مرور برچسب

تصاویر داریوش سوم

خلاصه ای از زندگی داریوش سوم

خلاصه ای از زندگی داریوش سوم   داریوش سوم آخرین شاه از سلسله هخامشنشی بود. او نوه داریوش دوم، فرماندار ارمنستان بود. ظاهرا باگواس وزیر اردشیر او را به شاهی رساند تا خود بتواند امور را در دست گیرد، زیرا او را فردی ضعیف شناخته بود. ولی