مرور برچسب

تاریخچه حضرت داوود

یافته های جدید چه حرفی در مورد سلطنت داوود و سلیمان نبی دارند؟

یک مطالعه جدید این ادعا را مطرح کرد که احتمالا بعد از کش‌ و قوس‌ های بیشمار در مورد واقعیت داشتن یا نداشتن سرحدات سلطنت داوود و سلیمان بر پایه آن چیزی که در انجیل روایت شده است، این قلمرو در واقع وجود داشته است.