تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

خدای آناتولیایی

وورونکاتّه

وورونکاتّه/Wurunkatte/خدای آناتولیایی که نامش را به‌صورت زابابا ZABABA می نویسند و خدایی جنگجو در میان خدایان امپراتوری هیتی بود.زابابا منبع:کتاب تاریخ اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار، انتشارات سمت، چاپ…

للوانی ، الهه ارواح جهان فروردین

للوانی / للووانی/ Lelwani/ Leluwani/ الهۀ ارواح جهان فرودین نزد آناتولیایی ها که در متون هیتیایی نامش به‌صورت ارش کی گال EREŠ. KI. GAL نوشته می‌شود. در طی سلطنت هیتی های کهن، خدای جهان فرودین و مذکر بود. چنان‌که از لقب های او یعنی سرور یا…

شاروما ، خدای آناتولیایی

شاروما / šarruma/ _ خدای آناتولیایی نام او غالباً به‌صورت LUGAL ma نوشته می‌شود. از زمان شوپی لولیوما shuppiluma اول در میان خدایان امپراتوری هیتی ظاهر می‌شود. اما تنها به‌عنوان خدای توت هالیا Tuthalia ی چهارم به مقامی ارجمند رسید. به همین…

خورشید_ اله‍ۀ آرینا، خدای آناتولیایی

خورشید_ اله‍ۀ آرینا/ Sun- goddess of Arinna/_ خدای آناتولیایی در کتیبه‌های هیتیایی این الهه معمولاً با عنوان اتو اورو آریناAUTuRuArina  بر طبق مرکز پرستش عمده اش آرینا ظاهر می‌شود ‌به این الهه می‌توان به‌درستی به‌عنوان « یکی از آرینا ها»…

تله پینو، خدای آناتولیایی

تله پینو / Telepinu/ _ خدای آناتولیایی احتمالاً، از اصل و منشأ حاتی Hattian بر طبق بعضی از فهرست‌های نام‌های خدایان هیتیایی دارای مراکز پرستشی در تاوین یا Tawinya، دورمی تا Durmitta و هآن‌هانا Hanhana بود که همۀ آن‌ها در فلات آناتولی مرکزی…

پیروا، یک خدای آناتولیایی

پیروا /Pirwa/_خدای آناتولیایی نام او وابسته به ( پرو Peru) هیتیایی به معنای« صخره» است. او خدای کانش Kansh بود و در میان ساکنان مستعمرات آشوری نام این خدا وجود داشت . او با پرستشگاه‌های صخره‌ای در هوای آزاد، پیوستگی هوایی داشت و این محل ها…