آموزه هاى پاک بوم.

یکى از شاخه هاى کهن دیانه بودایى هندى گویا بر نظاره بر تجسّم  ِ تمثال بودا تأکید داشته است. در مهایانه آغازین، این نظاره با تجسّم بودا امیتابه شهره شد. منابع هندى این مکتب را در سه متن مى توان یافت، یعنى در دو سوره سوکاوتى ویوهه پیدا شد، که در ژاپن به کمال رسید ]۱۰۸:۲۱۵ ـ ۷۶; ۲۵: ۲۷۳ ـ ۸۰[. پرستش امیتابه به مثابه جزیى از کل مهایانه به دوران باستان باز مى گردد. بسیارى از آموزگاران چینى در رواج دیانه بر امیتابه و خواندن  ِ نام او نقش داشتند. اما تا این اواخر حقیقتاً چینگ تو به شکل یک مکتب مجزا و مستقل در نیامده بود. دراصل کانونى براى آثار دائوـ چو، مکتب پاک بوم در ژاپن، به کامیابى عظیمى رسید، و سرانجام به مکتبى بزرگ و بى همتا بدل شد ]۲۳: ۳۳۸ ـ ۵۰; ۹۲[.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها