مرور برچسب

انقلاب اسلامی ایران

با ۱۰ انقلاب تاریخ‌ساز جهان آشنا شوید

 حوادثی در طول تاریخ تمدن بشر رخ داده که سرنوشت انسان‌ها را دستخوش تغییر کرده است. انقلاب‌ها زمانی موجودیت یافتند که افرادی عادی متحد شدند و رژیمی را سرنگون کردند. این جنبش‌ها بر اساس همبستگی و یکپارچگی حزب‌ها شکل گرفت و بعضی از آن‌ها…