مرور برچسب

جنگ های ایران و روسیه

همه چیز در مورد جنگ های ایران و روسیه در زمان قاجار به فرماندهی عباس میرزا

جنگ تفلیس:رابطه ایران و روسیه در دوره قاجار خصوصا در زمان فتحعلی شاه خصمانه و حالت درگیری داشت. در زمان فتحعلی شاه دو دوره جنگ طولانی بین ایران و روسیه در می گیرد و طی این جنگ ها دولت انگلستان با دسیسه افکنی…