مرور برچسب

دوره خوارزمشاهیان

روابط خارجی ایران و شام در دوره خوارزمشاهیان چگونه بود؟

دولت خوارزمشاهی در یک منطقه محدود در خوارزم شکل گرفت و به‌عنوان قدرت محلی مطرح شد. بنابراین نیاز داشت که در مرحله اول استقلال سیاسی خود را به دست آورد و دوم آنکه به‌عنوان وارث سلجوقیان امتیازاتی که سایر قدرت‌های ایران در دوره‌های…

چهارشنبه سوری زرتشتی است یا مهری؟

نوروز اولین روز سال خورشید‌‌‌ی ایرانی برابر با اول فرورد‌‌‌ین ماه، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا ماند‌‌‌ه از د‌‌‌وران ایران باستان است.خاستگاه نوروز د‌‌‌ر ایران باستان است و هنوز هم مرد‌‌‌م مناطق مختلف فلات ایران،…