مرور برچسب

اشکال فلسفه در هند باستان

شش دستگاه فلسفه برهمنی در هند باستان

قدمت فلسفه هندي - سهم برجستة آن – دانشمندان آن – اشكال – مفهوم ذهني درست پنداري – مفروضات فلسفه هندي تقدم هند در فلسفه روشنتر از طب است، گرچه خاستگاههاي فلسفه هم در پردة ابهام است، و هر نتيجه‌اي خود در حد يك فرضيه خواهد بود. برخي از…