مرور برچسب

تاریخچه غار قلعه بزی

تاریخچه غار قلعه بزی

غار قلعه بزی در جنوب غرب استان اصفهان در حوالی مبارکه قرار دارد و در آن تعدادی بقایای استخوانی مانند غزال و بز وحشی، آثار ذغال و ابزار سنگی پارینه سنگی میانی از 100 تا 40 هزار سال پیش کشف شده است.