مرور رده

ادبیات در عهد باستان

 

پایه و اساس زبان فارسی امروز ،زبان قوم پارس است ک پس از اینکه به ایران وارد شدند  ودر جنوب غربی فارس سکونت کردند و حکومت هخامنشینی را پایه ریزی کردند . زبان فارسی باستان  در کتیبه های شاهان هخامنشی مکتوب شده است و در جاهای دیگری مکتوب نشده است . مضمون مکتوب شده در کتیبه ها حکومت و سیاست است .

نقش نیکولو ماکیاولی در فلسفه غرب ( قسمت دوم )

بورجیا با وجود آن که نبوغ غیرقابل انکاری داشت اما حکومتش چندان نپایید. این امر عمدتا به سبب بداقبالی او بود اما ماکیاولی در شهریار، از این بابت که او به کاردینال جولیانودلارووره کمک کرد

نقش توماس آکویناس قدیس در فلسفه غرب ( قسمت سوم )

چرا باید فرض کنیم که «علت بدون علت » واجد همه آن خصوصیاتی است که معمولا در مسیحیت به خداوند نسبت می دهند؟ آیا نمی توان فرض کرد که علت های بدون علت بی شماری در ابتدای این زنجیره وجود داشته باشد نه فقط یک خدای واحد؟

نقش توماس آکویناس قدیس در فلسفه غرب ( قسمت دوم )

روش های ارسطو هم، درست همانند نتایجی که گرفته بود، متفکران زمانه آکویناس را به زحمت انداخته بود. ارسطو مدعی بود که شخص پیش از آنکه بتواند به تفکر بپردازد باید تمایز میان مفروضات و آنچه که باید اثبات شود در یابد، دانش ، خودبنیاد است و گزاره…

نقش توماس آکویناس قدیس در فلسفه غرب ( قسمت اول )

فیلسوف کاتولیک ایتالیایی و اگر نگوییم بزرگ‌ترین شخصیت ، دست‌کم یکی از بزرگترین شخصیت ها در فلسفه مدرسی است. او مکتب تو مایی را نیز در فلسفه بنیان گذاشت ، که تا مدتها تکیه گاه اصلی فلسفی برای کلیسای کاتولیک روم محسوب می ‌شد

پادشاهی جمشید هفتصد سال بود

جمشید چون به پادشاهی رسید با مردم عهد نمود تا دست همه بدان را از بدی کوتاه گرداند و روانشان را به سوی روشنی رهنمون سازد .

نقش مارکوس آورلیوس در فلسفه غرب ( قسمت سوم )

انسان خوب یا فضیلت مند سر نو شست خود را، هم چه که باشد. می پذیرد و این امر پیامد درک این نکته است که هر گونه زندگی ای را که جهان بر ما تحمل كند، همان است و جز آن نخواهد بود.

پادشاهی طهمورث دیوبند سی سال بود

طهمورث دیوبند فرزند هوشنگ بود که پس از پدر بر تخت شاهی نشست و چون پادشاهی آغاز نمود موبدان لشکر را فرا خواند و از هر در سخن ها راند و عهد کرد تا جهان را از بدی ها پاک گرداند و دست دیوان را از همه جا کوتاه کرده و هر آن چه که برای دو جهان…

نقش مارکوس آورلیوس در فلسفه غرب ( قسمت دوم )

رواقیون طبیعت را امری الهی و ادواری می دانستند - تفکری که آشکارا به آیین وحدت وجود نزدیک است که شامل دوره های زندگی و آتش سوزی های بسیار مهیبی است و الى الابد تکرار می شود.

نقش مارکوس آورلیوس در فلسفه غرب ( قسمت اول )

شاید وسوسه شویم و تصور کنیم که مارکوس آورلیوس (-۱۲۱ 180م.) همان فیلسوف - شاه است، اما چنین تصوری اشتباه خواهد بود. مارکوس، یکی از امپراتوران روم بود که گرایش های عمیق فلسفی نیز داشت.

پادشاهی هوشنگ

پس از آن که کیومرث کین فرزند را از دیوان ستاند و بر خواسته اش جامه عمل پوشاند روزگار سر آمد و دار فانی وداع گفت و پادشاهی را به نبیره سپرد

رفتن سیامک به جنگ دیو و کشته شدن او

چون دو سپاه رو در روی هم قرار گرفتند سیامک جنگجو برهنه تن جلو آمد و با پور اهریمن در آویخت . در این اثنا دیو سیاه آنچنان بر تن هماورد خویش چنگ انداخت که او به دو نیم شد و بر زمین افتاد .

کیومرث نخستین پادشاه ایران

از این که چه کسی نخستین بار بر تخت پادشاهی بنشست پاسخی در دست نیست . اما چنین روایت است که کیومرث نخستین کسی بود که بر کوه جایی ساخت آیین پادشاهی بر جای نهاد و سر بخت و تختش از کوه بر آمد .