مرور برچسب

تاریخ آل بویه

سلسه آل بویه و ایجاد و گسترش تشیع در ایران

این دودمان را سه برادر به نام های علی، احمد و حسن بنا نهادند، این دودمان در زمان عضدالدوله به اوج توان سیاسی خود دست پیدا کرد.دودمان آل بویه توسط علی، حسن و احمد، پسران ابوشجاع بویه بنا نهاده شد. ابوشجاع از قبیله شیر ذیل آوند محسوب می

اوضاع مردم و دولت در زمان آل بویه

 اوضاع اداری  امیر در رأس دولت آل بویه شخص امیر (امیرالامراء) قرار داشت، که از قدرت نامحدودی برخوردار بود. بی‌شک عمادالدوله علی اولین امیر الامرای آل بویه است و اگرچه رسماً این عنوان را نداشت، اما به دلیل آنکه بزرگترین عضو خاندان بود و دو…

آل بویه چگونه شکل گرفت؟

 آغاز به کار آل بویه آل بویه  منسوب به یکی از بزرگان دیلمی به نام ابوشجاع بویه بن فنا خسرو هستند که پس از به دست گرفتن قدرت نسبت خود را به بهرام گور ساسانی رساندند. نسبی که به نوشته ی بسیاری از محققان جعلی است. چنانکه اشاره شد به دلیل سقوط…