مرور برچسب

دولت هیاطله

وصف خسرو انوشیروان توسط محمد جواد مشکور

دوره ی سلطنت این شاهنشاه از درخشان ترین دوره های عهد ساسانی است. ایران چنان عظمتی یافت که حتی از عهد دو شاهپور بزرگ هم گذشت. توسعه ی دامنه ی ادبیات و فرهنگ این عهد را کیفیت مخصوصی بخشید در زمان او سلسله ی ساسانی به اوج عظمت خود رسید، و