مرور برچسب

دومین نبرد گومسان

جو هون

جو هون (1544 – 1592) یک مقام دولتی سلسله چوسون و فرمانده جنگ های نامنظم در کره در زمان وقوع جنگ ایمجین بود. او هشدار داده بود که ژاپنی ها در حال تهدید کشور هستند ولی به گفته های وی توجهی نشد. زمانی که ژاپنی ها یورش بردند، او گروهی از…