کاهن بابلی ، بروسوس

بروسوس / Brossus/ کاهنی بابلی که در زمان آنتیوکوس Antiochus اول (سدۀ سوم پیش از میلاد) می‌زیست او را مؤلف کتابی موسوم به بابیلونیاکا Babyloniaca می‌دانستند که به زبان یونانی...