مرور برچسب

تاریخچه عزاداری عاشورا

ریشه های عزاداری محرم و عاشورا

شعار هایی که چند قرن است شیعیان برپا میدارند، به وسیله آل بویه آغاز گردید. توجه آل بویه به شعارهای مذهب شیعه و برپا داشتن آنها ، ناشی از علاقه نسبت به اهل بیت و ضدیت با اعمال بنی امیه بود. از جمله کارهای بنی امیه این بود که روز عاشورا را