مرور برچسب

دوره منطقه باستانی سه گابی

منطقه باستانی سه گابی

انواع اشیای سنگی، استخوانی، گلی، پیكركها و مهرهای مسطح در این محل كشف شده است. روی یكی از مهرها تصویر انسانی عریان دیده می شود و بقیه آنها نقوش هندسی دارند.