مرور برچسب

اساطیر سامی

میلکوم ، خدای سامی

میلکوم/ milkom/ _خدای سامی غربی این نام احتمالاً از کلمۀ mlk به معنی «پادشاه» مشتق شده است. در طی هزارۀ اول پیش از میلاد، او را به‌عنوان خدای ملی آمون Ammon می‌شناختند و چندین بار از او در تورات به‌عنوان («پلیدی آمون») یادشده است، زیرا…

موت، خدای سامی

موت/ mot/_ خدای سامی غربی ریشه شناسی نام او از صورت سامی mwt* به معنای« مردان» است و در زبان اکدی کلمۀ موتوم mutum به معنای« مرگ» است. او را به‌صورت خدای مرگد. آورده اند. مردان به معنای« خورده شدن» به‌وسیلۀ موت است. او را عمدتاً از متون…

ملک ، خدای سامی

ملک/Malik/-خدای سامی نام او به معنای پادشاه است. او ظاهراً خدای مهمی در ابلا Ebla بود و در آنجا، افراد بسیاری به اسم او نامگذاری می‌شدند. اما او فقط به ندرت در متون پرستشی رسمی یا فهرست‌های قربانی ظاهر می‌شود. شاید او فقط خدایی واقعی نبود…

ملقارت، خدای سامی غربی

ملقارت/melqart/-خدای سامی غربی نام او به معنای «پادشاه شهر است.» در دورۀ فنیقی ها، او خدای عمده صور و بعداً خدای مستعمرات یعنی کارتاژ carthage (غرطاجنه) بود که به نام خدایش نامیده شد. نام او برای نخستین بار در عهدنامه ای میان اسر حدون…

کاموش، خدای سامی

کاموش/ Kamoš/کامیش / Kamiš/ خدای سامی باستانی که ریشه شناسی نام او دانسته نیست. در طی هزارۀ دوم پیش از میلاد، او را به‌طور گسترده ای در سوریه، ابلا و کرکمیش kakamish می‌پرستیدند. در طی هزارۀ اول پیش از میلاد، او به‌عنوان خدای ملی مو آبی ها…

بعل ، لقب چندین خدای سامی غربی

بعل / Baal/(_ تصویر ۵) بعل لقب چندین خدای سامی غربی و به معنای فرمانروا است، بیشتر خدایانی که نام او را داشته‌اند مربوط به آب و هوا و دارای ویژگی‌های مشابه بودند. آن‌ها را می‌توان به‌وسیلۀ صفاتشان شناخت که به شهرها یا کوه‌ها به‌طور جدا جدا…

اشتار، الهه سامی غربی

ایشتار/ اشتار/ Ištar/Ištar/نام این الهه احتمالاً، در رابطه با آتار/ آتار Attar/ Attart سامی غربی است که در متنی از اوگاریت، کتاب عهد عتیق و در عربستان جنوبی و ماری در دورۀ پیش _ سارگونی یافت شده است. این اصطلاح ظاهراً در آغاز، برای…

قونیر شا، خدای سامی غربی

( ال) قونیر شا /(EL)qunirša)/_خدای سامی غربی این نام از قن راس «qnrs» یعنی« آفرینندۀ زمین» مشتق شده است. در یک اسطورۀ کنعانی که بخشی از آن در یک متن هیتیایی حفظ‌شده، سخن از روابط بد خانوادگی با آشرتو Ašertu(= اشتارت ) به میان می‌آید. این…

ال ، وجه تسمیه های کلی برای« خدا »در همۀ زبان‌های سامی

ال/ ایلو/EL/ Illu/ ال el یا ایل ( لو) Ill(u) وجه تسمیه های کلی برای« خدا »در همۀ زبان‌های سامی است ( مقایسه شود با الله). ریشۀ این اصطلاح موردبحث است آلبرایت Albright معنای « رهبر »را برای آن پیشنهاد می‌کند. برای نخستین بار در میان نام‌های…

ااِ ، خدای اکدی

 اا /EA/ همچنین آی( ی) آ Ay(y)a؛ خدای اکدی نام این خدا احتمالاً سامی است، هرچند هیچ ریشه شناسی قابل‌اعتمادی در دست نیست. دبیران بابل باستان  آن را از ااِEa سومری به معنای « خانه آب» مشتق  می‌دانستند. در متون ادوار سومری و سارگونی…

آیّا، الهه سامی

آیّا/ Ayya/ نام او به‌صورت« آ_آ A_A» نوشته می‌شود وآیا، یک الهۀ سامی باستانی است که نامش در اسامی شخصی سیپار در سومری کهن یافت می‌شود. این الهه نظر می‌رسد که اصلاً یک خدای ستاره‌ای بوده است و این مطلب از صفات سومری از برمی‌آید:«سود_ آگاهی=…

آنات، الهه سامی غربی

آنات/ Anat/ الهۀ سامی غربی که نام او در متون او کاربرد Ugarit به‌صورت انت nt' آمده است.ازلحاظ ریشه شناسی شاید در ارتباط با اتوettu آکدی یعنی «ارادۀ فعال» باشد. آنات، در سراسر نواحی غربی خاورمیانه همچون در مصر ، از اواسط هزارۀ دوم  پیش از…