جو هون

جو هون (۱۵۴۴ – ۱۵۹۲) یک مقام دولتی سلسله چوسون و فرمانده جنگ های نامنظم در کره در زمان وقوع جنگ ایمجین بود. او هشدار داده بود که ژاپنی ها...