مرور برچسب

بیبلس

درباره معماری فنیقی چه می‌دانیم؟

معماری فنیقی ویژگی‌های نوع‌نمون و بارزی دارد، از جمله معبدهای عظیم با دو ستون‌ شکوهمند در دو طرف رواقِ ورودی که با پلکان کوتاهی به حیاط پرستشگاه می‌رسد. محوطه‌های پرستشگاهی فُنیقی دربردارندۀ فضاهای عبادی گوناگون، مثلن زیارتگاه‌های مکعب‌شکل…