تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

آقت

آقت قهرمان اوگاریت

آقت/Aqhat/ آقت ، قهرمان یک داستان اورگاریتی است که بخشی از آن، بر روی چندین لوحه حفظ و به وسیله الی ملک Elimelek، کاتب نوشته‌شده و از بایگانی رأس شمرا Ras šemra، به‌دست‌آمده است.دانل Danel از پادشاه خود می‌نالد، زیرا پسری ندارد و از…