مرور برچسب

جایگاه آلب ارسلان

ماجرای خواندنی قتل آلب ارسلان

آلب ارسلان (به معنای شیر شرزه) است. آلب ارسلان پسر چغری بیگ و دومین حکمران سلجوقی ایران (پس از عمویش طغرل) ۱۵ دسامبر ۱۰۷۲ (۲۴ آذرماه) درگذشت و در مرو دفن شد. وی پنج روز قبل از مرگ در حضور جمع دستور اعدام یوسف خوارزمی فرمانده یک دژ نظامی…