مرور برچسب

بازرگانان چینی

فروشگاهها در چین

كارهاي دستي – ابريشم – كارخانه‌ها – اصناف – باربران – راهها و ترعه‌ها – بازرگانان – پول و برگ اعتبار – سكه‌ها – تورم پول كاغذي تا سدة هجدهم كه اروپا به صورتي صنعتي درآمد، هيچ سرزمين از لحاظ صناعت به پاي چين نمي‌رسيد. هر چه در تاريخ…