مرور برچسب

اولین پول کاغذی در تاریخ کره

گاه شمار تاریخ کره

این نوشتار گاه شمار تاریخ کره می باشد.بعضی از تاریخ های قبل از قرن پنجم میلادی تقریبی و احتمالی می باشد. ما قبل تاریخ: هزاره پانصدم قبل از میلاد:آغاز دوران پارینه سنگی. هزاره هشتم قبل از میلاد:دوران میان سنگی سفالین…