مرور برچسب

تصویر سنگ نبشته حرمسرا خشایارشا

سنگ نبشته حرمسرا خشایارشا

گوید خشیارشا : داریوش شاه را پسران دیگر هم بود .اما اراده اهورامزدا چنان بود که داریوش پدر من مرا جانشین خود کرد . آنگاه که پدر من داریوش از این جهان رفت به خواست اهورامزدا من به جای پدرم شاه شدم و بر تخت نشستم