مرور برچسب

جنگ های صلیبی

نخستین جنگ صلیبی و وقایع آن

نخستین جنگ صلیبیبخشی از جنگ‌های صلیبیتسخیر اورشلیم بوسیلهٔ نیروهای صلیبی در ۱۵ ژوئیهتاریخ ۱۰۹۵–۱۰۹۹ میلادیمکان بیشتر در شام و آناتولینتیجه پیروزی صلیبی‌هاتغییرات قلمرو تسخیر اورشلیم…

علت بروز جنگ‌ های صلیبی

ریشه جنگ‌های صلیبی را بایستی در حمله مسلمانان (711) و شکست آنان از مسیحیان (ژرمن‌ها) تحت فرماندهی شارل مارتل (732) در پو آتیه فرانسه جستجو کرد. حمله مسلمانان به اروپای قرون‌وسطی نعمتی بود برای مسیحیان ،زیرا مسیحیان ،زیرا اینان از یک زندگی…

انتقام گرفتن یک فرد نابینا از کسی که وی را کور کرده بود

انریکو داندولو چهل و یکمین رئیس جمهور ونیز بود. وی در جریان سفر به امپراتوری روم شرقی در سال ۱۱۷۱ میلادی، نابینا گشت. بر اساس افسانه های شنیده شده، این کار به دستور امپراتور مانوئل یکم انجام گرفت. برخی افراد کل ماجرا…