مرور برچسب

بازرگانان هند و اریایی

جامعه هند و آریایی

گله‌داران- برزگران- پيشه‌وران- بازرگانان- سكه و اعتبار- اصول اخلاقي- ازدواج- زن اين هنديان آريايي چگونه مي‌زيستند؟ در آغاز با جنگ و غارت؛ سپس با گله‌داري، كشاورزي، و صنعت به شيوة روستايي، كه بي‌شباهت به صنعت قرون وسطاي اروپا نبود؛ زيرا…

هند و آریاییها

بوميان – مهاجمان – جامعة روستايي- طبقه- جنجگويان- براهمه- بازرگانان – كارگران –نجسها با آنكه ميان آثار بازماندة سند و ميسور پيوستگي هست، حس مي‌كنيم كه در آگاهي ما، از روزگار رونق موهنجو- دارو تا آمدن آرياييها، شكاف بزرگي وجود دارد؛…