مرور برچسب

تصاویر خشیارشا

خلاصه ای از زندگی خشیارشا

خلاصه ای از زندگی خشیارشا   او پسر داریوش بود.در ابتدای دوران حكومت خود شورش مصر و بابل را فرو نشاند. او در سال 480پ م به یونان حمله كرد و آتن را تصرف كرد ولی در اواخر جنگ مجبور به بازگشت به ایران شد و سپاه خود را به یكی از سردارانش