مرور برچسب

تحریر اقلیدس

دیدگاه مورخان گوناگون درباره خواجه نصیرالدین طوسی

دیدگاه ها شگفتا! با این همه تحول و تغییری که در جهان علم روی داده و با گذشت هفتصد سال هنوز این کتاب کشف القناع خواجه نصیر طوسی به قوت و اعتبار خود باقی است و جهانیان با همان مثلثاتی سروکار دارند که از خواجه نصیر آموخته اند. فی الواقع