مرور برچسب

حسن بن رجاء

تأثیر ادبیات پارسی در عربی

ادب پارسی از چند طریق در ادب عرب تأثیر مهمی کرد:الف) بسیاری از ایرانیان که به دین اسلام در آمدند، زبان تازی را فرا گرفتند‌ و به اندازه ای در این زبان مهارت یافتند که به سرودن شعر عربی پرداختند. از مشاهیر این ‌طبقه ، زیاد اعجم ، فرزندان…