مرور برچسب

با فلسفه آفرينش از ديدگاه آئين جين اشنا شوید

فلسفه آفرینش از دیدگاه آئین جین

آئين جين در مورد آفرينش جهان به نوعى ثنويت دعوت مى كند. اين آئين معتقد به اصالت روح و اصالت ماده است : جهان هستى مركب از ((جيوا)) و ((اجيوا)) است .