تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس اسکناس های دوران قاجار

١ تومانى

نمونه هایى از اسکناس هاى بانک شاهنشاهى ایران [بانک انگلیسى] که تا پایان سلطنت قاجاریه و نیز تا اوایل سلطنت پهلوى اول در ایران تنها با تصویر ناصرالدین شاه قاجار و در دو سرى ١ و ٢ منتشر شدند:

عکس اسکناس های دوران قاجار
۵ تومانى (نمونه ى بانکى)
عکس اسکناس های دوران قاجار
٢۵ تومانى (نمونه ى بانکى)
عکس اسکناس های دوران قاجار
٢ تومانى
عکس اسکناس های دوران قاجار
مجدداً ۵ تومانى

فقط در یزد ادا خواهد شد :  یعنى اینکه معادل وجه اسکناس به مسکوکِ نقره یا طلا تنها با مراجعه به شعبه ى بانک شاهنشاهى در شهر یزد امکانپذیر است و نه در هر شهرى. این راه حلى بود جهت مقابله با بحرانى که بانک استقراضى روس در رقابت با بانک شاهنشاهى ایران (بانک انگلیسى) با تحریک مردم به هجوم به شعبات بانک و تبدیل اسکناس ها به سکه هاى نقره و طلا به وجود آورده بود.

عکس اسکناس های دوران قاجار
١٠٠ تومانى
عکس اسکناس های دوران قاجار
٢٠ تومانى
عکس اسکناس های دوران قاجار
١ تومانى
عکس اسکناس های دوران قاجار
٢ تومانى
عکس اسکناس های دوران قاجار
۵ تومانى
عکس اسکناس های دوران قاجار
٣ تومانى
عکس اسکناس های دوران قاجار
١٠ تومانى
عکس اسکناس های دوران قاجار
پشت ١٠ تومانى
عکس اسکناس های دوران قاجار
١ تومانى
عکس اسکناس های دوران قاجار
پشت ١ تومانى

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن