برچسب: تاریخ عیلام

تمدن عيلام

تمدن عیلام

تمدن شوش- چرخ کوزه‌گری- چرخ ارابه چون خواننده به نقشه جغرافیای  مراجعه کند و انگشت خود را از مصب رود دجله بر خلیج فارس تا شهر عراقی‌العماره حرکت دهد و،...