مرور برچسب

ایشتوویگو

ایرانیان باستان به راستی چه کسانی بودند؟

شاهنشاهی هخامنشی تفاوتی واضح با اسلاف خود داشت. آن نخستین امپراتوری دنیا بود. می‌توان گفت که یک امپراتوری آفریقایی-اروسیایی بود، چون مستمل بر قسمت هایی از آفریقا و آسیا و اروپا می‌شد. ایرانیان، ساکنان باستانی آنچه اکنون ایران است، یکی از…

ایشتوویگو آخرین پادشاه ماد

ایشتوویگو (به اکدی:Iš-tu-me-gu، در تاریخ هرودوت: آستیاگ (Astuágēs)، در گزارش کتسیاس: Astuígas و Astuigâs آخرین پادشاه ماد بود که از سال ۵۸۵ تا ۵۵۰ پیش از میلاد حکومت کرد. او شوهر خواهر کرزوس، فرمانروای لیدیه بود. او ۳۵ سال حکومت کرد، که…

ارمنستان در دوران ماد

بنا بر آنچه موسس خورناتسی آورده، در جنگ‌های میان دو دولت اورارتو و آشور، ارمنیان نه تنها همواره متحد مادها بوده‌اند بلکه روابط بسیار نزدیک و محکمی نیز میان آنها برقرار بوده اما این روابط نزدیک بر اساس آنچه که گزنفون می‌گوید چندان به درازا…