مرور برچسب

تاثیر گذاری معماری ساسانی

تاثیرات معماری ساسانی در مسجد جامع عتیق اصفهان

عظمت و شکوه معماری عصر سلجوقی در یکی از بزرگترین، زیباترین و باشکوه ترین مساجد جهان یعنی مسجد جامع اصفهان کاملاً مشهود است. این مسجد در عهد سلجوقی و به دستور ملکشاه در محل قدیمی ساخته شد که در دوره های بعد بارها تغییراتی در آن ایجاد شد و