مرور برچسب

دکتر علی نیکویی، چوگان، بازی چوگان، چوگان بازی، ایران، آذربایجان

چوگان؛ برای ایران یا آذربایجان

یکی از موضوعاتی که اکنون در صدر اخبار و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی میان مردم آذربایجان و ایران قرار گرفته است ثبت «بازی چوگان »در «یونسکو »به نام کشور«ایران» است!اکنون سوالی که پیرامون آن باید نیک اندیشید این است که آیا «چوگان» از آن…