سر محور اساسى آئین زرتشت

با سر محور اساسى آئين زرتشت بیشتر اشنا شوید

اساس دیانت زرتشت

 

اساس دیانت زرتشت بر سه محور: ((اندیشه نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک ))، قرار دارد و به همان اندازه که تاکید بر راستى و درستى شده است ، به دورى از دروغ و ناپاکى توصیه گردیده است . چرا که دروغ گویان را به عذاب جهنم وعده داده و راستگویان را ثواب بهشت نوید داده است . بنابراین اساس این دیانت بر راستى و درستى بنا نهاده شده و نقطه ضد آن ردوغ و نادرستى است . تمام قواى عالم ناشى از راستى و ردوغ مى باشد.


در ((گاتها)) آمده : ((به بهترین سخنان گوش فرا دهید، میان دو آئین راستى و دروغ خود داورى کنید. در آغاز، هنگامى که این دو گوهر بیکدیگر پیوستند، زندگى و مرگ را پدید آوردند. لذا در این جهان دروغ پرستان گرفتار بدترین زندگى هستند و پیروان راستى از نیکوترین مکانها و جایگاهها برخوردارند.)) و این ، ثنویت اخلاقى آئین زرتشت را نشان مى دهد.

اساس دیانت زرتشت در اوستا

در ((یسناى ۴۶ / ۱۱)) آمده است که : ((راه نجات در اوستا راستى و درستى است ، بهشت به معنى جهان پاکى و راستى مى باشد و دوزخ ، خانه دروغگویان نامیده شده که تبهکاران در آن براى همیشه مخلد مى باشند.))
در ((یشت ۱۰))، آمده است که هدف زرتشت ، ((راستى )) است . ((دروغ )) با مرگ قرین است . در اوستا آمده که : بدمنشى که به ((میترا)) دروغ گوید، مرگ را به تمام سرزمینها مى آورد. در ((یسناى ۴۷ / ۲)) آمده است که : زرتشت از((اهورامزدا)) سئوال مى کند که : ((کیست که روز نخست پدر راستى گردید؟))
در ((یسناى ۳۱ / ۸)) آمده است که : ((توئى آفریننده راستى .)) در ((یسناى ۳۱ / ۲۰)) آمده است که : دوستدار راستى از ذلت بدور است . اما دروغ پرستان چنین خواهند بود.))


در ((یسناى ۴۹ / ۴)) آمده است که : دوزخ جایگاه دروغگویان است .))
در ((یسناى ۳۱ / ۱۰)) آمده است که : ((هیچ کس از شما نباید به سخنان دروغ و دستور دروغ پرست گوش دهد.)) در ((فرگرد ۴۵)) آمده است که : ((دوزخ )) رون مردى را دیدم که بدنش را ((کرم )) مى خورد. فرشته در پاسخ من گفت : این مرد در دنیا شهادت دروغ داده است .))
در ((فرگرد ۳۳)) آمده است که : ((مردى را دیدم در دوزخ ، که زبانش را کرم همى خورد، از فرشته پرسیدم : گناه او چه بوده است ؟ گفت : در دنیا دروغ گفته است .))
در ((وندیداد، فرگرد ۱۸ / ۱۷)) آمده است که :
((اى مردم ! برخیزید، بهترین پرهیزگارى را ستایش کنید. از سه چیز خوب (پندار، گفتار و کردار نیک ) برنگردید.))
در ((یسناى ۴۹)) مى گوید: ((در اوستا)) آمده است ، کسانى که با زبان خود در میان دوستان خشم و ستم را پراکنده سازند و مخالف تربیت ستوارن باشند، در آنها کردار زشت غالب است ، نه کردار نیک . و به سبب عقاید دروغشان به سراى دیو در آیند.))


در فرگرد ۲)) آمده است : ((دیدم روان مردى را که زبان او را از دهانش ‍ بیرون کشیده اندو ((خستران )) ( جانوران موذى همى جوند. سروش در پاسخ من گفت : این مرد به گیتىسخن چینى کرده است .))
در ((وندیداد، فرگرد ۴)) در رابطه با خلف وعده و بدعهدى نکوهش ‍ فراوان شده است . در ((اوستا)) آمده است : ((کسى که خلف وعده کند، دزدى وعده است . و باید شب و روز در فکرى وفاى به عهد بود.))
((اهورامزدا، شش نوع ((عهد)) مقرر داشت :
۱ عهد قولى ، ۲ عهد دستى (دست بهم دادن )، ۳ عهد رمزى که استخوان حیوان اهلى شکنند و به طرف وعده دهند)، ۴ عهد ستوردادن ، ۵ عهد غلام دادن ، ۶ عهد یک دهم دادن . عهد بعدى عهد قبلى را باطل مى کند.)) آنگاه سزاى بد عهد را تعیین فرموده که : ((در این دنیا باید صد تازیانه بخورد و در آن دنیا متحمل گناهان صدها هزار از اقرباى خود گردد.))
در ((فرگرد ۵۹)) آمده است که : ((دوزخ روان عهد شکن را دیدیم که او را مهمیز کشیده و سنگ و تبر زین بر او مى کوبند.))
در ((یسناى ۴۴)) آمده است که : ((چیست سزاى آن کس که در این جهان به ((وعده )) خود وفا نکرده و ((مزد)) کار و خدمت دیگرى را نپرداخته است ؟))


و ((وندیداد ۱۸)) آمده است : ((دیو در پاسخ سروش گفت : چهار دسته از مردم مرا بدون مجامعت ، حامله کنند: ۱ کسانى که چیز کم قیمت به مردم پرهیزگار دهند…))
در ((ارتاویرافنامه ، باب ۲۷۸)) آمده است که : ((روان مردى را دیدم که خاک و خاکستر به خوردش مى دهند. از فرشته سئوال کردم . در پاسخ من گفت : این مرد در دنیا ((دلو)) و ((سنگ اندازه )) در دست نداشت و آبدر شراب ریخت و خاک به غله آمیخت و به بهاى گران فروخت و از نیکان چیز دزدید و ربود.))
در ((فرگرد ۴۹ و ۸۰)) آمده است که : ((روان گران فروشى را در ((دوزخ )) آویزان دیدم ، و نیز زمین خوارى را دیدم که مدفوع و پلید آدمى و حیوان همى خورد.))

 

منبع : کتاب تاریخ ادیان و مذاهب جهان جلد اول اثر عبداللّه مبلغى آبادانى

نشر الکترونیکی به کوشش اِنی کاظمی در سایت تاریخ ما.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن