تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

الهه آناتولیایی

هالما شوایت ، الهۀ آناتولیایی

هالما شوایت/Halmaš/_الهۀ آناتولیایی نام هالما شوایت/هالنا شوایت Halnašuit به نظر می‌رسد که از کلمۀ حاتی ha-nua(š) به معنای «نشستن» مشتق شده باشد.در کتیبه‌های هیتیایی، به‌ویژه در تشریفات مربوط به تطهیر قصر، آن الهه به‌صورت تجسم تخت…

ملکۀ نشا و کودکانش

ملکۀ نشا و کودکانش/ The Queen of neša and her children/ اسطورۀ آناتولیایی؛ احتمالاً دارای اصل حاتیایی، که به هیتیایی ترجمه شد. یک سال ملکه نشا که نامش ذکر نشده است، سی پسر زایید، اما درباره تعداد فراوان کودکانش نگران شد و تصمیم گرفت که آن…

مزولّا ، الهه آناتولیایی

مزولّا/muzella/-الهۀ آناتولیایی دختر هوا-خدا و خورشید-خدای آرّینا Arianna است. این الهه غالباً در متون هیتیایی، همراه با مادرش به‌عنوان واسط میان بشر و خدایان بزرگ مورد استمداد قرار می‌گیرد. منبع:کتاب تاریخ اساطیری ایران،…

للوانی ، الهه ارواح جهان فروردین

للوانی / للووانی/ Lelwani/ Leluwani/ الهۀ ارواح جهان فرودین نزد آناتولیایی ها که در متون هیتیایی نامش به‌صورت ارش کی گال EREŠ. KI. GAL نوشته می‌شود. در طی سلطنت هیتی های کهن، خدای جهان فرودین و مذکر بود. چنان‌که از لقب های او یعنی سرور یا…

کوبابا ، الهه آناتولیایی

کوبابا / kubaba/الهۀ آناتولیایی یا شاید سوریه ای و دارای اصل و منشأ مربوط به شمال بین‌النهرین، این الهه نخستین بار به‌عنوان خدای عمدۀ کرکمیش ( بر طبق نوشته‌های هیتی ها و لوویایی ها) ظاهر می‌شود. در طی امپراتوری نو_ هیتیایی مراسم پرستش…

شاروما ، خدای آناتولیایی

شاروما / šarruma/ _ خدای آناتولیایی نام او غالباً به‌صورت LUGAL ma نوشته می‌شود. از زمان شوپی لولیوما shuppiluma اول در میان خدایان امپراتوری هیتی ظاهر می‌شود. اما تنها به‌عنوان خدای توت هالیا Tuthalia ی چهارم به مقامی ارجمند رسید. به همین…

خورشید_ اله‍ۀ آرینا، خدای آناتولیایی

خورشید_ اله‍ۀ آرینا/ Sun- goddess of Arinna/_ خدای آناتولیایی در کتیبه‌های هیتیایی این الهه معمولاً با عنوان اتو اورو آریناAUTuRuArina  بر طبق مرکز پرستش عمده اش آرینا ظاهر می‌شود ‌به این الهه می‌توان به‌درستی به‌عنوان « یکی از آرینا ها»…

حپات، الهه آناتولیایی

حبات / حپات/Hebat/ Hepat/ یک الهۀ آناتولیایی که مورد پرستش هیتی ها و هوریانی ها بود. این الهه نخستین بار در متون پیش _ سارگونی، بعدها در نام‌های مؤنث بی‌شمار از روی بایگانی‌های بغازکوی، آلالاخ Alalakh و اوگاریت در طی هزارۀ دوم پیش از میلاد…

آلّانزو الهه آناتولیایی

آلّانزو/Allanzu/ اله‍ۀ آناتولیایی Anatolian دارای اصل و منشأ هوریانی Hurrian . این نقطه عمدتاً  در کیزوواتنا kizzuwatna مورد  پرستش بود . در نقوش صخره‌ای یازیلی کایا yazili kaya ،او به‌عنوان دختر تشوب Tešub و حباب Hebat و مشابه مؤنث او،…