مرور برچسب

ته جانگ

گوم موجام

گوم موجام (؟-670) رهبر نظامی جنبش کوتاه مدت احیای گوگوریو بعد از سقوط آن بدست شیلا در اواخر قرن هفتم میلادی بود. بعد از سقوط پادشاهی به دست تانگ و شیلا در سال 668، او جنبش مقاومتی را در حوزه رودخانه ته دونگ بر افروخت و در سال 670 آنسونگ…