مرور برچسب

تاجلی بیگم

تاجلی بیگم همسر شاه اسماعیل یکم

تاجلی بیگمنگاره‌ای از تاجلی بیگمملکه مادرتصدی ۱۵۲۴–۱۵۴۰پیشین عالمشاه بیگمپسین سلطانم بیگمملکه همسرحکمرانی ۱۵۰۳–۱۵۲۴جانشین سلطانم بیگمزاده ۱۴۸۸ میلادی موصل،…