دسته: تاریخ نجوم یا اخترشناسی

تاریخ نجوم یا اخترشناسی سه دوره است:دورهٔ زمین مرکزی،کهکشانی و کیهانی. آغاز دورهٔ اول در تاریخ باستان است و پایان ان در قرن شانزدهم. دورهٔ دوم از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم طول کشید و دورهٔ سوم در قرن بیستم اغاز شد و هنوز ادامه دارد.