مرور برچسب

خدای سامی

موت، خدای سامی

موت/ mot/_ خدای سامی غربی ریشه شناسی نام او از صورت سامی mwt* به معنای« مردان» است و در زبان اکدی کلمۀ موتوم mutum به معنای« مرگ» است. او را به‌صورت خدای مرگد. آورده اند. مردان به معنای« خورده شدن» به‌وسیلۀ موت است. او را عمدتاً از متون…

ملک ، خدای سامی

ملک/Malik/-خدای سامی نام او به معنای پادشاه است. او ظاهراً خدای مهمی در ابلا Ebla بود و در آنجا، افراد بسیاری به اسم او نامگذاری می‌شدند. اما او فقط به ندرت در متون پرستشی رسمی یا فهرست‌های قربانی ظاهر می‌شود. شاید او فقط خدایی واقعی نبود…

ملقارت، خدای سامی غربی

ملقارت/melqart/-خدای سامی غربی نام او به معنای «پادشاه شهر است.» در دورۀ فنیقی ها، او خدای عمده صور و بعداً خدای مستعمرات یعنی کارتاژ carthage (غرطاجنه) بود که به نام خدایش نامیده شد. نام او برای نخستین بار در عهدنامه ای میان اسر حدون…

کوتهار ، خدای سامی

 کوتهار / کوتهار و هاسیس/ Kothar/Korhar and hasis/ خدای سامی غربی و نامش را در( اوگاریتی krt  w. hss) می‌توان به « ماهر و عاقل» ترجمه کرد. او آهنگر خدایان است که به‌وسیلۀ سانخیاتون sunchiaton هفائستوس Hephaistus و پتاه petah مصری یکسان…

کاموش، خدای سامی

کاموش/ Kamoš/کامیش / Kamiš/ خدای سامی باستانی که ریشه شناسی نام او دانسته نیست. در طی هزارۀ دوم پیش از میلاد، او را به‌طور گسترده ای در سوریه، ابلا و کرکمیش kakamish می‌پرستیدند. در طی هزارۀ اول پیش از میلاد، او به‌عنوان خدای ملی مو آبی ها…

رشپ/ Rašep/

رشپ یک خدای سامی غربی است و نام او با « رشپ ršp» به معنای« آتش» پیوستگی دارد. او یک خدای باستانی است و در زمرۀ خدایان ابلا Ebla ظاهر می‌شود. در اوگاریت، اگرچه به ندرت نامش در اسطوره‌ها دیده می‌شود، به آن اندازه محبوب بود که هدایا را به‌طور…

داگان، خدای سامی غربی

داگان/ داگون/Dagan/ Dagon/ _خدای سامی غربی نامش در اوگاریت «دگن dgn در اکدی داگان dagan» گاهی به معنای« بارانی» است هرچند ریشۀ دقیق آن معلوم نیست. داگان یکی از تجلیات بسیار هوا _ خدا به‌ویژه در منطقۀ فرات میانی مورد پرستش بود. او در رأس…

حائوران، خدای سامی

حائوران / حاوران / حورون / Hauran/ Hawran/ Horon/ _خدای سامی غربی نام او در ارتباط با کلمۀ عربی« حور» یعنی« ته چاه» یا « غار» است و آن را می‌توان« ژرفا» خواند . این خدا، با نام‌های شخصی از آغاز هزارۀ دوم قبل از میلاد به بعد، تا حدود ۶۰۰…

اشتار، الهه سامی غربی

ایشتار/ اشتار/ Ištar/Ištar/ نام این الهه احتمالاً، در رابطه با آتار/ آتار Attar/ Attart سامی غربی است که در متنی از اوگاریت، کتاب عهد عتیق و در عربستان جنوبی و ماری در دورۀ پیش _ سارگونی یافت شده است. این اصطلاح ظاهراً در آغاز، برای…

آشور، خدای کوهستانی آشور

آشور/Ašur/ خدای آشور که نامش شبیه پایتخت آشور است و خدای ملی آشور شد. اصل و منشأ این نام، دانسته نیست. به نظر می‌رسد که وی یک خدای کوهستانی از جمعیت سامی شمال بین‌النهرین باشد وجود داشت و در متون از زمان اورسوم به بعد، بدین‌صورت شناخته‌شده…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

آپلا داد خدای سامی غربی

آپلا داد/Apladad/_خدای سامی غربی نام او نیز به‌صورت « دومو.اوشDumu.uš»«ایم.Im»،یا آ ایم AIM نوشته می‌شود که به معنای پسر اداد Adad است او را تنها از روی متون نو _ آشوری ، از سدۀ هشتم پیش از میلاد  می‌شناسند و به‌عنوان هوا _ خدای جوان،…