مرور برچسب

اروپا باستان

بریتانیا انگلستان می‌شود : ۳۲۵-۵۷۷

در بريتانيا، زير سلطة امپراطوري روم، تمام طبقات،‌ به جز دهقانان صاحب زمين، مرفه شدند. املاك بزرگ به زيان اين دهقانان وسعت يافت؛ در بسياري از موارد، مالكان بزرگ دهقانان آزاد را مي‌خريدند، و دهقانان يا به رعيت تبديل مي‌شدند يا به پرولتارياي…

پایان سفر یولیانوس امپراطور روم

آخرين رؤياي بزرگ او رقابت با سوروس و ترايانوس بود: مي‌خواست پرچم روم را در پايتختهاي ايران برافرازد و يك بار براي هميشه تهديد ايران را نسبت به امنيت امپراطوري روم پايان دهد. با شوقي وافر ارتش خود را بياراست، افسران خويش را برگزيد،‌ دژهاي…

امپراطور مشرک

اكنون يوليانوس سي و يك ساله بود. آميانوس، كه غالباً او را مي‌ديد، چنين وصفش مي‌كند: ميان بالا بود. زلفش چنان نرم و صاف بود كه گويي تازه شانه زده است. ريشش زبر بود و چنان آرايش شده بود كه همواره نوك تيز باشد. چشماني درخشان و شرربار داشت كه…

قیصر جدید در تاریخ اروپا

فلاويوس كلاوديوس يوليانوس، برادرزادة قسطنطين، به سال 332 در قسطنطنيه در خانوادة سلطنتي بزاد. پدر، برادر مهتر، و بيشتر عموزادگانش در قتل عامي كه ديباچة سلطنت پسران قسطنطين بود كشته شدند. وي را به نيكومديا فرستادند تا تحت تربيت اسقف ائوسبيوس…

مسیحیان و مشرکان

در اين جهان مديترانه‌اي قرن چهارم، كه در آن دولت وابستگي بسيار به دين داشت، امور كليسايي چندان آشفته بود كه دولت احساس كرد بايد در رموز الاهيات نيز دخالت كند. مباحثة بزرگ ميان آتاناسيوس و آريوس با تشكيل «شوراي نيقيه» (325) خاتمه پذيرفت.…

میراث قسطنطین

در سال 335، امپراطور قسطنطين (كونستانتينوس) چون مرگ خويش را نزديك يافت،‌ پسران و برادرزادگانش را نزد خود فرا خواند و، از سر اميدي خوشباورانه، حكومت امپراطوري وسيعي را كه به دست آورده بود ميان آنان تقسيم كرد. غرب را، كه شامل بريتانيا و گل و…