مرور برچسب

اديان كهن

مهر پرستى و تقدس عدد (( هفت ))

قداست اعداد در بيشتر اديان كهن به چشم مى خورد. در ميترائيسم عدد((هفت )) مقدس است : هفت طبقه زمين ، هفت مقام ، هفت سياره و در معبد: هفت طاقچه ، هفت در، و... در مهر پرستى رسيدن به مقام بالا داراى مراسم و شرايطى بود و براى اين كار، فرد بايد…

قدیس آوگوستینوس / کلیسا و دنیا

استدلال آوگوستينوس عليه شرك، آخرين رديه در بزرگترين مناظرات تاريخي بود. شرك از نظر محتواي اخلاقي به منزلة اشتغال به لذات نفساني بر جاي ماند؛ اما از لحاظ مذهبي، فقط به شكل مراسم و آداب كهني كه مورد غمض عين يا پذيرش توأم با دگرگونسازي يك…