مرور برچسب

بازرس مخفی سلسله چوسان

پارک مون سو

بازرس مخفی که فاسدان را مجازات کرده و به فقرا کمک می نمود: در اواخر سلسله چوسون فساد در فرمانداری های محلی شیوع پیدا کرده بود.اگر امول مردم مصادره شده یا توسط مقامات محلی مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند، آنها جایی برای دادرسی نداشتند.اما کسی…