مرور برچسب

دلیل نامیدن ساروتقی

مختصر زندگانی سارو تقی اعتماد الدوله (از شاه عباس اول تا شاه عباس دوم)

دوران سربازی ساروتقی و منشی گری حاکم اردبیل: میرزا محمد تقی که فرزند میرزا هدایت الله تبریزی بود همراه با پدرش به دلیل یافتن شغل به قزوین آمد و پدر در قزوین به شغال نانوایی پرداخت و پسرش محمد تقی را برای سربازی به اصفهان فرستاد و او