مرور برچسب

حاشیه نشینی

دموکراسی نیمه تمام

اصلاحات ارضی یا لغو نظام ارباب و رعیتی که به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه شکل گرفت از برنامه هایی بود که به دستور محمدرضا پهلوی و در زمان نخست وزیری علی امینی و اسدالله علم پیاده شد. این اصل نخستین اصل آنچه منشور انقلاب شاه و مردم