۱۴

[۱۰۹]. اعداد، ۱۹: ۱۳، ۲۱

[۱۱۰]. لاویان، ۱۵:۱۶

[۱۱۱]. لاویان، ۱۴:۲

[۱۱۲]. لاویان، ۱۴:۹

[۱۱۳]. لاویان، ۱۳:۴۵

[۱۱۴]. اعداد، ۱۹: ۲ـ۹

[۱۱۵]. لاویان، ۲۷: ۲ـ۸

[۱۱۶]. لاویان، ۲۷: ۱۱ـ۱۲

[۱۱۷]. لاویان، ۲۷:۱۴

[۱۱۸]. لاویان، ۲۷:۱۶، ۲۲ـ۲۳

[۱۱۹]. لاویان، ۵:۱۶

[۱۲۰]. لاویان، ۱۹:۲۴

[۱۲۱]. لاویان، ۱۹:۹

[۱۲۲]. لاویان، ۱۹:۹

[۱۲۳]. تثنیه، ۲۴:۱۹

[۱۲۴]. لاویان، ۱۹:۱۰

[۱۲۵]. لاویان، ۱۹:۱۰

[۱۲۶]. خروج، ۲۳:۱۹

[۱۲۷]. تثنیه، ۱۸:۴

[۱۲۸]. لاویان، ۲۷: ۳۰; اعداد، ۱۸:۲۴

[۱۲۹]. تثنیه، ۱۴:۲۲

[۱۳۰]. اعداد، ۱۵:۲۶

[۱۳۱]. تثنیه، ۱۴:۲۸

[۱۳۲]. تثنیه، ۲۶:۱۳

[۱۳۳]. تثنیه، ۲۶:۵

[۱۳۴]. اعداد، ۱۵:۲۰

[۱۳۵]. خروج، ۲۳:۱۱

[۱۳۶]. خروج، ۳۴:۲۱

[۱۳۷]. لاویان، ۲۵:۱۰

[۱۳۸]. لاویان، ۲۵:۹

[۱۳۹]. لاویان، ۲۵:۲۴

[۱۴۰]. لاویان، ۲۵:۲۹ـ۳۰

[۱۴۱]. لاویان، ۲۵:۸

[۱۴۲]. تثنیه، ۱۵:۳

[۱۴۳]. تثنیه، ۱۵:۳

[۱۴۴]. تثنیه، ۱۸:۳

[۱۴۵]. تثنیه، ۱۸:۴

[۱۴۶]. لاویان، ۲۷:۲۱،۲۸

[۱۴۷]. تثنیه، ۱۲:۲۱

[۱۴۸]. لاویان، ۱۷:۱۳

[۱۴۹]. تثنیه، ۲۲:۷

[۱۵۰]. لاویان، ۱۱:۲

[۱۵۱]. تثنیه، ۱۴:۱۱

[۱۵۲]. لاویان، ۱۱:۲۱

[۱۵۳]. لاویان، ۱۱:۹

[۱۵۴]. خروج، ۱۲:۲; تثنیه، ۱۶:۱

[۱۵۵]. خروج، ۲۳:۱۲

[۱۵۶]. خروج، ۲۰:۸

[۱۵۷]. خروج، ۱۲:۱۵

[۱۵۸]. خروج، ۱۳:۸

[۱۵۹]. خروج، ۱۲:۱۸

[۱۶۰]. خروج، ۱۲:۱۶

[۱۶۱]. خروج، ۱۲:۱۶

[۱۶۲]. لاویان، ۲۳:۳۵

[۱۶۳]. لاویان، ۲۳

[۱۶۴]. لاویان، ۲۳:۲۴

[۱۶۵]. لاویان، ۱۶:۲۹

[۱۶۶]. لاویان، ۱۶:۲۹،۳۱

[۱۶۷]. لاویان، ۲۳:۳۵

[۱۶۸]. لاویان، ۲۳:۳۶

[۱۶۹]. لاویان، ۲۳:۴۲

[۱۷۰]. لاویان، ۲۳:۴۰

[۱۷۱]. اعداد، ۲۹:۱

[۱۷۲]. خروج، ۳۰: ۱۲ـ۱۳

[۱۷۳]. تثنیه، ۱۸:۱۵

[۱۷۴]. تثنیه، ۱۷:۱۵

[۱۷۵]. تثنیه، ۱۷:۱۱

[۱۷۶]. خروج، ۲۳:۲

[۱۷۷]. تثنیه، ۱۶:۱۸

[۱۷۸]. لاویان، ۱۹:۱۵

[۱۷۹]. لاویان، ۵:۱

[۱۸۰]. تثنیه، ۱۳:۱۴ ]۱۵[

[۱۸۱]. تثنیه، ۱۹:۱۹

[۱۸۲]. تثنیه، ۲۱:۴

[۱۸۳]. تثنیه، ۱۹:۳

[۱۸۴]. اعداد، ۳۵:۲

[۱۸۵]. تثنیه، ۲۲:۸

[۱۸۶]. تثنیه، ۱۲:۲; ۷:۵

[۱۸۷]. تثنیه، ۱۳:۱۶ ]۱۷[

[۱۸۸]. تثنیه، ۲۰:۱۷

[۱۸۹]. تثنیه، ۲۵:۱۹

[۱۹۰]. تثنیه، ۲۵:۱۷

[۱۹۱]. تثنیه، ۲۰:۱۱ـ۱۲

[۱۹۲]. تثنیه، ۲۰:۲

[۱۹۳]. تثنیه، ۲۳:۱۳ـ۱۴ ]۱۴ـ۱۵[

[۱۹۴]. تثنیه، ۲۳:۱۳ ]۱۴[

[۱۹۵]. لاویان، ۶:۴ ]۵:۲۳[

[۱۹۶]. تثنیه، ۱۵:۸; لاویان، ۲۵:۳۵ـ۳۶

[۱۹۷]. تثنیه، ۱۵:۱۴

[۱۹۸]. خروج، ۲۲: ۲۵ ]۲۴[

[۱۹۹]. تثنیه، ۲۳:۲۰ ]۲۱[

[۲۰۰]. تثنیه، ۲۴:۱۳; خروج،۲۳:۲۵

[۲۰۱]. تثنیه، ۲۴:۱۵

[۲۰۲]. تثنیه، ۲۳:۲۴ـ۲۵ ]۲۵ـ۲۶[

[۲۰۳]. خروج، ۲۳:۵

[۲۰۴]. تثنیه، ۲۲:۴

[۲۰۵]. تثنیه، ۲۲:۱; خروج، ۲۳:۴

[۲۰۶]. لاویان، ۱۹:۱۷

[۲۰۷]. لاویان، ۱۹:۱۸

[۲۰۸]. تثنیه، ۱۰:۱۹

[۲۰۹]. لاویان، ۱۹:۳۶

[۲۱۰]. لاویان، ۱۹:۲۲

[۲۱۱]. خروج، ۲۰:۱۲

[۲۱۲]. لاویان، ۱۹:۳

[۲۱۳]. پیدایش، ۱:۲۸

[۲۱۴]. تثنیه، ۲۴:۱

[۲۱۵]. تثنیه، ۲۴:۵

[۲۱۶]. پیدایش ۱۷:۱۰; لاویان، ۱۲:۳

[۲۱۷]. تثنیه، ۲۵:۵

[۲۱۸]. تثنیه، ۲۵:۹

[۲۱۹]. تثنیه، ۲۲:۲۹

[۲۲۰]. تثنیه، ۲۲:۱۸ـ۱۹

[۲۲۱]. خروج، ۲۲:۱۶ـ۲۴ ]۱۵ـ۲۳[

[۲۲۲]. تثنیه، ۲۱:۱۱

[۲۲۳]. تثنیه، ۲۴:۱

[۲۲۴]. اعداد، ۵:۱۵ـ۲۷

[۲۲۵]. تثنیه، ۲۵:۲

[۲۲۶]. اعداد، ۳۵:۲۵

[۲۲۷]. خروج، ۲۱:۲۰

[۲۲۸]. خروج، ۲۱:۱۶

[۲۲۹]. لاویان، ۲۰:۱۴

[۲۳۰]. تثنیه، ۲۲:۲۴

[۲۳۱]. تثنیه، ۲۱:۲۲

[۲۳۲]. تثنیه، ۲۱:۲۳

[۲۳۳]. خروج، ۲۱:۲

[۲۳۴]. خروج، ۲۱:۸

[۲۳۵]. خروج، ۲۱:۸

[۲۳۶]. لاویان، ۲۵:۴۶

[۲۳۷]. خروج، ۲۱:۱۸

[۲۳۸]. خروج، ۱۱:۲۸

[۲۳۹]. خروج، ۲۱:۳۲ـ۳۴

[۲۴۰]. خروج، ۲۲:۱ـ۴ ]۲۱:۳۷ـ۲۲:۳[

[۲۴۱]. خروج، ۲۲: ۵ ]۴[

[۲۴۲]. خروج، ۲۲:۶ ]۵[

[۲۴۳]. خروج، ۲۲: ۷ـ۹ ]۶ـ۸[

[۲۴۴]. خروج، ۲۲:۱۰ـ۱۳ ]۹ـ۱۲[

[۲۴۵]. خروج، ۲۲:۱۴ ]۱۳[

[۲۴۶]. لاویان، ۲۵:۱۴

[۲۴۷]. اعداد ۲۷:۸

[۲۴۸]. خروج، ۲۲: ۹] ۸[

[۲۴۹]. تثنیه، ۲۵:۱۲

[۲۵۰]. خروج، ۲۰:۳

[۲۵۱]. خروج، ۲۰:۴

[۲۵۲]. لاویان، ۱۹:۴

[۲۵۳]. خروج، ۲۰:۲۳ ]۲۰[

[۲۵۴]. خروج، ۲۰:۵

[۲۵۵]. خروج، ۲۰:۵

[۲۵۶]. لاویان، ۱۸:۲۱

[۲۵۷]. لاویان، ۱۹:۳۱

[۲۵۸]. لاویان، ۱۹:۳۱

[۲۵۹]. لاویان، ۱۹:۴

[۲۶۰]. تثنیه، ۱۶:۲۲

[۲۶۱]. لاویان، ۲۰:۹

[۲۶۲]. تثنیه، ۱۶:۲۱

[۲۶۳]. خروج، ۲۳:۱۳

[۲۶۴]. خروج، ۲۳:۱۳

[۲۶۵]. تثنیه، ۱۳:۱۱ ]۱۲[

[۲۶۶]. تثنیه، ۱۳:۸ ]۹[

[۲۶۷]. تثنیه، ۱۳:۸] ۹[

[۲۶۸]. تثنیه، ۱۳:۸ ]۹[

[۲۶۹]. تثنیه، ۱۳:۸ ]۹[

[۲۷۰]. تثنیه، ۱۳:۸ ]۹[

[۲۷۱]. تثنیه، ۷:۲۵

[۲۷۲]. تثنیه، ۱۳:۱۶ ]۱۷[

[۲۷۳]. تثنیه، ۱۳:۱۷ ]۱۸[

[۲۷۴]. تثنیه، ۷:۲۶

[۲۷۵]. تثنیه، ۱۸:۲۰

[۲۷۶]. تثنیه، ۱۸:۲۰

[۲۷۷]. تثنیه، ۱۲:۳،۳ ]۳،۴[

[۲۷۸]. تثنیه، ۱۸:۲۲

[۲۷۹]. لاویان، ۲۰:۲۳

[۲۸۰]. لاویان، ۱۹:۲۶; تثنیه، ۱۸:۱۰

[۲۸۱]. تثنیه، ۱۸:۱۰

[۲۸۲]. تثنیه، ۱۸:۱۰ـ۲۶

[۲۸۳]. تثنیه، ۱۸:۱۰ـ۱۱

[۲۸۴]. تثنیه، ۱۸:۱۰ـ۱۱

[۲۸۵]. تثنیه، ۱۸:۱۰ـ۱۱

[۲۸۶]. تثنیه، ۱۸:۱۰ـ۱۱

[۲۸۷]. تثنیه، ۱۸:۱۰ـ۱۱

[۲۸۸]. تثنیه، ۲۲:۵

[۲۸۹]. تثنیه، ۲۲:۵

[۲۹۰]. لاویان، ۱۹:۲۸

[۲۹۱]. تثنیه، ۲۲:۱۱

[۲۹۲]. لاویان، ۱۹:۲۷

[۲۹۳]. لاویان، ۱۹:۲۷

[۲۹۴]. تثنیه، ۱۶:۱; ۱۴:۱ و لاویان ۱۹:۲۸

[۲۹۵]. تثنیه، ۱۷:۱۶

[۲۹۶]. اعداد، ۱۵:۳۵

[۲۹۷]. خروج، ۲۳:۳۲; تثنیه، ۷:۲

[۲۹۸]. تثنیه، ۲۰:۱۶

[۲۹۹]. تثنیه، ۷:۲

[۳۰۰]. خروج، ۲۳:۳۳

[۳۰۱]. تثنیه، ۷:۳

[۳۰۲]. تثنیه، ۲۳:۳ ]۴[

[۳۰۳]. تثنیه، ۲۳:۷ ]۸[

[۳۰۴]. تثنیه، ۲۳:۷ ]۸[

[۳۰۵]. تثنیه، ۲۳:۶ ]۷[

[۳۰۶]. تثنیه، ۲۰:۱۹

[۳۰۷]. تثنیه، ۷:۲۱

[۳۰۸]. تثنیه، ۲۵:۱۹

[۳۰۹]. لاویان، ۲۴:۱۶

[۳۱۰]. لاویان، ۱۹:۱۲

[۳۱۱]. خروج، ۲۰:۷

[۳۱۲]. لاویان، ۲۲:۳۲

[۳۱۳]. تثنیه، ۶:۱۶

[۳۱۴]. تثنیه، ۱۲:۴

[۳۱۵]. تثنیه، ۲۱:۲۳

[۳۱۶]. اعداد، ۱۸:۵

[۳۱۷]. لاویان، ۱۶:۲

[۳۱۸]. لاویان، ۲۱:۲۳

[۳۱۹]. لاویان، ۲۱:۱۷

[۳۲۰]. لاویان، ۲۱:۱۸

[۳۲۱]. اعداد، ۱۸:۳

[۳۲۲]. لاویان، ۱۰:۹ـ۱۱

[۳۲۳]. اعداد، ۱۸:۴

[۳۲۴]. لاویان، ۲۲:۲

[۳۲۵]. لاویان، ۲۱:۶

[۳۲۶]. اعداد، ۵:۳

[۳۲۷]. تثنیه، ۲۳:۱۰ ]۱۱[

[۳۲۸]. خروج، ۲۰:۲۵ ]۲۲[

[۳۲۹]. خروج، ۲۰:۲۶ ]۲۳[

[۳۳۰]. لاویان، ۶:۱۳ ]۶[

[۳۳۱]. خروج، ۳۰:۹

[۳۳۲]. خروج، ۳۰:۳۲

[۳۳۳]. خروج، ۳۰:۳۲

[۳۳۴]. خروج، ۳۰:۳۷

[۳۳۵]. خروج، ۲۵:۱۵

[۳۳۶]. خروج، ۲۸:۲۸

[۳۳۷]. خروج، ۲۸:۳۲

[۳۳۸]. تثنیه، ۱۲:۱۳

[۳۳۹]. لاویان، ۱۷:۳ـ۴

[۳۴۰]. لاویان، ۲۲:۲۰

[۳۴۱]. لاویان، ۲۲:۲۲

[۳۴۲]. لاویان، ۲۲:۲۴

[۳۴۳]. لاویان، ۲۲:۲۲

[۳۴۴]. تثنیه، ۱۷:۱

[۳۴۵]. لاویان، ۲۲:۲۵

[۳۴۶]. لاویان، ۲۲:۲۱

[۳۴۷]. لاویان، ۲:۱۱

[۳۴۸]. لاویان، ۲:۱۳

[۳۴۹]. تثنیه، ۲۳:۱۸] ۱۹[

[۳۵۰]. لاویان، ۲۲:۲۸

[۳۵۱]. لاویان، ۵:۱۱

[۳۵۲]. لاویان، ۵:۱۱

[۳۵۳]. اعداد، ۵:۱۵

[۳۵۴]. اعداد، ۵:۱۵

[۳۵۵]. لاویان، ۲۷:۱۰

[۳۵۶]. لاویان، ۲۷:۲۶

[۳۵۷]. اعداد، ۱۸:۱۷

[۳۵۸]. لاویان، ۲۷:۳۳

[۳۵۹]. لاویان، ۲۷:۲۸

[۳۶۰]. لاویان، ۲۷:۲۸

[۳۶۱]. لاویان، ۵:۸

[۳۶۲]. تثنیه، ۱۵:۱۹

[۳۶۳]. تثنیه، ۱۵:۱۹

[۳۶۴]. خروج، ۳۴:۲۵

[۳۶۵]. خروج، ۲۳:۱۰

[۳۶۶]. خروج، ۱۲:۱۰

[۳۶۷]. تثنیه، ۱۶:۴

[۳۶۸]. اعداد، ۹:۱۳

[۳۶۹]. لاویان، ۲۲:۳۰

[۳۷۰]. خروج، ۱۲:۴۶

[۳۷۱]. اعداد، ۹:۱۲

[۳۷۲]. خروج، ۱۲:۴۶

[۳۷۳]. لاویان، ۶:۱۷ ]۱۰[

[۳۷۴]. خروج، ۱۲:۹

[۳۷۵]. خروج، ۱۲:۴۵

[۳۷۶]. خروج، ۱۲:۴۸

[۳۷۷]. خروج، ۱۲:۴۳

[۳۷۸]. لاویان، ۴:۱۲

[۳۷۹]. لاویان، ۷:۱۹

[۳۸۰]. لاویان، ۱۹:۶ـ۸

[۳۸۱]. لاویان، ۷:۱۸

[۳۸۲]. لاویان، ۲۲:۱۰

[۳۸۳]. لاویان، ۲۲:۱۰

[۳۸۴]. لاویان، ۲۲:۱۰

[۳۸۵]. لاویان، ۲۲:۴

[۳۸۶]. لاویان، ۲۲:۱۲

[۳۸۷]. لاویان، ۶:۲۳ ]۱۶[

[۳۸۸]. لاویان، ۶:۳۰ ]۲۳[

[۳۸۹]. تثنیه، ۱۴:۳

[۳۹۰]. تثنیه، ۱۲:۱۷

[۳۹۱]. تثنیه، ۱۲:۱۷

[۳۹۲]. تثنیه، ۱۲:۱۷

[۳۹۳]. تثنیه، ۱۲:۱۷

[۳۹۴]. تثنیه، ۱۲:۱۷

[۳۹۵]. تثنیه، ۱۲:۱۷

[۳۹۶]. تثنیه، ۱۲:۱۷

[۳۹۷]. تثنیه، ۱۲:۱۷

[۳۹۸]. خروج، ۲۹:۳۳

[۳۹۹]. تثنیه، ۲۶:۱۴

[۴۰۰]. تثنیه، ۲۶:۱۴

[۴۰۱]. تثنیه، ۲۶:۱۴

[۴۰۲]. لاویان، ۲۲:۱۵

[۴۰۳]. خروج، ۲۲:۲۹ ]۲۸[

[۴۰۴]. تثنیه، ۲۳:۲۱ ]۲۲[

[۴۰۵]. خروج، ۲۳:۱۵

[۴۰۶]. اعداد، ۳۰:۲ ]۳[

[۴۰۷]. لاویان، ۲۱:۷

[۴۰۸]. لاویان، ۲۱:۷

[۴۰۹]. لاویان، ۲۱:۷

[۴۱۰]. لاویان، ۲۱:۱۴

[۴۱۱]. لاویان، ۲۱:۱۵

[۴۱۲]. لاویان، ۱۰:۶

[۴۱۳]. لاویان، ۱۰:۶

[۴۱۴]. لاویان، ۱۰:۷

[۴۱۵]. لاویان، ۲۱:۱

[۴۱۶]. لاویان، ۲۱:۱۱

[۴۱۷]. لاویان، ۲۱:۱۱

[۴۱۸]. تثنیه، ۱۸:۱

[۴۱۹]. تثنیه، ۱۸:۱

[۴۲۰]. تثنیه، ۱۴:۱

[۴۲۱]. تثنیه، ۱۴:۷

[۴۲۲]. لاویان، ۱۱:۱۱

[۴۲۳]. لاویان، ۱۱:۱۳

[۴۲۴]. تثنیه، ۱۴:۱۹

[۴۲۵]. لاویان، ۱۱:۴۱

[۴۲۶]. لاویان، ۱۱:۴۴

[۴۲۷]. لاویان، ۱۱:۴۲

[۴۲۸]. لاویان، ۱۱:۴۳

[۴۲۹]. تثنیه، ۱۴:۲۱

[۴۳۰]. خروج، ۲۲:۳۱] ۳۰[

[۴۳۱]. تثنیه، ۱۲:۲۳

[۴۳۲]. پیدایش، ۳۲:۳۲ ]۳۳[

[۴۳۳]. لاویان، ۷:۲۶

[۴۳۴]. لاویان، ۷:۲۳

[۴۳۵]. خروج، ۲۳:۱۹

[۴۳۶]. خروج، ۳۴:۲۶

[۴۳۷]. خروج، ۲۱:۲۸

[۴۳۸]. لاویان، ۲۳:۱۴

[۴۳۹]. لاویان، ۲۳:۱۴

[۴۴۰]. لاویان، ۲۳:۱۴

[۴۴۱]. لاویان، ۱۹:۲۳

[۴۴۲]. تثنیه، ۲۲:۹

[۴۴۳]. تثنیه، ۳۲:۳۸

[۴۴۴]. لاویان، ۱۹:۲۶; تثنیه، ۲۱:۲۰

[۴۴۵]. لاویان، ۲۳:۲۹

[۴۴۶]. خروج، ۱۳:۳

[۴۴۷]. خروج، ۱۳:۲۰

[۴۴۸]. تثنیه، ۱۶:۳

[۴۴۹]. خروج، ۱۳:۷

[۴۵۰]. خروج، ۱۲:۱۹

[۴۵۱]. اعداد، ۶:۳

[۴۵۲]. اعداد، ۶:۳

[۴۵۳]. اعداد، ۶:۳

[۴۵۴]. اعداد، ۶:۴

[۴۵۵]. اعداد، ۶:۴

[۴۵۶]. اعداد، ۶:۷

[۴۵۷]. لاویان، ۲۱:۱۱

[۴۵۸]. اعداد، ۶:۵

[۴۵۹]. لاویان، ۲۳:۲۲

[۴۶۰]. لاویان، ۱۹:۹

[۴۶۱]. لاویان، ۱۹:۱۰

[۴۶۲]. لاویان، ۱۹:۱۰

[۴۶۳]. تثنیه، ۲۴:۱۹

[۴۶۴]. لاویان، ۱۹:۱۹

[۴۶۵]. تثنیه، ۲۲:۹

[۴۶۶]. لاویان، ۱۹:۹

[۴۶۷]. تثنیه، ۲۲:۱۰

[۴۶۸]. تثنیه، ۲۵:۴

[۴۶۹]. لاویان، ۲۵:۴

[۴۷۰]. لاویان، ۲۵:۴

[۴۷۱]. لاویان، ۲۵:۵

[۴۷۲]. لاویان، ۲۵:۵

[۴۷۳]. لاویان، ۲۵:۱۱

[۴۷۴]. لاویان، ۲۵:۱۱

[۴۷۵]. لاویان، ۲۵:۱۱

[۴۷۶]. لاویان، ۲۵:۲۳

[۴۷۷]. لاویان، ۲۵:۲۳

[۴۷۸]. تثنیه، ۱۲:۱۹

[۴۷۹]. تثنیه، ۱۵:۲

[۴۸۰]. تثنیه، ۱۵:۹

[۴۸۱]. تثنیه، ۱۵:۷

[۴۸۲]. تثنیه، ۱۵:۱۳

[۴۸۳]. خروج، ۲۲:۲۵ ]۲۴[

[۴۸۴]. لاویان، ۲۵:۳۷

[۴۸۵]. تثنیه، ۲۳:۱۹ ]۲۰[

[۴۸۶]. خروج، ۲۲:۲۵ ]۲۴[

[۴۸۷]. لاویان، ۱۹:۱۳

[۴۸۸]. تثنیه، ۲۴:۱۰

[۴۸۹]. تثنیه، ۲۴:۱۲

[۴۹۰]. تثنیه، ۲۴:۱۷

[۴۹۱]. تثنیه، ۲۴:۶

[۴۹۲]. خروج، ۲۰:۱۴ ]۱۳[

[۴۹۳]. لاویان، ۱۹:۱۱

[۴۹۴]. لاویان، ۱۹:۱۳

[۴۹۵]. تثنیه، ۱۹:۱۴

[۴۹۶]. لاویان، ۱۹:۱۳

[۴۹۷]. لاویان، ۱۹:۱۱

[۴۹۸]. لاویان، ۱۹:۱۱

[۴۹۹]. لاویان، ۲۵:۱۴

[۵۰۰]. لاویان، ۲۵:۱۷

[۵۰۱]. خروج، ۲۲:۲۱ ]۲۰[

[۵۰۲]. خروج، ۲۲:۲۱ ]۲۰[

[۵۰۳]. تثنیه، ۲۳:۱۵ ]۱۶[

[۵۰۴]. تثنیه، ۲۳:۱۶ ]۱۷[

[۵۰۵]. خروج، ۲۲:۲۲ ]۲۱[

[۵۰۶]. لاویان، ۲۵:۳۹

[۵۰۷]. لاویان، ۲۵:۴۲

[۵۰۸]. لاویان، ۲۵:۴۳

[۵۰۹]. لاویان، ۲۵:۵۳

[۵۱۰]. خروج، ۲۱:۸

[۵۱۱]. خروج، ۲۱:۱۰

[۵۱۲]. تثنیه، ۲۱:۱۴

[۵۱۳]. تثنیه، ۲۱:۱۴

[۵۱۴]. خروج، ۲۰:۲۰ ]۱۷[

[۵۱۵]. تثنیه، ۵:۲۱ ]۱۸[

[۵۱۶]. تثنیه، ۲۳:۲۵ ]۲۶[

[۵۱۷]. تثنیه، ۲۳:۲۴ ]۲۵[

[۵۱۸]. تثنیه، ۲۲:۳

[۵۱۹]. خروج، ۲۳:۵

[۵۲۰]. لاویان، ۱۹:۳۵

[۵۲۱]. تثنیه، ۲۵:۱۳

[۵۲۲]. لاویان، ۱۹:۱۵

[۵۲۳]. خروج، ۲۳:۸

[۵۲۴]. لاویان، ۱۹:۱۵

[۵۲۵]. تثنیه، ۱:۱۷

[۵۲۶]. لاویان، ۱۹:۱۵; خروج، ۲۳:۳

[۵۲۷]. خروج، ۲۳:۶

[۵۲۸]. تثنیه، ۱۹:۱۳

[۵۲۹]. تثنیه، ۲۴:۱۷

[۵۳۰]. خروج، ۲۳:۱

[۵۳۱]. خروج، ۲۳:۲

[۵۳۲]. خروج، ۲۳:۲

[۵۳۳]. تثنیه، ۱:۱۷

[۵۳۴]. خروج، ۲۰:۱۶ ]۱۳[

[۵۳۵]. خروج، ۲۳:۱

[۵۳۶]. تثنیه، ۲۴:۱۶

[۵۳۷]. تثنیه، ۱۹:۱۵

[۵۳۸]. خروج، ۲۰:۱۳

[۵۳۹]. خروج، ۲۳:۷

[۵۴۰]. اعداد، ۳۵:۳۰

[۵۴۱]. اعداد، ۳۵:۱۲

[۵۴۲]. تثنیه، ۲۵:۱۲

[۵۴۳]. تثنیه، ۲۲:۲۶

[۵۴۴]. اعداد، ۳۵:۳۱

[۵۴۵]. اعداد، ۳۵:۳۲

[۵۴۶]. لاویان، ۱۹:۱۶

[۵۴۷]. تثنیه، ۲۲:۸

[۵۴۸]. لاویان، ۱۹:۱۴

[۵۴۹]. تثنیه، ۲۵:۲ـ۳

[۵۵۰]. لاویان، ۱۹:۱۶

[۵۵۱]. لاویان، ۱۹:۱۷

[۵۵۲]. لاویان، ۱۹:۱۷

[۵۵۳]. لاویان، ۱۹:۱۸

[۵۵۴]. لاویان، ۱۹:۱۸

[۵۵۵]. تثنیه، ۲۲:۶

[۵۵۶]. لاویان، ۱۳:۳۳

[۵۵۷]. تثنیه، ۲۴:۸

[۵۵۸]. تثنیه، ۲۱:۴

[۵۵۹]. خروج، ۲۲:۱۸ ]۱۷[

[۵۶۰]. تثنیه، ۲۴:۵

[۵۶۱]. تثنیه، ۱۷:۱۱

[۵۶۲]. تثنیه، ۱۲:۳۲ ]۱۳:۱[

[۵۶۳]. تثنیه، ۱۲:۳۲ ]۱۳:۱[

[۵۶۴]. خروج، ۲۲:۲۸ ]۲۷[

[۵۶۵]. خروج، ۲۲:۲۸ ]۲۷[

[۵۶۶]. لاویان، ۱۹:۱۴

[۵۶۷]. خروج، ۲۱:۱۷

[۵۶۸]. خروج، ۲۱:۱۵

[۵۶۹]. خروج، ۲۰:۱۰

[۵۷۰]. خروج، ۱۶:۲۹

[۵۷۱]. خروج، ۳۵:۳

[۵۷۲]. خروج، ۱۲:۱۶

[۵۷۳]. خروج، ۱۲:۱۶

[۵۷۴]. لاویان، ۲۳:۲۱

[۵۷۵]. لاویان، ۲۳:۲۵

[۵۷۶]. لاویان، ۲۳:۳۵

[۵۷۷]. لاویان، ۲۳:۳۶

[۵۷۸]. لاویان، ۲۳:۲۸

[۵۷۹]. لاویان، ۱۸:۷

[۵۸۰]. لاویان، ۱۸:۸

[۵۸۱]. لاویان، ۱۸:۹

[۵۸۲]. لاویان، ۱۸:۱۱

[۵۸۳]. لاویان، ۱۸:۱۰

[۵۸۴]. لاویان، ۱۸:۱۰

[۵۸۵]. لاویان، ۱۸:۱۰

[۵۸۶]. لاویان، ۱۸:۱۷

[۵۸۷]. لاویان، ۱۸:۱۷

[۵۸۸]. لاویان، ۱۸:۱۷

[۵۸۹]. لاویان، ۱۸:۱۲

[۵۹۰]. لاویان، ۱۸:۱۳

[۵۹۱]. لاویان، ۱۸:۱۴

[۵۹۲]. لاویان، ۱۸:۱۵

[۵۹۳]. لاویان، ۱۸:۱۶

[۵۹۴]. لاویان، ۱۸:۱۸

[۵۹۵]. لاویان، ۱۸:۱۹

[۵۹۶]. لاویان، ۱۸:۲۰

[۵۹۷]. لاویان، ۱۸:۲۳

[۵۹۸]. لاویان، ۱۸:۲۳

[۵۹۹]. لاویان، ۱۸:۲۲

[۶۰۰]. لاویان، ۱۸:۷

[۶۰۱]. لاویان، ۱۸:۱۴

[۶۰۲]. لاویان، ۱۸:۶

[۶۰۳]. تثنیه، ۲۳:۲ ]۳[

[۶۰۴]. تثنیه، ۲۳:۱۷ ]۱۸[

[۶۰۵]. تثنیه، ۲۴:۴

[۶۰۶]. تثنیه، ۲۵:۵

[۶۰۷]. تثنیه، ۲۲:۲۹

[۶۰۸]. تثنیه، ۲۲:۱۹

[۶۰۹]. تثنیه، ۲۳:۱ ]۲[

[۶۱۰]. لاویان، ۲۲:۲۴

[۶۱۱]. تثنیه، ۱۷:۱۵

[۶۱۲]. تثنیه، ۱۷:۱۶

[۶۱۳]. تثنیه، ۱۷:۱۷

[۶۱۴]. تثنیه، ۱۷:۱۷

نویسنده: حسین سلیمانى

عضویت
اطلاع از
guest

1 نظر
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
نوش
امتیاز :
     

این ۶۱۳ دستور تورات نیست اول انگلیسیشو سرچ کن بعد مقاله بنویس