مرور برچسب

دوره علی كش

تاریخچه تپه علی كش

این تپه باستانی در نزدیكی دهلران قرار دارد و در آن سه دوره فرهنگی مشخص شده و آنها را با نامهای دوره بزمرده، دوره علی كش و دوره محمد جعفر می شناسیم.