مرور برچسب

امپراطوري روم

بریتانیا انگلستان می‌شود : ۳۲۵-۵۷۷

در بريتانيا، زير سلطة امپراطوري روم، تمام طبقات،‌ به جز دهقانان صاحب زمين، مرفه شدند. املاك بزرگ به زيان اين دهقانان وسعت يافت؛ در بسياري از موارد، مالكان بزرگ دهقانان آزاد را مي‌خريدند، و دهقانان يا به رعيت تبديل مي‌شدند يا به پرولتارياي…

تاریخچه‌ای از ایتالیا

در اواخر قرن چهارم، امپراطوري روم غربي از لحاظ استعلا و انحطاط ، زايندگي و ستروني ادبي، شكوه سياسي و انحطاط نظامي وضع بغرنجي داشت. گل رو به سعادت مي‌رفت و سيادت ايتاليا را از هر حيث تهديد مي‌كرد. از جمعيت تقريباً هفتاد ميليوني امپراطوري،…

امپراطوران نجاتبخش روم باستان :‌ ۳۶۴-۴۰۸

در اين بحران، امپراطوري روم باز هم فرمانروايان لايقي بارآورد. پس از مرگ يوويانوس، ارتش و سنا سلطنت را به والنتينيانوس سپرده بودند، كه سربازي بود ساده و خشن، با خصالي شبيه وسپاسيانوس. وي با موافقت مجلس سنا برادر كهتر خود، والنس، را به عنوان…

مرز تهدید شده روم باستان ، ایران

ايران فقط يك بخش از مرز شانزده هزار كيلومتري روم را تشكيل مي‌داد. در طول اين مرز، امپراطوري روم، متشكل از دهها ملت، در هر نقطه و هر لحظه در معرض تهاجم اقوامي بود كه تمدن به فسادشان نكشيده بود ولي در ضمن در حسرت استفاده از ثمرات آن بودند.…

میراث قسطنطین

در سال 335، امپراطور قسطنطين (كونستانتينوس) چون مرگ خويش را نزديك يافت،‌ پسران و برادرزادگانش را نزد خود فرا خواند و، از سر اميدي خوشباورانه، حكومت امپراطوري وسيعي را كه به دست آورده بود ميان آنان تقسيم كرد. غرب را، كه شامل بريتانيا و گل و…